بررسی رابطه بین رهبری دانش با بهبود سازمانی از دیدگاه کتابداران کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس

2 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدبابل و دانشجوی دوره دکترای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

3 دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه رهبری دانش با بهبود سازمانی از دیدگاه کتابداران کتابخانه­های مرکزی دانشگاه­های دولتی شهر تهران است.
روش پژوهش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه کتابداران کتابخانه­های مرکزی دانشگاه­های دولتی شهر تهران تشکیل می­دهند که مجموعاً 140 نفر می­باشند. جهت گردآوری داده از دو پرسشنامه رهبری دانش ویتالا (2004) و بهبود سازمانی اورتون (2007) استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده­ها، از آمار توصیفی، آزمون­های آماری و از نسخه 19 نرم­افزار اس­پی­اس استفاده شده است.
یافته­ها: نشان داد که وضعیت رهبری دانش با 6005/3 درصد و بهبود سازمانی با 5500/3 درصد در بین کتابداران کتابخانه­های مرکزی دانشگاه­های دولتی شهر تهران بالاتر از حد متوسط قرار دارد. همچنین، بین رهبری دانش و بهبود سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
نتیجه­گیری: می­توان چنین نتیجه­گیری نمود که بین رهبری دانش و بهبود سازمانی کتابداران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. تحلیل رگرسیون چندگانه نیز در این پژوهش نشان داد رهبری دانش توان پیش­بینی بهبود سازمانی را دارد. از بین مولفه­های رهبری دانش، مؤلفه گرایش به یادگیری بیشترین تأثیر را در پیش­بینی بهبود سازمانی دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the Relationship between Knowledge Leadership and Organizational Improvement from the Viewpoint of Central Library Librarians of State universities of Tehran

نویسندگان [English]

  • hasti sohrabi 1
  • Ali Asghar Razavi 2
  • leyli taherkhani 3
1 bu ali-sina university
2 - Faculty member of Islamic Azad university- Babol branch, student of Ph.D
3 Azad university
چکیده [English]

