رابطه هوش سازمانی و اثربخشی در کتابخانه‌های عمومی استان گیلان از دیدگاه کتابداران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران.

2 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف آگاهی از تأثیر هوش سازمانی بر اثربخشی سازمانی و شناسایی وضعیت هر کدام از متغیرهای مذکور در کتابخانه‌های عمومی استان گیلان وابسته به نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور انجام گرفت.
روش پژوهش:  پژوهش از نظر نوع، کاربردی، از نظر روش، توصیفی – پیمایشی، و از نظر ماهیت، مطالعۀ همبستگی است. ابزار گردآوری اطلاعات دو پرسشنامۀ هوش سازمانی کارل آلبرخت و اثربخشی سازمانی پارسونز است. جامعۀ پژوهش، 162 نفر کتابدار کتابخانه­های عمومی استان گیلان بوده است که با استفاده از جدول مورگان نمونه­ای به حجم 118 نفر انتخاب گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده­ها از شاخص‌های آمار توصیفی و استنباطی و برای انجام محاسبات آماری از نرم­افزار آماری (اس. پی. اس. اس.) استفاده شده است.
یافته­ها: بین هوش سازمانی و مؤلفه­های آن با اثربخشی سازمانی و مؤلفه­های آن رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. میزان برخورداری کتابداران از هوش سازمانی و مؤلفه­های آن بالاتر از حد متوسط قرار دارد. در خصوص وضعیت اثربخشی سازمانی، میزان اثربخشی سازمانی و مؤلفه‌های آن به جز مؤلفه پایداری و حفظ الگوها که کمتر از حد متوسط بدست آمده است در دیگر مؤلفه­ها  بالاتر از حد متوسط بوده است.
نتیجه­گیری: هوش سازمانی بر موفقیت و اثربخشی کتابخانه تأثیرگذار است. توجه یکسان به همه­ی مؤلفه­های هوش سازمانی و اثربخشی سازمانی و تلاش­های هماهنگ و سازمان‌یافته در جهت حل مسائل کاری، افزایش حقوق و مزایا، فراهم کردن امکانات رفاهی و طرح­های تشویقی، ایجاد نظام پاداش رضایت‌بخش زمینه رشد و پیشرفت کتابدران را فراهم کرده و در نتیجه باعث ارتقای اثربخشی در کتابخانه­ها خواهد شد.

چکیده تصویری

رابطه هوش سازمانی و اثربخشی در کتابخانه‌های عمومی استان گیلان از دیدگاه کتابداران

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Organizational Intelligence and Organizational Effectiveness in Public Libraries of Guilan Province from Librarian`s Viewpoint

نویسندگان [English]

  • Roghayyeh Najafikhah 1
  • Esmat Momeni 2
1 Master of Knowledge and Information Science of Allame Tabataba'I University of Tehran.
2 Assistant Professor Allameh Tabatabai University
چکیده [English]

