بررسی رابطه‌ بین مدیریت استعداد و مدیریت سرمایه فکری با کیفیت زندگی‌کاری درکتابداران کتابخانه‌های دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس

2 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدبابل و دانشجوی دوره دکترای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

3 دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مدیریت استعداد و مدیریت سرمایه فکری با کیفیت زندگی­کاری در کتابداران کتابخانه­های دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران است.
روش پژوهش: پژوهش حاضر از نظر هدف،کاربردی و از نظر روش، توصیفی از نوع همبستگی  است. جامعه آماری پژوهش کلیه کتابداران کتابخانه­های دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران است،که مجموعاً شامل 40 نفر می­باشند. جهت گردآوری داده­ها از سه پرسشنامه مدیریت استعداد؛ مدیریت سرمایه فکری و کیفیت زندگی­کاری استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی و نرم­افزار 19 Spss انجام شد.
یافته­ ها: حاکی از آن است که مدیریت استعداد با میانگین 33/2 درصد در وضعیت کمتر از سطح متوسط؛ مدیریت سرمایه فکری با میانگین 42/2 درصد در وضعیت نسبتاً مطلوب؛ و کیفیت زندگی­کاری با میانگین 25/2 درصد در وضعیت کمتر از سطح متوسط می­باشد.
 نتیجه ­گیری: با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون می­توان گفت که بین مدیریت استعداد و مدیریت سرمایه فکری با کیفیت زندگی­کاری کتابداران رابطه مثبت و معنی­داری وجود دارد. تحلیل رگرسیون چندگانه نیز در این پژوهش نشان داد مدیریت استعداد و مدیریت سرمایه فکری توان پیش­بینی کیفیت زندگی­کاری کتابداران را دارند. از بین مؤلفه­های مدیریت استعداد، مؤلفه انتخاب استعدادها و حفظ و نگهداری استعدادها و از بین مؤلفه­های مدیریت سرمایه فکری، مؤلفه سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری بیشترین تأثیر را در پیش‌بینی کیفیت زندگی­کاری کتابداران دارد.

چکیده تصویری

بررسی رابطه‌ بین مدیریت استعداد و مدیریت سرمایه فکری با کیفیت زندگی‌کاری درکتابداران کتابخانه‌های دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the Relationship between Talent Management and Intellectual Capital Management and Quality of Working Life in Libraries of Islamic Azad University, Tehran Science and Research Branch

نویسندگان [English]

  • hasti sohrabi 1
  • Ali Asghar Razavi 2
  • leyli taherkhani 3
1 bu ali-sina university
2 - Faculty member of Islamic Azad university- Babol branch, student of Ph.D
3 Azad university
چکیده [English]

Objective: This study examined the relationship between talent management and intellectual capital management and quality of working life in the librarians of Islamic Azad University, Science and Research Branch in Tehran.
Methods: The study was applied in terms of objective and correlation descriptive in terms of method. The study population included all 40 librarians of Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran. Three questionnaires of talent management, intellectual capital management, and the quality of working life were used to collect data. Data were analyzed using descriptive and inferential statistics and Spss 19 software.
Results: showed that talent management with mean of 2.33 percent is at the state of less than moderate level, intellectual capital management with mean of 2.42 is in relatively good state, and quality of working life with mean of 2.25 is in relatively moderate level.
Conclusion: using Pearson's correlation coefficient, it could be stated that there is a significant positive relationship between talent management and intellectual capital management and quality of working life of librarians. Multiple regression analysis in this research also showed that management of talent and intellectual capital management can predict the quality of working life the librarians. Among the components of talent management, component of selection of talents and retention of talents and among the components of intellectual capital management, structural capital and customer capital had the greatest impact on quality of working of librarians.

کلیدواژه‌ها [English]

