بررسی و تعیین مولفه‌های اثرگذار در تایید و چاپ مقالات علمی و پژوهشی(مورد: مقالات چاپ شده در نشریات علوم جغرافیایی)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف:  هدف این بررسی آن بود که نشان دهد کدام مولفه­ها در تایید و چاپ مقالات علمی و پژوهشی در نشریات جغرافیایی موثر واقع می­شود. به این منظور با استفاده از هشت معیار اساسی مورد تاکید در کتب روش تحقیق، مقالات ارسالی به این نشریات مورد بررسی قرار گرفت.
روش پژوهش: در این بررسی، با شیوه اسنادی، کتابخانه­ای و میدانی، 370 مقاله از 27 نشریه علمی و پژوهشی انتخاب و توسط 60 نفر متخصص، مورد تحلیل قرار گرفته­است. داده­های به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS و با بهره­گیری از مدل­های مختلف به خصوص همبستگی، رگرسیون چند متغیره و ... تجزیه و تحلیل شده­اند.
یافته ­ها: نتایج بیانگر آن است که به جز نمونه­های نادر و استثنایی، تنها مقالاتی فرصت انتشار پیدا کرده­اند که دارای عنوان مناسب، مقدمه جامع، مواد و روش­های هماهنگ با نوع بررسی و نتایج و بحث مستدل و ساختارمند بوده­اند.
نتیجه­ گیری: نتایج این بررسی نشان داد که مجلات مورد اشاره، تنها مقالاتی را مورد تایید قرار داده و چاپ نموده­اند که معیارهای هشتگانه مقاله نویسی را رعایت کرده­اند.

چکیده تصویری

بررسی و تعیین مولفه‌های اثرگذار در تایید و چاپ مقالات علمی و پژوهشی(مورد: مقالات چاپ شده در نشریات علوم جغرافیایی)

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Surveying and determining impressing factors in verification and publication of scientific and research articles (Case: the published articles in geography journals)

نویسنده [English]

  • Rostam Saberifar
Associate Professor, Faculty of Economic and Social Sciences
چکیده [English]