Objective: The aim of this research is to investigate the impact of organizational intelligence on organizational effectiveness, and also to identify the situation of the aforementioned variables in public libraries of Guilan province under the authority of Iran public libraries foundation.
Methods: This study was an applied one, using the descriptive survey research and correlation method. Data gathering was done by 2 questionnaires of Karl Albrecht organizational intelligence and Parsons organizational effectiveness. The research population are all employees of the public libraries of Guilan province that are 162 people that 118 of them were selected as the sample size. Data Analysis was done by indicators of descriptive statistics and statistical calculations were carried out by SPSS.
Results: The findings show that positive and significant relationship exists between organizational intelligence and it`s components with effectiveness and dimensions. the organizational intelligence of librarian and it`s components is more than the mean. The result of effectiveness shows that except of the latency component that is less than the mean but other components are more than the mean.
Conclusion: The findings indicate that organizational intelligence impacts on success and effectiveness of the library. Equal attention to all organizational intelligence elements and organizational effectiveness and organized and coordinated efforts in order to solve work problems, increases salaries, provide facilities and encouragement programs, create satisfying reward system to raise librarian growth and finally will lead to increase in effectiveness in libraries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational intelligence
  • Organizational Effectiveness
  • Public Libraries of Guilan Province
  • Librarians
استونر، ج.؛ فریمن، ا. (1375). مدیریت. ترجمه محمداعرابی و علی پارساییان. تهران: انتشارات موسسه مطالعات و
      پژوهش‌های بازرگانی .
اسدزاده، ن. (1388). بررسی رابطه­ی خلاقیت با اثربخشی آموزشی پژوهشی اعضاء هیأت علمی. پایان نامه         
     کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، تبریز.
اسکات، ر. (1396). سازمان­ها: سیستم­های عقلایی،  طبیعی و باز. ترجمه حسن میرزایی اهرنجانی. تهران:  سمت.
حمیدی، ف.؛ ساکی، ر.؛ موحدی نسب، ع. ومحب­زاده،  ز. (1393). رابطه بین هوش سازمانی و عملکرد  مدیران مدارس
     متوسطه شهر یزد. رهیافتی نو در  مدیریت آموزشی، 5 (2)، 35- 58.
خسروی، آ. (1392).  ضرورت به کارگیری هوش   سازمانی در سازمان­ها. بازیابی 20 فروردین 1395،
      از www.netnashr.com.
دفت، ر. ال. (1390). مبانی تئوری و طراحی سازمان. ترجمه علی پارساییان و سید محمد اعرابی. تهران:  دفتر پژوهش‌های
     فرهنگی.
روشه، گ. (1391). جامعه­شناسی تالکوت پارسونز.  ترجمه عبدالحسین نیک گهر. تهران: نشر نی.
سیادت، ع.؛ کاظمی، ا. و مختاری، م. (1389). بررسی  مقایسه­ای رابطه بین هوش سازمانی و رهبری تیمی در  بین اعضاء
    هیأت علمی دانشگاه­های دولتی اصفهان. چشم­انداز مدیریت دولتی، 1، 87- 99.
عدالتی ملکی، پ.؛ جمشیدی، م. (1389). بررسی جایگاه  هوش سازمانی در اثربخشی سازمانی. مقاله ارائه شده  در اولین
    همایش هوش سازمانی و هوش کسب و کار، تهران.
عصاره، ف.؛ مکوندی، ب.؛ کوتی، ف.، و سیدطبیب، م.  (1396). تعیین سطح هوش سازمانی کتابداران شاغل  در
    کتابخانه‌های دانشگاهی شهر اهواز بر اساس مدل کارل آلبرخت و ارتباط آن با خلاقیت. فصلنامه دانش‌شناسی، 10 (36)،
     37-47.
علیپور اصل، ر.؛ آصف‌آباد، س. (1396). اثربخشی هوش سازمانی بر عملکرد سازمانی کارکنان اداره ورزش و  جوانان استان
    آذربایجان غربی. فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم ورزشی، آموزشی بدون مرز، 2 (5)،96-120.
فقیهی، ع.؛ جعفری، پ. (1388). بررسی هوش سازمانی سازمان پژوهش و برنامه­ریزی آموزش و ارائه چهارچوب مفهومی
     مناسب. فصلنامه تعلیم و تربیت،  15 (100)، 27-48.
میرکمالی، س. م. (1393). رهبری و مدیریت آموزشی.  تهران: نشر یسطرون.
Akgun, A. E.; Byrne, J. C. & Keskin, H. (2007).   Organizational Intelligence: A Structural   ew.Journal
     of Organizational Change Management, 20 (3), 272-289. Retrieved may 19, 2016,                                     Fromhttp://www.emeraldinsight.com
