رابطه انگیزه مدیریت اطلاعات شخصی و هدف تسهیم دانش: با توجه به نقش تعهد سیستم مدیریت دانش (اعضای هیئت‌علمی دانشگاه تهران)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد مدیریت تحول، دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکترای مدیریت منابع انسانی دانشگاه علامه طباطبایی

4 دانشجوی دکترای مدیریت منابع انسانی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

هدف: این پژوهش به دنبال بررسی رابطه انگیزه مدیریت اطلاعات شخصی و هدف تسهیم دانش با توجه به نقش تعهد سیستم مدیریت دانش در بین اعضای هیئت‌علمی دانشگاه تهران است.
روش پژوهش: پژوهش حاضر ازنظر هدف، از نوع کاربردی و برحسب نحوۀ گردآوری داده‌ها از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعۀ آماری این پژوهش شامل اعضای هیئت‌علمی است که جامعه موردبررسی در این پژوهش به‌طورکلی برابر با 2116 نفر است. روش نمونه‌گیری خوشه‌ای و تصادفی ساده است. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان و فرمول کوکران با خطای 0.05 برابر با 325 نفر است. در این پژوهش، برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه استاندارد و غیربومی استفاده‌شده است. لذا برای بومی‌سازی پرسش‌نامه‌های مورداستفاده روایی و پایایی آن­ها مجدداً باز آزمایی شده است و پایایی و روایی پرسش‌نامه‌های مربوطه مورد تائید قرارگرفته است.
یافته‌ها: یافته‌ها حاکی از آن است که ابعاد انگیزه مدیریت اطلاعات شخصی (انگیزه رفتار – انگیزه شفافیت- انگیزه رسمیت) با ابعاد تعهد سیستم مدیریت دانش (تعهد عاطفی – تعهد محاسباتی – تعهد هنجاری) در ارتباط هستند و ابعاد تعهد سیستم مدیریت دانش نیز باهدف تسهیم دانش در ارتباط است و تعهد سیستم مدیریت دانش در رابطه میان انگیزه مدیریت اطلاعات شخصی و تسهیم دانش نقش میانجی دارد.
نتیجه‌گیری: می‌توان این‌چنین نتیجه گرفت که هر چه عضو هیئت‌علمی تعهد بیشتری به سیستم مدیریت دانش داشته باشد و نسبت به آن ازنظر عاطفی – محاسباتی- هنجاری متعهدتر باشد، به میزان بیشتری دانش خود را با سایر دانشجویان و اعضای هیئت‌علمی و جامعه علمی و غیرعلمی تسهیم خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Personal Information Management Motivation and Knowledge Sharing Objective: Considering the Role of Knowledge Management System Commitment (Faculty of Tehran University)

نویسندگان [English]

  • ghazaleh Taheri Attar 1
  • Mohammad Hassan Motavaseli 2
  • Seyedeh Ellahe Khezri 3
  • ehsan namdar joyami 4
1 Assistant Professor, Department of Public Administration, University of Tehran
2 Master of Transformation Management, University of Tehran
3 PhD student in Human Resources Management, Sistan and Baluchestan, Allameh Tabatabai University
4 PhD student in Human Resource Management, Sistan and Baluchestan University
چکیده [English]