Objective: This study investigated the relationship between knowledge leadership and organizational improvement from the viewpoint of librarians of central libraries of state universities of Tehran.
Methods: The present study is a descriptive-correlational one. The statistical population consisted of all librarians of central libraries of state universities of Tehran, which totally have 140 people. For data collection, Vitala’s Knowledge Leadership Scale (2004) and Orton Inventory Improvement (2007) were used. To analyze the data, descriptive statistics, statistical tests and SPSS software version 19 were used.
Results: The results revealed that knowledge leadership status with the 3.6005% and organizational improvement with 3.5500% among the librarians of the central libraries of state universities of Tehran was higher than the mean. Moreover, there was a positive and significant relationship between knowledge leadership and organizational improvement.
Conclusion: It can be concluded that there is a positive and significant relationship between knowledge leadership and organizational improvement of librarians. Multiple regression analysis also showed that knowledge leadership has the potential to predict organizational improvement. Among the components of knowledge leadership, the component of learning tendency has the greatest impact in predicting organizational improvement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Leadership؛ Organizational Improvement؛ Librarians؛ Central Libraries؛ State Universities
  • Tehran City
ابزری، م.؛ اعتباریان، ه.؛ ظهرابی­اصل، ع. (1386). تاثیر فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سازمانی در صداوسیمای مرکز کهکلویه و بویر احمد با استفاده از الگوی کارت امتیازی متوازن. مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، 19 (2)، 1-12.
احتشام­رائی، ر.؛ محرابی، ج. (1395). تاثیر فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سازمانی در سیستم­های هوشمند بانک­داری( بانک صادرات شعب تهران). فصلنامه رسالت مدیریت دولتی،7(21).
اردلان، م.؛ اسکندری، ا.؛ گیلانی، م. (1391). رهبری دانش، هوش سازمانی و اثربخشی سازمانی. مطالعات مدیریت راهبردی. 12، 71-100.
اردلان، م.؛ اسکندری، ا.؛ گیلانی، م. (1393). بررسی رابطه بین ویژگی­های شخصیتی و هوش سازمانی کارکنان با مدیریت سرمایه فکری. فصلنامه پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش عالی، 71، 148-123.
اسماعیلی، م.؛ امیری، ز. و فرخی، م. (1394). تاثیر رهبری اشتراکی بر اثربخشی کارگروهی نقش میانجی: تسهیم دانش. مطالعات رفتار سازمانی، 4(5)، 25-50.
برزگر، ز.؛ ملکی آوارسین؛ یارمحمدزاده، ف. (1393). مقایسه میزان کاربست مدیریت دانش در مدارس راهنمایی آموزش و پرورش تبریز. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، 8 (1)، 89-59. 
برومند، ز. (1373). بهبود و بازسازی سازمان با فنون علم رفتاری برای بهبود سازمان. تهران: نشر هور.
پورکیانی، م؛ ایران­منش، سحر. (1393). نگرش سیستمی و بهبود سازمانی. همایش مدیریت تحول در سازمان­ها با رویکرد علوم رفتاری.
جمشیدیان،  م. (1385). فرایند مداخله بهبود سازمانی در تغییر و تحول سازمان­های دولتی ایران. مجله شیخ بهایی، 5، 7-18.
جعفری، س. (1394). بررسی روابط بین نوع جهان بینی رهبری دانش و جو سازمانی در دانشگاه شیراز، پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی، دانشگاه شیراز، شیراز.
حاجی­کریمی، ع.؛ منصوریان، ت. (1391). بررسی و تبیین نقش مدیریت دانش مشتری در بهبود عملکرد سازمانی. فصلنامه کاوش­های مدیریت بازرگانی. 4(8)، 92-75.
زارع، ف.؛ ابراهیمی­نژاد، م.؛ رضایی، ز.؛ حسینی، س. ( 1393). بررسی نگرش مدیران در رابطه با پیاده­سازی  منابع سازمانی و نقش آن بر بهبود سازمانی. دومین کنفرانس بین­المللی مدیریت چالش­ها و راه­کارها.
سهرابی، م. (1395). بررسی رابطه بین رهبری دانش با مدیریت سرمایه فکری در بین معلمان مداری شهرستان پاکدشت. چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی.
http://www.civilica.com/paper-epsconfo4- epsconfo4-420html.
صفری محسن­آباد، ا.؛ عاشوری، ا. ( 1395). نقش رهبری دانش بر اقدامات مدیریت دانش و عملکرد نوآوری شرکت­های تولیدی و تجاری استان گیلان. ماهنامه پژوهش­های مدیریت و حسابداری. 28، 43-57.
فتحی، ف.؛ سیدعامری، م.ح.؛ قادرزاده، ج. (1394). ارتباط بین رهبری دانش و توانایی جذب دانش در ادارات کل ورزش و جوانان غرب ایران. مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش. (3)، 9، 98-87.
فیض، د.؛ جعفری، س. (1393). روابط ساختاری جهان­بینی رهبری دانش و جو توسعه­ای. فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران. 6(4)، 135- 160.
قنبری، س. و اسکندری، ا.(1391). بررسی رابطه بین رهبری دانش با مدیریت سرمایه فکری. مدیریت دولتی، 14، 89-112.
عبداللهی، ص.؛ میرزایی دریانی، ش. (1393) . تحول استراتژیک(چرخه سریع بهبود سازمان). تهران: سبزان.
عطافر، ع.؛ صالح­نیا، م. (1386). بهبود سازمانی: مفاهیم، اهداف، چالش­های پیاده­سازی. قابل دسترسی در سایت http://skhiec.blogsky.com/www.