Albrecht, K. (2002). Organizational Intelligence  & Knowledge Management: Thinking  Outside the
     Silos: The Executive Perspective.   Retrieved may 19, 2016 ,From www.
     Karlbrecht.com/Downloads/OI
Aydin, B, & Ceylan, A. (2009). Does  Organizational Learning Capacity Impact on Organizational
     Effectiveness? Research  analysis of the metal industry. Development  andLearning in Organizations:
     An  international journal, 23 (3), 21-23.  Retrieved may 19, 2016, From
     Http://www.emeraldinsight.com
Cakir, R.; Ada, S. (2008). Can the  Organizational Intelligence Be Developed in  Schools by Inservice
     Training.Word Applied   Sciences Journal, 4 (1), 24-30.
Chidambaranathan, K. & Swarooprani, B. S. (2015). Knowledge Management as a  Predictor of
     Organizational Effectiveness:  The Role of Demographic and Employment  Factors. The Journal of
     Academic  Librarianship,41 (6), 758-763.
Eydi, H.; Hossein, E.; Ramezanineghad, R.  &Yosefi, B. (2011). Compressive Review of
     Organizational Effectiveness in Sport. Sport  Management International Journal,                    
     Choregia, 7 (1), 6-21. (1), 6-21. Retrieved  may 19, 2016, from http://www.choregia.org.
Fleishman, E. A.; Mumford, M. D.; Zaccaro, S.  J.; Levin, K. Y.; Korotkin, A. L. & Hein, M.
      B.(1991). Taxonomic Efforts in the  Description of Leader Behavior: A Synthesis  and Functional
      Interpretation.The Leadership  Quarterly,2 (4), 245-287. Retrieved may 19, 2016, from
      http://www.sciencedirect.com.
Herman, R. D.; Renz, D. O. (2004). Doing  Things Right: Effectiveness in Local Nonprofit
     Organizations, A Panel Stud.  Public Administration Review,64 (6), 694- 704.
Lefter, V.; Prejmerean. M., & Vasilache, S.  (2008). The Demension of Organizational Intelligence in
     Romanian Companies- A  Human Capital Perspective. Theoretical  Applied Economics. Buchharest.
     Retrieved  may 19,2016, From  http://www.Ectap,ir/article.
Lord. R. G.; Shondrick. S. J. (2011). Leadership  and Knowledge: Symbolic, connectionist and
     embodied perspectives. The Leadership  Quarterly, 22 (1), 207-222. Retrieved may 9, 2016, From
Marjani, A. B.; Soheilipour, M. (2012). The  Relationship between Organizational   Intelligence and Staff
     Performance based on the Model of Karl Albrecht (The case of Iran  Branch, China National
     Petroleum   Company). International Journal of Business  and Social Science, 3 (4), 152-163.
 Mendelson, H; Ziegler, J. (1999). Survival of the Smartest: Managing Information for Rapid
     Action and World- Class Performance. New  York: Wiley.
Potas, N.; Ercetin, S.; Sule, A.; Kocak, B & Seval, L. (2010). Multi Dimensional  Organizational
     Intelligence Measurements  for Determining the Institutional  &Managerial Capacity of
     Girls`Technical  Education in Sitution (Diyarbakir, Sanliurfa  & Konya/ Turkey). The African
     Journal of Business Management (AJBM), 4 (8), 1644-1651. Retrieved may 25, 2016,
Ramakrishnan, T.; Khuntia, J.; Kathuria, A. & Saldanha, T. (2016). Business Intelligence
     Capabilities and Effectiveness: An  ntegrative Model. In System Sciences  (HICSS), 2016 49th Hawaii
     International  Conference on (PP. 5022-5031). IEEE.
Todaro, M. P. (2010). Economic Development,  European Journal of Innovation                         
     Management, 7 (4), 254.
Uhl- Bien, M.; Marion, R. & McKelvey, B.  (2007). Complexity Leadership Theory:   Shifting
     Leadership from the Industrial age to  the Knowledge era. Leadership Quarterly, 18 (4), 298-318.
Uygur, A.; Ulusoy, G. (2013). Manager and  Employee Perceptions on Organizational
     Intelligence`s Effects on Performans in  Enterprises. An Application. International  Journal of
    Humanities and Social Science, 3 (2), 108-119.
Veryard, R. (2017). Building Organizational  Intelligence. Retrieved may19,2018, From
     http://www.leanpub.com.