مقایسه کاربرد روش‌های اقتصاد سنجی در ارزشگذاری اقتصادی خدمات کتابخانه‌ها

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه رازی

2 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه علوم کتابداری و اطلاع رسانی، تهران، ایران.

3 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

4 استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یادگار امام (ره)، شهر ری

چکیده

هدف: مقایسه کاربرد روش­های اقتصادسنجی در ارزشگذاری اقتصادی خدمات­کتابخانه­های مرکزی است.
روش: ارزش­گذاری مشروط با تکنیک اولویت­های اظهار شده و روش‌های اقتصادسنجی چون رگرسیون خطی، لجستیک، پروبیت و هگمن استفاده ‌شده است. جامعه آماری کاربران کتابخانه­های مرکزی که با استفاده از روش نمونه­گیری­خوشه­ای­دومرحله­ای، تعداد10­کتابخانه انتخاب و حجم نمونه با استفاده ازفرمول میشل­وکارسون درسطح10درصد854 نفر محاسبه شد. ابزار گردآوری داده­ها پرسش‌نامه محقق ساخته دو‌بعدی با 40 سؤال که از روایی صوری و پایایی با آلفای کرونباخ 83/0 برخوردار است.
یافته­ها: در بررسی اثر نهایی هر یک از متغیرها، مقدار تغییر در احتمالات پیش­بینی­ شده متغیر وابسته الگو (تمایل به پرداخت کاربران) به ازای یک واحد تغییر در متغیر مورد نظر )در حالی که دیگر متغیرها ثابت هستند) نشان داد که بین متغیرهای توضیحی به کار گرفته شده در مدل­ها هیچگونه هم­خطی وجود ندارد، به گونه­ای که ضریب همبستگی دو به دوی هیچ­کدام از متغیرهای مستقل بیش از 54 درصد نبود.
نتیجه گیری: عوامل جمعیت­شناختی و فردی بیشتر از سایر عوامل برتمایل به پرداخت افراد موثر هستند. بر اساس کشش وزنی متغیر درآمد، درصورت ثابت بودن سایر عوامل موثر، افزایش1 درصدی در درآمد پاسخگویان احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی را بیش از 70% افزایش می­دهد. تفاوت معنی­داری در نتایج حاصل از دو روش لاجیت و پروبیت خطی مشاهده نشد. روش دو مرحله­ای هگمن نیز با وجودی که می­تواند میان عوامل موثر بر پذیرش تمایل به پرداخت و نیز عوامل موثر بر میزان آن تمایز قایل شود، در مجموع تمایل به پرداخت را نسبت به دو روش دیگر به میزان کمتری برآورد نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Application of Econometric Methods in Economic Valuation Library Services

نویسندگان [English]

  • vida seifouri 1
  • fahimeh Babalhavaeji 2
  • Fatemeh Nooshinfard 3
  • Dariush Matlabi 4
1 Department of Information Science, Razi University.
2 Associate Professor, Department of Library and Information Science, science and research branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Knowledge and Information Science, Department of Knowledge and Information Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran
4 Assistant Professor, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Yadegar Imam Branch,Shahr-e-Rey
چکیده [English]

Objective: To compare the application of econometric methods in the economic valuation of central library services.
Methods: Conditional valuation with the stated priority technique and econometric methods such as linear regression, logistics, probit, and Hackman have been used. The statistical population of central library users, which was selected using the sampling method, cluster, two-stage, 10 libraries, and the sample size was calculated using the Michelle-Carson formula at the level of 85% of 854 people. The data collection tool was a two-dimensional researcher-made questionnaire with 40 questions that had face validity and reliability with Cronbach's alpha of 0.83.
Results: In examining the effectiveness of each variable, the amount of change in the predicted probabilities of the dependent variable of the model (willingness to pay users) per unit of change in the variable (while the other variables are constant) showed that between the explanatory variables There is no correlation used in the models so that the two-to-two correlation coefficient of any of the independent variables was not more than 54%.
Conclusion: Demographic and individual factors are more effective than other factors on people's willingness to pay. Based on the weighted elasticity of the income variable, if other factors are constant, a 1% increase in respondents' income increases the probability of accepting the proposed amount by more than 70%. No significant difference was observed in the results of logit and linear probit methods. Hackmann's two-step method, although it can differentiate between the factors affecting the acceptance of willingness to pay and the factors affecting the amount, in general, the willingness to pay was less than the other two methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Library services
  • Economic valuation
  • econometrics
  • Willingness to pay
  • Central libraries