نقش سرمایه های فکری در جذب دانش و عمکرد سازمانی (مطالعه موردی: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی(گرایش مدیریت اطلاعات) دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، ایران

2 عضو هیأت علمی علوم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان Atefehzarei@gmail.com

3 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف نقش سرمایه‌های فکری در جذب دانش و عملکرد سازمانی در سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران مورد بررسی قرار گرفته است.
روش پژوهش: پژوهش حاضر از لحاظ نوع روش پژوهش توصیفی – همبستگی و از نظر هدف کاربردی بوده و جامعه آماری مورد پژوهش، شامل 161 نفر از  کارکنان سازمان فرهنگی هنری که با ابزار پرسشنامه ساخت یافته ، داده‌ها جمع آوری شده و به منظور تعیین پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده گردیده است که ضریب آلفای کرونباخ با عدد 0.91 برای سرمایه فکری و0.92 برای جذب دانش  و0.86 برای عملکرد سازمانی  نشان دهنده پایایی بالایی پرسشنامه های مذکور بوده و جهت بررسی روایی محتوا نیز از اعتبار محتوا و نظرات خبرگان و صاحبنظران دانشگاهی و نیز مدیران جامعه مورد مطالعه بهره برده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. در آمار توصیفی به ارائه اطلاعات  (فراوانی، درصد، درصد فروانی) پرداخته شد. در آمار استنباطی از آزمون آماری ضریب همبستگی و آزمون پیرسون استفاده شد. داده‌های  مورد نظر توسط نرم افزار اس پی اس ویرایش 23 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها:  در بررسی حاضر مشخص شد 33 درصد کارکنان سازمان دارای بالاترین سطح سابقه کاری بین 5 تا 10سال را دارد هستند و از نظر سطح تحصیلات، بالاترین سطح با نرخ54 درصد فراوانی در مقطع کارشناسی ارشد و همچنین 63 درصد فراوانی نشان دهنده غالب بودن تعداد مردها نسبت به زنان در سازمان فرهنگی هنری شهرداری می‌باشد و همچنین فرضیات اول تا چهارم این پژوهش مورد تایید می‌باشد.
نتیجه گیری: نشان داد رابطه بین سرمایه فکری بر جذب دانش، رابطه  بین جذب دانش بر عملکرد سازمانی و رابطه بین سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی، دارای رابطه معناداری بوده است. همچنین نتایج دیگر این پژوهش مبین این موضوع است که جذب دانش تاثیر بسیار کمی بر عملکرد سازمانی به عنوان متغییر تعدیل کننده نسبت به سرمایه فکری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of intellectual capital in attracting knowledge and organizational performance (Case study: Cultural and Artistic Organization of Tehran Municipality)

نویسندگان [English]

  • Ali reza mahmoudi 1
  • atefeh zarei 2
  • Ali Akbar Famil Rohani Famil Rohani 3
1 student in Knowledge &Information Science, Islamic Azad University, Hamadan Branch, Iran
2 Faculty member of Department of Library and Information Science, Islamic Azad University, Hamedan Branch, Iran
3 Faculty member of IAU- Hamedan Branch
چکیده [English]

Objective: The aim of this study was to investigate the role of intellectual capital in attracting knowledge and organizational performance in the Cultural and Artistic Organization of Tehran Municipality.
Methods: The present study is descriptive-correlational in terms of the type of research method and applied in terms of purpose. Cronbach's alpha method was used. Cronbach's alpha coefficient with 0.91 for intellectual capital, 0.92 for knowledge acquisition and 0.86 for organizational performance indicates the high reliability of the questionnaires. Academic experts as well as managers of the studied community have been used. Descriptive and inferential statistics have been used to analyze the data. In descriptive statistics, information was provided (frequency, percentage, abundance percentage). In inferential statistics, correlation coefficient and Pearson test were used. The data were analyzed by SPSS software version 23.
Findings: In the present study, it was found that 33% of the employees of the organization have the highest level of work experience between 5 to 10 years and in terms of education level, the highest level with 54% frequency in master's degree and 63% frequency indicates the predominance of men. Regarding women in the municipality's cultural and artistic organization, the first to fourth hypotheses of this study are also confirmed.
Conclusion: It showed that the relationship between intellectual capital on knowledge absorption, the relationship between knowledge absorption on organizational performance and the relationship between intellectual capital on organizational performance, had a significant relationship. Also, other results of this study indicate that knowledge acquisition has very little effect on organizational performance as a moderating variable compared to intellectual capital.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intellectual Capital
  • knowledge absorption
  • organizational performance and cultural and artistic organization of Tehran Municipality