Objective: This study seeks to investigate the relationship between personal information management motivation and the purpose of knowledge sharing with respect to the role of knowledge management system commitment among faculty members of the University of Tehran.
Methods: The present study is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of data collection. The statistical population of this study includes faculty members that the study population in this study is 2116 people. The method of cluster and random sampling is simple. The sample size is 325 based on Morgan table and Cochran's formula with an error of 0.05. In this study, a standard and non-native questionnaire was used to collect data. Therefore, in order to localize the questionnaires used, their validity and reliability have been re-tested and the reliability and validity of the relevant questionnaires have been confirmed.
Results: The findings indicate that the dimensions of personal information management motivation (behavioral motivation - transparency motivation - formalization motivation) are related to the dimensions of knowledge management system commitment (emotional commitment - computational commitment - normative commitment) and the dimensions of knowledge management system commitment Knowledge sharing is related, and the commitment of the knowledge management system mediates the relationship between personal information management motivation and knowledge sharing.
Conclusion: It can be concluded that the more committed the faculty member is to the knowledge management system and the more emotionally-computationally-normatively committed it is, the more he will share his knowledge with other students and faculty members and the scientific and non-scientific community. will do.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management System Commitment
  • Knowledge Sharing Objective
  • Personal Information Management Motivation
  • Faculty Members
باقری، ا. (1394). مدیریت دانش فردی: شایستگی رقابتی دانشگران. فصلنامه پژوهش‌هایتربیتی،(30) ، 1- 22.
خیاط مقدم، س.؛ طاهری لاری، م. و علیایی، ل. (1396). عوامل مؤثر بر تسهیم دانش در زنجیره تأمین (مطالعه موردی: زنجیره تأمین برق خراسان). فصلنامه خط‌مشی گذای عمومی در مدیریت، 8(28)، 83- 93.
ذاکریان، ا.؛ گروسی، ا.؛ عبدی، ز و دیگران (1395). بررسی تأثیر طراحی محیط کار بر بهره‌وری کارمندان بانک. فصلنامه بهداشت و ایمنی کار، 6(2)، 35- 43.
سلطانی، ا. و محمدی فرادنبه، م.م. (1396). نقش سیستم های دانش‌محور در تصمیم سازی استراتژیک با در نظر گرفتن نقش میانجی تفکر استراتژیک (موردمطالعه: کارمندان شرکت فولاد مبارکه اصفهان). فصلنامه نوآوری‌های مدیریت آموزشی، 13(1)، 57- 69.
سیدجوادین، ر. رضایی، س. (1394). بررسی تأثیر سیستم کاری تعهد بالا بر تسهیم دانش و نوآوری سازمانی. فصلنامه پژوهش‌های مدیریت عمومی، 8(28)، 23- 44.
سینایی، ح.؛  فریسات، ح. و نداف، م. (1396). بررسی عوامل مؤثر بر تسهیم دانش و تأثیر آن بر عملکرد فرد در صنعت مالی و بانکداری. فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهش‌های مدیریت اجرایی، 9(18)، 143- 168.
فیلسوفیان، م. و اخوان، پ. (1396). بررسى تأثیر رفتار تسهیم دانش بر عملکرد سازمانى (مطالعۀ موردى: سازمان فضایى ایران). فصلنامه علمى- پژوهشى پژوهشگاه علوم و فنّاورى اطلاعات ایران، 32(3)، 713- 730.
کشاورزی، ع.ح.؛ صفری، س. و حمیدی راد، ج.(1394). بررسی تأثیر تسهیم دانش بر یادگیری، نوآوری و عملکرد سازمانی. فصلنامه علمى- پژوهشى چشم‌اندازمدیریتدولتی، (22)،  103- 128.
مجیدی کلیبر، س.؛  رادفر، ر. و طلوعی اشلقی، ع. (1395). تأثیر اعتماد سازمانی بر موفقیت سیستم مدیریت دانش. مجلهمدیریتتوسعهوتحول، (27)،  7- 15.
نعمتی انارکی، ل. و نوشین فرد، ف. (1393). اشتراک دانش و فرهنگ‌سازمانی در میان اعضای هیئت‌علمی رشته پزشک. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازمان‌دهی اطلاعات، 25(4)، 130- 143.
نعمتی انارکی، ل. و نوشین فرد، ف. (1392). ارائه الگوی پیشنهادی اشتراک دانش درون‌سازمانی میان اعضای هیئت‌علمی بر مبنای عوامل فردی، سازمانی و فنی. فصلنامه مدیریت سلامت،  16(54)، 56- 70.
 
