تعیین رابطه فرهنگ‌سازمانی و انگیزش شغلی با میزان رضایتمندی شغلی کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه آزاد اسلامی استان‌های همدان و مرکزی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان خمین

2 استادیار گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بروجرد

3 کتابدار و مسئول کتابخانه

چکیده

هدف: آگاهی از وجود رابطه بین فرهنگ‌سازمانی و انگیزش شغلی با رضایتمندی شغلی کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه آزاد اسلامی استان‌های مرکزی و همدان می‌باشد.
روش‌ پژوهش: این پژوهش از نوع کاربردی است و به روش پیمایشی - تحلیلی انجام‌گرفت و با توجه به ماهیت اهداف و سؤال‌های پژوهشی دارای رویکردی از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه آزاد اسلامی استان‌های همدان و مرکزی است. ابزار مورد استفاده جهت جمع‌آوری اطلاعات پرسش‌نامه فرهنگ‌سازمانی دفت، پرسش‌نامه انگیزش شغلی هَکمَن و اُلدهام و پرسشنامه رضایت شغلی می‌باشد.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که از میان مؤلفه‌های 6 گانه فرهنگ‌سازمانی در بین کتابداران کتابخانه‌های وابسته به‌طور مشترک بیشترین میانگین مربوط به مؤلفه تأکیدهای استراتژی بود. از میان مؤلفه‌های 11 گانه انگیزش شغلی در بین کتابداران دانشگاه آزاد اسلامی استان همدان بیشترین میانگین مربوط به مؤلفه ارتباط بوده و در بین کتابداران دانشگاه آزاد اسلامی مرکزی بیشترین میانگین مربوط به مؤلفه ماهیت کار است. از میان مؤلفه‌های 6 گانه رضایتمندی شغلی در بین کتابداران کتابخانه‌های وابسته به‌طور مشترک بیشترین میانگین مربوط به مؤلفه مسئول مستقیم بوده است. در بین متغیرهای فرهنگ‌سازمانی و انگیزش شغلی از دیدگاه کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی استان همدان میانگین متغیر فرهنگ‌سازمانی از میانگین انگیزش شغلی بیشتر است ولی در بین کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی استان مرکزی میانگین متغیر فرهنگ‌سازمانی از میانگین انگیزش شغلی کمتر است.
نتیجه‌گیری: بین فرهنگ‌سازمانی و انگیزش ­شغلی با رضایتمندی شغلی و همچنین با سابقه خدمت کتابداران کتابخانه­های وابسته رابطه مثبت و معنی‌داری به دست آمد. بین متغیرهای سن و تحصیلات با رضایتمندی شغلی از دید کتابداران کتابخانه‌های وابسته به‌طور مشترک ارتباط معنی­داری موجود نمی‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between Organizational Culture and Job Motivation with Job Satisfaction of Librarians of Islamic Azad University in Hamadan and Markazi Provinces

نویسندگان [English]

  • Soodabeh Shabgard 1
  • Mohsen Hamidi 2
  • seyed mehrdad seyedin 3
1 responsible for the library of Islamic Azad University, Khomein
2 Associate professour of LIS Department of Islamic Azad University, Boroujerd Branchm
3 librarianship
چکیده [English]