  • talent management
  • Intellectual capital management
  • Working life quality
  • Librarians
  • Islamic Azad University
  • Science and Research Branch
احمدیان، م.؛ قربانی، ر. (1392). بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد سازمانی: مورد مطالعه وزارت امور اقتصادی و دارایی. مجله اقتصادی، 13 ( 12و11 )، 130-111.
اردلان، م.؛ اسکندری، ا.؛ گیلانی، م. (1393). بررسی رابطه بین ویژگی­های شخصیتی و هوش سازمانی کارکنان با مدیریت سرمایه فکری. فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، 71، 148-123.
اردلان، م.؛ سرچهانی، ز.؛ سرچهانی، م. (1393). رابطه هوش معنوی با کیفیت زندگی­کاری و بلوغ معلمان ابتدایی ناحیه 2 شهر شیراز. فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرو دشت، 5 (1)، 102-81.
بابائیان، ع.؛ یوسفی، ح. (1392). نقش مدیریت استعداد در سرمایه­های فکری سازمان (سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری،سرمایه مشتری). فصلنامه توسعه، 8 (28)، 195-177.
چگینی، س. (1391). رابطه بین مدیریت استعداد با یادگیری سازمانی از دیدگاه کارکنان دانشگاه بوعلی سینا. پایان­نامه کارشناسی ارشد کتابداری. دانشگاه بوعلی­سینا، همدان.
چوبینه، ع.؛ دانشمندی، ه.؛ پرند، م.؛ قبادی، ر.؛ حقایق، ا؛ زارع­زاد دریسی، ف. (1392). بررسی کیفیت زندگی­کاری و تعیین عوامل موثر بر آن در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شیراز. فصلنامه انجمن ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ایران، 1(2)، 62-56.
خالوندی، ف.؛ عباسپور، ع. (1392). طراحی مدل بهینه­سازی فرآیند مدیریت استعداد؛ مطالعه­ی موردی شرکت نفت و گاز پارس. پژوهش­های مدیریت عمومی، 6 (19)، 128-103.
حسینی، س.؛ حسینی، م. (1393). تأثیر مدیریت استعداد بر بهبود کیفیت زندگی­کاری کارکنان شرکت معتبر بازرگانی، محل انتشار: همایش بین المللی مدیریت.17-1.
دوستی، آ. (1393). بررسی رابطه بین مدیریت استعداد و تعهد سازمانی، مورد مطالعه: کارکنان دفاتر خدماتی مسافرتی و جهانگردی شهر اصفهان. پایانامه کارشناسی ارشد کتابداری، دانشگاه شیخ بهایی، اصفهان.
سرلک، م.؛ قربانی، م. (1391). بررسی تأثیر رفتار مشتری­گرایی کارکنان بر ارتقای کیفیت خدمات. فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، 1(1)، 19-1.
شائمی، ع.؛ علامه، م.؛ عسکری، م. (1392). استراتژی مدیریت استعداد و رابطه­ی آن با هوش عاطفی کارکنان. فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات مدیریت (بهبود و تحول). 22 (70)، 57-47.
صیادی، س.؛ محمدی، م.؛ نیک­پور، ا. (1391). بررسی رابطه بین مدیریت استعداد و رضایت شغلی کارکنان در ستاد مرکزی صندوق تأمین اجتماعی. فرآیند مدیریت و توسعه. 25 (80)، 148-135.    
طبرسا، غ.؛ سلطانی، فرزانه. (1390). نقش مدیریت استعداد بر بهینه­سازی سرمایه­های فکری سازمان. مدیریت و توسعه، 12 (48)، 57-43.
طهماسبی، رضا.؛ قلی­پور، آرین.؛ جواهری­زاده، غلامرضا. (1391). مدیریت استعدادها: شناسایی و رتبه­بندی عوامل موثر بر جذب و نگهداشت استعدادهای علمی. پژوهش­های مدیریت عمومی، 5 (17)، 5-26.
عسکری باجگرانی، م.؛ شائمی، ع.؛ علامه، م. (1391). سنجش سطح حاکمیت استراتژی مدیریت استعداد در شهرداری شهر اصفهان، مدیریت شهری، 29، 286-277.
عرب­پور، ع.؛ نیک­پور، ا. (1394). تأثیر ابعاد مدیریت استعداد بر بهره­وری نیروی انسانی در سازمان­های دولتی شهر تهران. فصلنامه­ی پژوهش­های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین، 7 (1)، 186-159.
علیی، ح.؛ خدیوی، ا. (1386). بررسی کیفیت زندگی­کاری کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز در سال 86. فصلنامه علوم مدیریت، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری دانشگاه‌ آزاد اسلامی واحد تبریز، 1 (2)، 172-150.
نصیرپور، ا.؛ رئیسی، پ.؛ مسعود، ا.؛ نظری، ا. (1392). رابطه فرهنگ سازمانی و سرمایه فکری در ستاد معاونت سلامت کمیته امداد امام خمینی (ره). فصلنامه پیاورد سلامت، 7، 90-80.
نمامیان، ف.؛ قلی­زاده، ح.؛  باقری، ف. (1390). سرمایه فکری و روش‌های اندازه‌گیری آن. دومین کنفرانس مدیریت اجرایی، 28-20.
هاشمی، سید حامد؛ پور امین زاد،سعیده( 1390). چالش‌های فراروی توسعه منابع انسانی و راهکاری برای رفع آن.- کار و جامعه، (136)، 5.
ولات، ف. (1391). آسیب­شناسی مدیریت استعداد در مدارس ابتدایی شهر تهران. پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات. تهران.
یوسفی، س. (1393). بررسی رابطه بین عدالت سازمانی ادراک شده و اعتماد سازمانی با کیفیت زندگی­کاری از دیدگاه کارکنان دانشگاه رازی کرمانشاه. پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان.
 
Considiine, G., & Callus, R. (2013). The quality of work life of Australian Employee the development­ of an index. Retrived May22,(2013) from. http://www.macquarieinstitute.com. Au/sci-article library/wp 73.pdf,(2007).
Dewi Fariha, A., & Sofian, S. (2012). the Relationship between intellectual capital and corporate performance. Procedia- Social and Behavioral Sciences, 40, 537–541.
Hartman, E., Feisel, E., & Schober, H. (2010). Talent management of western MNCS in china: Balancing global integration and local responsiveness. Journal of world business, Published by Elsevier, 169-178.
Kalkan,  A.,  Bozkurt, O.C., and Arman, M., (2014). The Impacts of Intellectual Capital, Innovation and Organizational Strategy on Firm Performance. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 150(15), 700-707
Longo M. Mura M. (2011). The effect of intellectual capital on employees satisfaction and retention. Information & Management, 48, 278–287.
Meyers, M. C & Van Woerkom, M. (2013). The influence of underlying philosophies on talent management: Theory, implication for practice and research agenda Journal of word business, http://dx.doi.org/10.1016/j.jwb.2013.11.003.
Seidy Saruei, M. (2012). The Relationship between  spiritual intelligence and quality of Work Life between staff Azad Shiraz university.M.A Unpublished. Thesis, Marvdasht Islamic azad university.  2009, 7-16
Zare, H., haghgooyan, Z., Karimi Asl, Z. (2014). Identification the component quality of work life and measuring them in faculty members of Tehran Univrsity, Iranian journal of Management studies, 7(1),41-66.