Argote, L., McEvily, B., & Reagans, R. (2003). Managing knowledge in organizations: An integrative framework and review of emerging themes. Management Science, 49(4), 571.
Bansal, H., Irving, P., & Taylor, S. (2004). A three-component model of customer commitment to service providers. Journal of Academy of Marketing Science, 32(3), 234–250.
Baskerville, R. (2017). Individual information syste,s as a research arena. European Journal of Information Systems, 20, 251–254.
Brazelton, J., &Gorry, A. (2003). Creating a knowledge-sharing community: If you build it, will they come? Communications of the ACM, 46(2), 23–25.
Bringula, R. (2016). Factors affecting web portal information services usability: A canonical correlation analysis. International Journal of Human Computer Interaction, 32(10), 814–826.
Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance ofinformation technology. MIS Quarterly, 13(3), 319–340.
He, W., & Wei, K. (2009). What drives continued knowledge sharing? An investigation ofknowledge-contribution and −seeking beliefs. Decision Support Systems, 46, 826–838.
Hwang, Y., Kettinger, W., & Yi, M. (2010). Understanding information behavior and therelationship to job performance. Communications of the AIS, 27(8), 113–128.
Hwang, Y., Kettinger, W., & Yi, M. (2013). A study on the motivational aspects of information management practice. International Journal of Information Management,33(1), 177–184.
Hwang, Y., Kettinger, W., &Mun, M. (2015). Personal information management effectiveness of knowledge workers: Conceptual development and empirical validation. European Journal of Information Systems, 24(6), 588–606.
Hwang, Y. (2011). Predicting attitudes toward knowledge sharing by email: An empiricalstudy. International Journal of Human-Computer Interaction, 27(12), 1161–1176.
Kankanhalli, A., Tan, B., & Wei, K. (2005). Contributing knowledge to electronicknowledge repositories: An empirical investigation. MIS Quarterly, 29(1), 113–143.
Kelly, D. (2006). Evaluating personal information management behaviors and tools.Communication of the ACM, 49(1), 84–86.
Ko, D., Kirsch, L., & King, W. (2005). Antecedents of knowledge transfer from consultants to clients in enterprise system implementations. MIS Quarterly, 29(1), 59–85.
Li, D., Browne, G., & Chau, P. (2006). An empirical investigation of Web site use using a commitment-based model. Decision Sciences, 37(3), 427–444.
Limayem, M., Khalifa, M., &Frini, A. (2000). What makes consumers buy from Internet? A longitudinal study of online shopping. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, 30(4), 421–432.
Lin, H., & Fan, W. (2012). Examining commitment in electronic knowledge repository usage. Journal of Computer Information Systems, 52(4), 88–97.
Lin, H. F. (2007). Effects of extrinsic and intrinsic motivation on employee knowledge sharing intentions. Journal of Information Science, 33(2), 135–149.
Malhotra, Y., &Galletta, D. (2005). A multidimensional commitment model of volitional systems adoption and usage behavior. Journal of Management Information Systems, 22(1), 117–152.
Mathieson, K. (1991). Predicting user intentions: Comparing the technology acceptance model with the theory of planned behavior. Information Systems Research, 2(3), 173–191.
Morrison, E. (1993). Longitudinal study of the effects of information seeking on newcomer socialization. Journal of Applied Psychology, 78, 173–183.
Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995). The knowledge creating company. New York: Oxford University Press.
Pauleen, D. (2009). Personal knoweledge management: Putting the person back into the knowledge equation. Online Information Review, 33(2), 221–224.
Qian, Z., & Bock, G. (2005). An empirical study on measuring the success of knowledge repository systems. The 38th hawaii international conference on system sciences.
Rechberg, I., & Syed, J. (2012). In pursuit of the individual in the field of knowledge management. International Journal of Learning and Change, 6(1/2), 33–48.
Savoy, A., &Salvendy, G. (2016). Factors for customer information satisfaction: User approved and empirically evaluated. International Journal of Human Computer Interaction, 32(9), 695–707.
Sinclair, N. (2007). The knowledge management phoenix. Journal of Information and Knowledge Management Systems, 37(3), 255–261.
Suh, H., Oh, J., & Yoon, W. (2016). Which tags do we remember in personal information management? International Journal of Human Computer Interaction, 32(7), 568–583.
Sun, H., & Zhang, P. (2006). The role of affect in IS research: a critical survey and a research model. In P. G. Zhang (Ed.). HCI in MIS (I): foundations, series of advances in management information systems (pp. 121–142). M.E. Sharpe Publisher.
Terry, D., Hogg, M., & White, K. (1999). The theory of planned behavior: Self-identity, social identity, and group norms. British Journal of Social Psychology, 38, 225–244.