ارزیابی عملکرد کتابخانه های سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن (BSC)

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 هیات علمی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران مرکز

چکیده

هدف: ارزیابی عملکرد کتابخانه های سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران و شناسایی وضعیت آنها بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن (BSC) و ارائه پیشنهاد به منظور بهبود و تقویت سیستم ارزیابی عملکرد آن است.
روش پژوهش: جامعه آماری این پژوهش تعداد 475 نفر از کارکنان کتابخانه های سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران بوده‌اند. این تعداد شامل؛ 214 نفر از بین کاربران و 165 نفر از کارکنان و 96 نفر از مدیران که بر اساس جدول مورگان انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته خانم سهیلا نبی زاده استفاده شده است و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم‌افزار SPSS و برای پاسخ به پرسش های پژوهش از آزمون t تک نمونه ای استفاده شده است.
یافته ها: منظرهای «مشتری» و «فرآیند های داخلی» بالاترین سطح توازن و در مرحله بعد منظر «مالی» بهترین سطح توازن را کسب کرد. و منظر «رشد و یادگیری» در پایین ترین سطح توازن قرار گرفت.
نتیجه گیری: عملکرد در سه منظر «فرآیند های داخلی»، «رضایت مشتری» و «مالی» متوازن و در منظر «رشد و یادگیری» غیر متوازن است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Performance assessment of Tehran Municipality Cultural and Artistic Organization libraries using balanced score card

نویسندگان [English]

  • Zahra Ghorbani
  • Fariba Afkari 1
  • najmeh salemi 2
1 Professor of Information Sciences and Knowledge Faculty Of Communications Sciences and Media Studies ISLAMIC AZAD UNIVERSITY Central Tehran Branch
2 Faculty member of Knowledge & Information Science, Islamic Azad University- Central Tehran Branch
چکیده [English]

Objective: Performance assessment of Tehran Municipality Cultural and Artistic Organization libraries using Balanced Scorecard
Methods: The population of this study are included whole of staffs and managers and also users in the Tehran municipality Cultural and artistic Organization libraries and also 214 the users and 165 permanent staffs and 96 people through the managers. The data are collected through a researcher semi-structure questionnaire which is done by Ms. Nabizade and it’s titled “Evaluation of performance the general office Information in National library I.R. of Iran respect to Balanced Scorecard” then the data analysis and interpretation and it is used one way T-test for testing the questions.
Results: The results show that the operation of the Tehran municipality Cultural and artistic Organization libraries through three perspectives which are the customer and the internal process and financial balanced through one other perspectives which are the growth and learning imbalanced.
Conclusion: Performance is balanced in the three perspectives of "internal processes", "customer satisfaction" and "financial" and in the perspective of "growth and learning" is unbalanced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance Assessment
  • Balanced scorecard (BSC)
  • Tehran Municipality
  • Cultural and Artistic Organization Libraries