بررسی نقش کتابداران پژوهنده در تهیه منابع اطلاعاتی طرح‌های تحقیقاتی دانشجویان پرستاری و مامایی در دانشگاه علوم پزشکی همدان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 معاونت تحقیقات و فناوری، کتابخانه مرکزی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

2 کتابخانه مرکزی، دانشگاه علوم پزشکی همدان

چکیده

هدف: هدف پژوهش شناسایی نقش کتابداران پژوهنده در تهیه منابع اطلاعاتی طرح‌های تحقیقاتی دانشجویان­ پرستاری و مامایی در دانشگاه علوم پزشکی همدان است.
روش پژوهش: نوع و روش پژوهش­ توصیفی و پیمایشی است. جامعه آماری دانشجویان پرستاری و مامایی مشغول به تحصیل در سال 1394 که مطابق جدول کرجسی و مورگان به ازای 570 نفر، تعداد 225 نفر به‌عنوان حجم نمونه انتخاب شد. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد و آلفای کرونباخ 967/0 به دست آمد. در بحث آمار توصیفی از فراوانی، درصد فراوانی­ و میانگین و در آمار استنباطی برای مقایسه متغیرهای کیفی از آزمون خی دو و متغیرهای کمی از آزمون t استفاده شد و سپس داده‌ها توسط 16 SPSS تجزیه‌وتحلیل شده است.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که 34% از دانشجویان موافق هستند که کتابدار پژوهنده می‌تواند در آموزش و رفع نیازهای اطلاعاتی دانشجویان کمک نماید. 29% موافق هستند که کتابدار پژوهنده خدماتی را ارائه می‌نماید که به طراحی پروپوزال‌های پژوهشی کمک می‌نماید. 26% موافق هستند که کتابدار پژوهنده سعی دارد منابع اطلاعاتی موردنیاز دانشجویان را تهیه نماید. 34% موافق هستند که کتابدار پژوهنده تلاش می‌نماید که در انتخاب و بازیابی منابع به دانشجویان خدمت‌رسانی کند. همچنین 26% از موافق هستند که کتابدار پژوهنده نسبت به مشکلات دانشجویان در تدوین پروپوزال‌های پژوهشی آگاه است.
نتیجه‌گیری: کتابداران به‌عنوان پژوهندگان منابع اطلاعاتی در تدوین و طراحی طرح‌های تحقیقاتی دانشجویان نقش مهمی دارند. کتابداران پژوهنده نقش مهمی در تهیه و بازیابی منابع اطلاعاتی و آشنایی با استراتژی جستجو دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The investigation of scholar librarians role in providing information resources of Nursing and Midwifery Students projects in Hamadan University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Tahereh Torkaman 1
  • Fatemeh Madadian 2
1 mail Library, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan. Iran
2 Main Library, Hamadan University of Medical Sciences
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study is to determine the role of scholar librarians in collecting Information resources for research projects nursing and midwifery students in Hamadan University of Medical Sciences.
Methods: Type and method of research is descriptive and survey. The statistical population of the study is all nursing and midwifery students studying in 2015 year. According to Krejcie and Morgan's table for 570 people, 225 people were selected as the sample size. A researcher-made questionnaire was used to collect data and Cronbach's alpha Obtained 0.967. In descriptive statistics, frequency, frequency Percent and Mean and in inferential statistics were used for comparing the qualitative variables of the Chi square test and the quantitative variables of the t-test. Data were analyzed by SPSS16.
Results: The findings showed that 34% agree that a Scholar librarian can help in educating and responding to student information needs. 29% agree that a Scholar librarian offers services that help design proposals for research projects. 26% agree that a Scholar librarian is trying to provide the students necessary information resources to develop research projects. 34% agree that a Scholar librarian is trying to serve students in selecting and retrieving sources in designing research projects. Also, 26% agree that a Scholar librarian is aware of student problems in drafting proposals for research projects.
Conclusion: Librarians as researchers of information resources play an important role in the design of student research projects. Scholar librarians play an important role in the provision and retrieval of information resources and familiarity with search strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic Libraries
  • Librarians
  • Information resources
اخوتی، م.؛ بذرافشان، ا. (1387). نقش کتابداران و اطلاع‌رسانان پزشکی در تحقیقات پزشکی: مقایسه نظرات پژوهشگران و کتابداران.  مجله کتابداری و اطلاع رسانی، 11(3)، 57-70.
جوکار، ع.؛ معتمدی، ف. (1381). میزان کمک یابی دانشجویان دانشگاه شیراز از کتابدار در انجام تحقیقات کتابخانه‌ای. فصلنامه اطلاع‌رسانی، 18(1و2)، 2.
حاجبی، ر. (1371). میزان آگاهی پژوهشگران علوم پزشکی از منابع اطلاعاتی. نشریه آموزش مداوم در پزشکی، 2(8)، 32 - 38.
دانشی­، م. (1355). مشکلات ­بازیابی ­اطلاعات در کتابخانه‌های دانشگاهی. نشریه کتابداری، 6 (12)، 76-68.
غفاری،­ س.؛­ معصومی،­ ل. (1388). بررسی نقش کتابداران بیمارستان در اطلاع‌رسانی به پزشکان متخصص، دستیاران و پزشکان عمومی مراکز آموزشی و درمانی شهر همدان. اطلاع‌رسانی و کتابداری: دانش شناسی، (4)، 39 - 48.
نوروزی­ چاکلی،­ ع. ؛ حریری، ن.؛ مشکاتی، ص. (1391). بررسی عوامل گرایش یا عدم گرایش دانشجویان به کمک یابی از کتابدار در دستیابی به اطلاعات موردنیاز. مجله الکترونیکی نشر کتابدار، 11(1)­.
Anderson, B. (1996).  The Internet as career, Job and Employment Resource: Transition, Assimilation, Instruction. The Resource Librarian, 55, 1-6.
Beaven, O.&  McHugh, J. (2003).  An introduction to evidence-based health care and the opportunities it presents for information professionals–clinical evidence as an example. Vine, 33(4), 179-83.
Farmer, L. S. J. (2009). School Library Media Specialist Collaboration with Special Education Personnel in Support of Student Learning. Evidence Based Library and Information Practice, 4 (2), 37–55.
Grefsheim, SF.; Whitmore, SC.; Rapp, BA.; Rankin JA.; Robison, RR.; Canto, CC. (2010). The informationist: building evidence for an emerging health profession. Journal of the Medical Library Association, 98(2), 147-56
Harrison, J. & Beraquet, V. (2010). Clinical librarians, a new tribe in the UK: roles and responsibilities. Health Information and Libraries Journal, 27(2), 123-32.
Oliver, KB.; Dalrymple, P.; Lehmann, HR.;  McClellan, DA.; Robinson,  KA.; Twose, C. (2008). Bringing evidence to practice: a team approach to teaching skills required for an informationist role in evidence-based clinical and public health practice. Journal of the Medical Library Association, 96(1), 50-7.
Sargeant , SJE. & Harrison, J. (2004). Clinical librarianship in the UK: temporary trend or permanent profession? Part I: a review of the role of the clinical librarian.  Health Information & Libraries Journal, 21(3), 173-81.
Schacher,  LF. (2001). Clinical librarianship: its value in medical care. Annals of Internal Medicine, 134(8), 717.
Volk, RM. (2007). Expert searching in consumer health: An important role for librarians
in the age of the Internet and the Web. J Med Libr Assoc, 95(2), 203-207, e66.