بررسی وضعیت مدیریت اطلاعات چاپی شخصی اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشیار علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف: هدف این پژوهش بررسی وضعیت مدیریت اطلاعات شخصی چاپی اعضای هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز با استفاده از مدل جونز است.
روش­ پژوهش: پژوهش حاضر که به صورت پیمایشی انجام شده است، به لحاظ هدف از نوع کاربردی و به لحاظ ماهیت از نوع توصیفی و تحلیلی است. جامعه‌ی پژوهش شامل کلیه­ی اعضای هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز است. با تعیین تعداد کل اساتید (599 نفر) و با استفاده از جدول کرجسی-مورگان، تعداد تقریبی نمونه 220 نفر تعیین شد که از این تعداد 193 پرسشنامه برگردانده (نرخ پاسخ 72/87 درصد) شد. جهت تجزیه و تحلیل داده­ها از روش­های آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون‌ تی مستقل و آنوا) استفاده شد.
یافته­ ها: یافته­ ها نشان می­دهد که میانگین فعالیت­های یافتن و دوباره­یابی 95/2، ذخیره­سازی 73/2، سازماندهی 8/2، نگهداشت 14/3، امنیت 33/3، ارزشیابی و مفهوم­سازی 62/2، تدبیر و مفهوم­سازی 51/2 و میانگین کلی مدیریت اطلاعات شخصی چاپی 86/2 است. از نظر جنسیت، درجه­ی علمی و سن تفاوت معنی­داری میان وضعیت مدیریت اطلاعات شخصی اعضای هیئت علمی مشاهده نمی­شود.
نتیجه­ گیری: نتایج پژوهش حاکی از آن است که وضعیت کلی مدیریت اطلاعات شخصی چاپی اعضای هیأت علمی در سطح نسبتاً مطلوبی است. اعضای هیئت علمی دارای درجه­ی علمی مربی و بین سنین 25-35 سال بهترین عملکرد را در زمینه­ ی مدیریت اطلاعات شخصی چاپی داشته­ اند. هم­چنین کیفت مدیریت اطلاعات شخصی چاپی مردان بهتر از زنان بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A survey the print personal information management status of Shahid Chamran University of Ahvaz faculty members

نویسندگان [English]

  • hooman soleymani 1
  • gholamreza heidari 2
  • farzaneh ghanadinezhad 1
1 knowledge and Information Science Shahid Chamran University
2 knowledge and Information Science Shahid Chamran University
چکیده [English]

Objective: The aim of this study is to investigate print personal information management status of Chamran University of Ahvaz faculty members using Jones model.
     Methods: This study was conducted to survey, in terms of purpose and the nature of descriptive and analytical applications. The study population included all faculty members of Martyr Chamran University. By determining the total number of teachers (599 persons) and using the table Kerjcie& Morgan, the approximate number of samples was 220 people, of whom 193 returned questionnaires (response rate of 72/87%). To analyze the data, descriptive statistics (average and standard deviation)   and inferential statistics (independent t-test, ANOVA) was used.
     Results: The findings show that average finding and re-finding activities 95/2, 73/2 storing, organizing, 8/2, 14/3 maintenance, security 33/3, 62/2 evaluation and conceptualization, strategy and the overall average of 51/2 and 86/2 is a personal information manager. In terms of gender, academic degree and the age difference between the faculty management of personal information is not observed.
     Conclusion: The results suggest that the overall situation of faculty members in the management of personal information printed is relatively high. The faculty with an academic degree of lecturer and between the ages of 25-35 years, had the best performance in terms of managing personal information. Also, personal printed information management quality of men was better than women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Print information
  • Faculty Members
  • information management
  • Personal Information Management
  • Knowledge and Information Science
آموزنده، م. (1390). بررسی عوامل مؤثر بر مدیریت اطلاعات شخصی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه الزهراء در سال تحصیلی 91-1390. پایان‌نامه کارشناسی‎ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی ، دانشگاه الزهرا، تهران.
زوارقی، ر. (1389). مدیریت اطلاعات شخصی: گامی نوین در سازماندهی شخصی اطلاعات. در:  داریوش علیمحمدی و محسن حاجی‌زین‌العابدینی (ویراستاران). سازماندهی اطلاعات: رویکردها و راه‌کارهای نوین: مجموعه مقالات اولین همایش سالانه انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران، 16 , 17 اسفند 1385. تهران، کتابدار: 477-498.
حجازی، ی.؛ بازرگان، ع.؛ اسحاقی، ف. (1387). راهنمای گام به گام ارزیابی درونی کیفیت در نظام دانشگاهی. تهران: دانشگاه تهران، مؤسسه­ی چاپ و انتشارات.
شکاری، م. (1394). سنجش وضعیت مدیریت اطلاعات شخصی اعضای هیأت علمی گروه‌های آموزشی علم اطلاعات و دانش‌شناسی ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش­شناسی، دانشگاه تهران، تهران.
عبداللهی، ل. (1390). استفاده اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران از ابزارهای مدیریت اطلاعات شخصی. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران.
مجاور، ا. (1392). بررسی وضعیت مدیریت اطلاعات شخصی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز در مجموعه اطلاعات الکترونیکی شخصی بر اساس مدل جونز. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شهید چمران، اهواز.
Barreau, D. K. (1995). Context as a factor in personal information managementsystems.Journal of the American Society for Information Science, 46 (5), 327–339.
Barreau, D. K.; Nardi, B. A. (1995). Finding and reminding: File organization from the desktop. SIGCHI Bulletin, 27(3), 39-43.
Case, D. O. (1991). Conceptual organization and retrieval of text by historians: The role of memory and metaphor. Journal of the American Society for Information Science, 42(9), 657-668.
Cole, I. (1982). Human Aspects of Office Filing: Implications for the Electronic Office. In Proceedings of the Human Factors Society, 26th Annual Meeting, edited by Richard E. Edwards, 59-63. Santa Monica: Human Factors Society.
Detlor, B. (2011). Information management. International Journal of Information Management, 30 (2), 103–108.
Fertig, S., Freeman, E.; Gelernter, D. (1996). “Finding and reminding” reconsidered. SIGCHI Bulletin, 28(1), 66-69.
Jones, W. (2008b).Personal information management. Annual Review of Information Science and Technology, 41(1), 453-504. Available at:http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aris.2007.1440410117/full (Accessed 16 Nov. 2012)
Jones, S. R.; Thomas, P. J. (1997). Empirical assessment of individual's personal information management systems. Behaviors & Information Technology, 16(3), 158-160.
Kwasnik, B. H. (1991). The importance of factors that are not document attributes in the organization of personal documents. Journal of Documentation, 47(4), 389-398.
 
Malone, T. W. (1983). How do people organize their desks? Implications for the design of office information systems. ACM Transactions on InformationSystems (TOIS), 1(1), 99-112. Available at: http://130.102.79.1/~id/projects/mailstacker/papers/malone.pdf (Accessed 11 November 2014)
Lansdale, M. W. (1988). The psychology of personal information management. Applied Ergonomics, 19 (1), 55–66.
Osae Otopah, F.; Dadzie, P. (2013). Personal information management practices of students and its implications for library services. Aslib Proceedings: NewInformation Perspectives, 65(2), 143-160.
Whittaker, S.; Hirschberg, J. (2001).The character, value, and management of personal paper archives.ACM Transactions on Computer-Human Interaction(TOCHI), 8(2), 150-170.