Objective: The present study aimed to indicate which components influence confirmation and publication of scientific and research papers in journals of geographic sciences. For this purpose, articles sent to these journals were investigated using eight basic criteria emphasized in research methodology books.
Methods: In this study, 370 articles from 27 scientific and research journals were selected using survey, library, and field studies after which they were analyzed by 60 experts. Collected data were analyzed using SPSS software and through different models, particularly correlation, multivariate regression, and so on.
Results : According to findings, except some rare cases, only those articles have been published which have had a suitable title, comprehensive introduction, methodology and materials matched with the type of study, and documented as well as structured results and discussion.
Conclusion: The results of the study indicated that the journals had only confirmed and published articles which had followed eight criteria of writing articles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scientific Articles
  • valid journals
  • confirmation and publication
  • Methodology
ابراهیم­زاده، ع.؛ سرایی، م. اسکندری­ثانی، م. (1388). تحلیل و سنجش سطوح توسعه برخورداری شهری موردشناسی: شهر مشهد. فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، 7(95)، 54-29.
اتسلندر، پ. (1375). روش­های تجربی تحقیق اجتماعی. ترجمه بیژن کاظم زاده. مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.
اصلانی­نیا، و.؛ عباسی، ف.؛ بیگلو، م. (1388). تحلیل استنادی مقالات نویسندگان ایرانی در پایگاه اطلاعاتیSSCI. اطلاع شناسی، 4(25)، 124-108.
آیتی، ب. (1373). روش تحقیق در جغرافیا. تهران: انتشارات موسسه ارشاد.
برزگران، ح. (1372). کارنامه هفت ساله رشد آموزش جغرافیا. رشد آموزش جغرافیا، 33، 62-53.
بهفروز، ف. (1378). فلسفه روش شناسی تحقیق علمی در جغرافیا، تهران: دانشگاه تهران.
پشوتنی‎زاده، م.؛ عصاره، ف. (1388). تحلیل استنادی و ترسیم نقشۀ تاریخ نگاشتی تولیدات علمی کشاورزی در نمایۀ استنادی علوم در سال­های 2000 تا 2008. فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات، 25(1)، 23-52.
پور احمد، الف؛ حبیبی، ل.؛ جعفری مهرآبادی، م. (1391). تحلیل نظریات فارابی و کاربرد آن در باب مشارکت شهروندی. فصلنامه باغ نظر، 7(21)، 20-13.
جاوری، م.؛ صابریفر، . (1395). روش تحقیق در جغرافیا. تهران: دانشگاه پیام نور.
حافظ­نیا، م. (1393). رویکردی جدید به تاریخ پیدایش و بنیان­گذار جغرافیای سیاسی در جهان. فصلنامه بین­المللی ژئوپلتیک، 5(33)، 36-1.
حافظ­نیا، م. (1381). مقدمه­ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. تهران: انتشارات سمت.
حبیبی، غ. گروه مولفان موسسه توسعه دانش. (1387). مبانی نگارش علمی. تهران: موسسه توسعه دانش.
خاصه، ع. (1389). وضعیت تولیدات علمی محققین ایرانی رشته انگل‌شناسی در پایگاه اطلاعاتی آی.اس.آی. مجله میکروب‎شناسی پزشکی ایران. 3(3)، 23-11.
رضایی مقدم، م. (1374). روش تهیه پروژه جغرافیایی. رشد آموزش جغرافیا، 5(38)، 34-27.
صابری­فر، ر.  (1396). مقدمه­ای بر روش تحقیق در جغرافیا. چاپ ششم. همدان: نور علم.
صابری­فر، ر. (1392). تعیین شکاف کیفیت خدمات ارائه شده در شهرداری‌ها (نمونه موردی شهر مشهد)، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، 31(103)، 140-127.
علیجانی، ب. (1374). پژوهش میدانی در جغرافیا. تهران: پیام نور.
غیور، ح.؛ مسعودیان، الف.؛ آزاد، م.؛ نوری، ح. (1390). تحلیل زمانی و مکانی رویداد‌های بارشی سواحل جنوبی خزر. فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، 28(100)، 30-1.
فتاحی، ر ؛ دانش، ف.؛ سهیلی، ف. (1390). بررسی وضعیت جهانی تولیدات علمی دانشگاه فردوسی مشهد در سال­های 1990-2010 در وبگاه علوم (Web of Science) با هدف ترسیم نقشۀ علم این دانشگاه. پژوهشنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 1 (1)، 175-196.
فرج­پور، ر. (1392). راهنمای نگارش مقالات ISI با روش APA. تهران: انتشارات آذرپاد.
فرید؛ ی. (1371). کاربرد جغرافیا در روش تحقیق شهر و روستا. تبریز: دانشگاه تبریز.
ماپور، الف. (1375). عامل تاثیر، منافع و مضار. فصلنامه علوم، تحقیقات و فناوری، 3(7)، 30-17.
مطیعی، ح. (1371). روش تحقیق در جغرافیا. مشهد: آستان قدس رضوی.
موحد، ع.؛ ایزدی، پ. (1389). ارزیابی کمی و کیفی مقاله­های فصلنامه پژوهش­های جغرافیایی طی دوره 10 ساله. پژوهش­های جغرافیای طبیعی، 27(71)، 95-83.
مولازاده، م.(1377). درآمدی بر پژوهش­های علمی در جغرافیا. اهواز: دانشگاه شهید باهنر اهواز.
مهرشاهی، د. (1374). بررسی تحلیلی مقالات نشریه رشد آموزش جغرافیا، 28(70)، 48-40.
مهرشاهی، د. (1382). بررسی تحلیلی پیشرفت ساختار نگارش مقالات جغرافیایی. فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، 7(68)، 151-145.
نگارش، ح. یاری، ی. (1392). تحلیل مدیریت ریسک و بحران مخاطرات محیطی و محیط زیست استان لرستان. جغرافیا و مخاطرات محیطی، 2(5)، 125-107.
 
Banks, A. C. (2017). A Guid for Writing Research Paper. Geoscience Australia: APA Style.
Calfee, C. C. (2010). APA Guide to Preparing Manuscript for Journal Publication. Washington DC: APS.
Dodgson, M. (2015). The Management of Technological Innovation: An International and Strategic Approach. Oxford: Oxford University Press.
Gustavi, B. (2008). How to Write and Illustrate Scientific Paper. New York: Cambridge University Press.
Korner, A. M. (2009). Guide to Publishing a Scientific Paper. New York: Rutledge.
Paradis, J. G. (2016). The Mite Guide to Science and Engineering Communication. Cambridge: The MIT Press.
Young, p. (2006). Writing and Presenting in English: the Rosetta Science. Amsterda: Elsevier.