کاظم­زاده، م.؛ سلیمی، ف. (1394). بررسی تاثیر کار تیمی در بانک ملی شهرستان همدان. دومین کنفرانس بین­المللی اقتصاد.
http://www.civilica.com/paper- vallasroz- vallasroz-109html.
کشاورز، ل.؛ فراهانی، ا.؛ اعظمیان بیدگلی، ا. (1395). تدوین مدل ارتباطی رهبری دانش با مدیریت سرمایه فکری. مدیریت منابع انسانی در ورزش، 4 (1). 99-87.
محمدی، ح؛ رنجبر، م. (1391) . آموزش ضمن خدمت و بهبود سازمانی. فصلنامه مدیریت بر آموزش انتظامی. 3(4)، 15-25.
مظلومی، ن؛ زمانی، م.؛ سید نقوی، م.؛ ربانی، ع. (1393). رابطه یادگیری سازمانی، بهبود مستمر و اعتماد میان سازمانی با عملکرد سازمانی شرکت­های نمایندگی خدمات بیمه­ای. پژوهش­نامه بیمه، 29(2). 163-182.
معطوفی، ع.؛ تاجدینی، ک.؛ آقاجانی، ح . (1389). نقش گرایش به یادگیری بر نوآوری و عملکرد سازمانی. نشریه چشم­انداز مدیریت بازرگانی، 10(4)،  58-71.
موغلی، ع.؛ سپندآسا، م. (1394). نقش رهبری دانش­محور در اقدامات مدیریت دانش. اولین همایش بین­المللی حسابداری. حسابرسی مدیریت و اقتصاد اصفهان.
موغلی، ع.؛ غفوریان­پور، س. (1393). نقش رهبری دانش و آموزش­های ضمن خدمت بر بهبود اثربخشی سازمانی. دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها.
هویدا، ر.؛ سیادت، ع.، نیک­بخت، ا.، و مقدم، ا (1389). پارادایم مدیریت دانش. اصفهان: انتشارات ارکان دانش.
Alavi, M. and Leidner, D. E. (2001). Review: Knowledge Managementand Knowledge Management Systems: Conceptual Foundations andResearch Issues. MIS Quarterly. (25:1), 107-136.
Chang. W. C., Fan. C. W., Chong. L. (2010). The Study on Relationship Principals Knowledge Leadership and School Competitive Advantage of Elementary Schools. Educational administration
Chen, M.J., Huang, M., and Cheng, Y.C. (2009). Measuring knowledge management performance using competitive perspective. Expert system with Applications,36,8449-8459.nd evaluation, 9, 27-58
Claver-Corte s, Enrique, Zaragoza-sa ez, Patrocinio & pertusa-Ortega, Eva. (2007). Organizational structure feature supporting knowledge management processes. Journal of knowledge management. 11(4), 45-57.
Debowski, S. (2006). Knowledge Management, John Wiley & Sons, Milton, QLD.
Dante, M.J., & Sánchez de Pablo, J.D. (2014). The role of knowledge-oriented leadership in knowledge management practices and innovation, Journal of Business Research vailable at: , http: //dx .doi .org.10.1016/j. jbusres.2014.06.022
Fleishman, E.A., Mumford, M.D., Zaccaro, S.J., Levin, K.Y., Korotkin, A.L. & Hein, M.B. (1991). Taxonomic efforts in the description of leader behavior: a synthesis and functional interpretation, The Leadership Quarterly, 2 (4), 245-87.
Garvin, D., Edmondson, A.C. & Gino, F. (2008). Is yours a learning organization?, Harvard Business Review, March, 109-116.
Hirst, G., Knippenberg, V. D., Chen, C.H. & Sacramento. (2011). How Does Bureaucracy Impact onIndividual Creativity? A Cross-Level Investigation of Team Contextual Influences on Goal Orientation Creativity Relationships, Academy of Management Journal, 54(3), 624641
Lakshman, C. & Parente, R. (2008). Supplier-focused knowledge management in the automobile industry and its implications for product performance, Journal of Management Studies, 45 (2), 317-42.
Lakshman, C.(2009). Organizational Knowledge leadership: An empirical examination of Knowledege management by top executive leders. Leadership & Organization Development Journal,30(4),338-364.
Lina G. & Asta S. (2012). Leadership role implementing knowledge transfer in creative organization: How does it work. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 41, 15-22.
Mario J. Donate, Jesús D. Sánchez de Pablo. the role of knowledge-oriented leadership in knowledge management practices and innovation. Journal of Business Research.2015; 68( 2),360–370
Massa, S. & Testa, S. (2009). A Knowlege management approach to organizational competitive advantage: Evidence from the food sector. European management journal. 27(2),129.
Sarabia, M.(2007). Knowledge leadership cycles: An approach from  Nonaka's viewpoint. Journal of Knowledge Management, 11(3), 6-15
Viitala R. (2004). Towards knowledge leadership. Leadership &Organization Development Journal, 25(6), 528-544.
Vanderwerf, A. C. (2007),Women and Transformational Leadership UndergraduateHonors in the Major Theses,Florida State University (Arts & Sciences–communication)
Yang, L. Huang, C. Hsu, T.(2014). Knowledge leadership to improve project and organizational performance. International Journal of Project Management ,32 ,40–53
Zhang, L. (2015). Effect of Knowledge Leadership on Knowledge Sharing In Engineering Project Design Teams. Project Management Journal, 46 (5),111– 124.