امنیت منابع و تجهیزات کتابخانه‌ای در برابر سرقت در کتابخانه‌های پردیس دانشگاه شهید بهشتی

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد

2 عضو هیئت علمی گروه علم اطلاعات و دانش‎شناسی دانشگاه شهید

3 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه الزهراء

چکیده

هدف پژوهش: هدف از پژوهش حاضر شناسایی وضعیت حفاظت و نگهداری از منابع و تجهیزات کتابخانه‌های وابسته به دانشگاه شهید بهشتی است
روش پژوهش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی است که به روش پیمایشی انجام‌گرفته و اطلاعات آن با استفاده از پرسشنامه که آلفای کرونباخ آن بیش‎تر از 7/0 می‎باشد، گردآوری‌شده است. پرسشنامه‌ای تهیه شد و در اختیار 20 نفر از مسئولان کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد و واحدهای وابسته دانشگاه شهید بهشتی قرار گرفت که از روش سرشماری برای انجام پژوهش استفاده شد.  جهت بررسی وضعیت کتابخانه‌های دانشگاه و نحوه رتبه‌بندی تجهیزات و منابع در کتابخانه از نظر سرقت از دید مسئولین کتابخانه‌های دانشگاه شهید بهشتی از آزمون فریدمن استفاده‌شده است.
یافتهها: یافته‌ها نشان داد که بیشترین تجهیزات و منابعی که به سرقت رفته بود، صفحات، و تصاویر و نقشه‎های میان کتاب‎ها است، و بیش‎ترین تمهیدات به کار برده شده برای حفظ و حراست از مجموعه کتابخانه مراقبت و نگهبانی از ساختمان کتابخانه در برابر انواع دستبرد در ساعات تعطیلی است.
نتیجه‎گیری: وضعیت امنیت از منابع و تجهیزات در برابر سرقت در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد و واحدهای وابسته (کتابخانه‎ها، دانشکده‎ها و پژوهشکده‎ها) دانشگاه شهید بهشتی در وضعیتی مطلوب قرار دارد، که با تدابیر و روش‎های علمی مطلوب‎تر خواهد شد. به طور کلی بازنگری در مقررات و آیین‎نامه‎های مربوط به امنیت در هر کتابخانه با توجه به نوع مخاطبان ضروری است، ضمن اینکه روزآمدی قوانین و مقررات حاکم در این مسئله اهمیت مضاعف دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Security of Resources and Library Equipment against Theft in Shahid Beheshti University Campus Libraries

نویسندگان [English]

  • atie baghestani 1
  • mohsen Hajaeinolabedini 2
  • fatemeh Pazoki 3
1 M.A. Student Ferdowsi University of Mashhad
2 Assistant Professor, Department of Information Science, Shahid Beheshti University
3 PhD Student of Information Science and Knowledge, Al-Zahra University
چکیده [English]

Objective: Purpose of this study is identifying the status of situation of security and protection of resources and equipment in Shahid Beheshti University Libraries.
Methods: applied research is conducted with survey method. Information gathered and analyzed from libraries’ managers of Shahid University.
Results: The results showed that the most stolen equipment and supplies were, pages, images and maps in the books, and most preparations used to protect and preserve the library collections the care and conservation of building libraries against all types of thefts during the hours the holidays.
Conclusion: The status of the security of resources and equipment against theft in central library and the document center and attached centers in Shahid Beheshti University is good. Of course by revising the regulations of the security issues of each library seems necessary and should be updated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • protection
  • University libraries
  • safety
  • Theft
  • Library resources and equipment
  • Shahid Beheshti University
  • security system