رفتار استفاده ‌از ‌پایگاه‌های‌ دسترسی آزاد در بین اعضای هیئت ‌علمی براساس نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌شده (مطالعه موردی: دانشگاه‌های شهر اهواز)

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده

هدف: پژوهش حاضر باهدف «مطالعه رفتار استفاده ‌از پایگاه‌های‌ دسترسی آزاد، در میان اعضای ‌هیات‌علمی‌دانشگاههای شهر اهواز براساس نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌شده آیزن» انجام شده است.
روش: روش پژوهش از نوع مدل‌یابی علّی یا معادلات ساختاری است. نمونه پژوهش 298 نفر از اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های شهر اهواز اعم از دانشگاه‌های دولتی، آزاد و پیام نور هستند. داده‌های پژوهش با استفاده از پرسشنامه‌ بر مبنای مدل آیزن گردآوری شدند. از روش تحلیل عاملی تائیدی و مدل معادلات ساختاری بر پایه‌ی نرم‌افزار لیزرل برای ارزیابی مدل ساختاری استفاده می‌شود.
یافته ها: بر اساس نتایج مدل معادلات ساختاری، روابط به این شکل برقرار شد: باورهای رفتاری با نگرش، نگرش با قصد رفتاری و رفتار، باورهای هنجاری با هنجارهای ذهنی، هنجارهای ذهنی با قصد رفتاری، قصد رفتاری با رفتار، باورهای کنترل‌شده با کنترل رفتاری هدایت‌شده، کنترل رفتاری هدایت‌شده با قصد رفتاری و رفتار، باورهای رفتاری و باورهای کنترل‌شده، باورهای رفتاری و باورهای هنجاری، باورهای هنجاری و باورهای کنترل‌شده. مدل ارزیابی‌شده در ابتدا برازش ضعیفی ارائه داد ولی بعد از تغییر بعضی رابطه‌ها به پیشنهاد نرم‌افزار به برازش مطلوبی دست‌یافتیم که در مقایسه با مدل آیزن به 4 رابطه دیگر نیز رسیدیم.
نتیجه گیری: الگوی رفتار برنامه‌ریزی‌شده، الگویی قابل اتکا در جهت برنامه‌ریزی و هدایت رفتارهای مخاطبان، دانشجویان و اعضای هیئت علمی به سمت استفاده از خدمات الکترونیکی پایگاه‌های اطلاعاتی است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Using behavior of open access databases among faculty members based on theory of planned behavior (Case study: Ahvaz universities)

نویسندگان [English]

  • fariba nazari 1
  • Mahsa Veisizade 2
1 Department of Knowledge and Information Science, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
2 Master Student of knowledge & information science
چکیده [English]

 Objective: This study aims to "study the behavior of Open Access among faculty members of universities of Ahvaz base on Ajzen and Fishbein model" is done.
Methods: The method of causal modeling or structural equation model. A sample of 298 faculty members of universities in Ahvaz of public universities, Azad and Payamnour universities. Data were collected using a questionnaire based on the Ajzen model. The confirmatory factor analysis and structural equation modeling to assess the structural model was used based on the Diagram of LISREL software. 
Results: The results of the structural equation model is the relationships established in the form of beliefs and attitudes of behavior, attitude and behavioral intention and behavior, subjective norms normative beliefs, subjective norms with intention, intention, and behavior, beliefs controlled by controlling the behavior guidance By controlling behavior directed by intention and behavior, beliefs, behaviors and beliefs controlled, behavioral beliefs and normative beliefs, normative beliefs and beliefs controlled. The poor fit of the model was assessed at the beginning but after some relation to proposed changes to the software achieved a good fit. Compared to the Ajzen model, 4 relationships have been found.
Conclusion: Planned Behavior Pattern is a reliable model for planning and guiding the behaviors of audiences, students, and faculty members toward the use of electronic database services.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Faculty Members
  • open access databases
  • Theory of planned behavior
  • using behavior