Objective: Awareness of the existence of the relationship between organization culture and job motivation with job satisfaction of librarians in Libraries of Islamic Azad University in Hamadan and Markazi Provinces is the main purpose.
Methods: This research is applied in a descriptive-analytical manner and according to the nature of the goals and research questions, there is a correlation approach. Demographic research all working staff libraries affiliated to the university libraries of Islamic Azad University in Hamadan and Markazi Provinces. The instruments used for data collection was a questionnaire consist of three parts: demographic information, organizational culture questionnaire, a job motivation questionnaire and a job satisfaction questionnaire.
Results: The findings of the research showed that among 6 components of organizational culture among the librarians of affiliated libraries the highest average relates to strategy emphasis component.  Among 11 Components of job motivation among the librarians in Hamadan Province the highest average belongs to communication component. Among the librarians of Markazi Province, the highest average relates to the nature of the job.  Among 6 components of job satisfaction among the librarians of affiliated libraries the highest average belongs to direct responsible. Between the variables of the organizational culture and job motivation from the perspective of librarians of academic libraries of Hamadan Province average of organizational culture is more than job motivation, but the organizational culture of librarians of academic libraries of Markazi Province    job motivation.
Conclusion: There was a positive and significant relationship between organizational culture and job motivation with job satisfaction, as well as with the experience of librarians in related libraries. There is no meaningful relationship between age and education variables with job satisfaction from librarians' perceptions of affiliated libraries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Culture
  • job motivation
  • Job satisfaction
  • Librarians
  • university library
احمدی، م. (1386). مدیریت رفتار سازمانی: اصول، مبانی، نظریه ها و مفاهیم کاربردی. تهران: نشر کوهسار.
بابایی، م.؛ بهادری، م.؛ مهرابیان، ف. (1391). اولویت‌بندی مؤلفه‌های مؤثر بر انگیزش شغلی در کارکنان یک مرکز نظامی به روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP). ماهنامه طب نظامی، 14 (4)، 243-236.
.
خورشیدی، ع.؛ مولانا، ن.؛ درب اصفهانی، ح. (1389). عوامل مؤثر بر انگیزش مدیران. فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات روان‌شناختی، 2 (6)، 29-13.
داوودی، ح.؛  بهاری، ف.؛  میرزاجانی، س.م. (1391). رابطه فرهنگ سازمانی و انگیزش شغلی با رضایت شغلی معلمان. مشاوره شغلی و سازمانی، 1 (13)، 139-127.
زمینی، س.؛ حسینی نسب، د.؛ زمینی، س.؛ زارعی، پ. (1390). بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی و فرسودگی شغلی در میان کارکنان دانشگاه تبریز.  سلامت کار ایران، ۸ (۱)،۳۰-۴۰
سالاری، س.؛ پیله ورزاده، م.؛ رفعتی، ف.؛ قادری، م. (1392). بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی در کارکنان بیمارستان امام خمینی (ره). فصلنامه مدیریت پرستاری، ۲ (۳) 50-43.
سید جوادین، ر. (1387). مبانی سازمان و مدیریت. تهران: نگاه دانش.
عباس‌پور، ع. (1388). مدیریت منابع انسانی پیشرفته: رویکردها، فرایندها، کارکرد ها. تهران: انتشارات سمت.
مقیمی، م. (1388). سازمان و مدیریت رویکردی پژوهشی. تهران: ترمه.
محمدی سعیدی، م. (1383). بررسی رابطه فرهنگ‌سازمانی با انگیزش شغلی کارکنان سازمان آموزش‌وپرورش استان قم.پایان‌نامه کارشناسی ارشد، مرکز آموزش عالی فرهنگیان.
میرزا جانی، م. (1390). رابطه فرهنگ‌سازمانی و انگیزش شغلی با رضایت شغلی معلمان شهرستان تویسرکان.پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان، ارسنجان.
میر سپاسی، ن.؛ شکاری، غ. (1382). بررسی رابطه بین فرهنگ‌سازمانی و اثربخشی سبک رهبری. نشریه اقتصاد و مدیریت، (56).
هومن، ح. (1381).تهیه و استاندارد ساختن مقیاس سنجش رضایت شغلی. تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
Hackman. J.R. & Oldham. G.R. (1976). Motivation through the design of work: test of a theory. Organization behavior and human performance, 16, 250-279.
Julia, S.; Kennon, M. & frohlich, M. (2010). implicit need for achievement moderates the relationship between competence need satisfaction and subsequent motivation. Journal of research in personality, 44 (1), 1-12.
Marlin, L. And lamborn R. N. (2010). Motivation and job satisfaction of school of nursing. Journal of professional nursing,7(1), 33-40.
Mehmet, D. & Hale, I. (2009). to examine the effect of the motivation provided by the administration on the job satisfaction of teachers and their institutional commitment. Procedia-social and behavioral science, 1 (1), 2252-2257
Robbins, S. (2005). Organizational behavior. 11 Ed. Prentice hall of India.
Turner, Ch. (2006). A study of job satisfaction with situational characteristics and occurrences among middle school Principals in south Carolina. 80- 85.