بررسی رابطه مدیریت دانش با تعهد سازمانی در کارکنان دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت اموزشی

2 استادیار، گروه علوم تربیتی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

3 استادیار دانشگاه ازاد بجنورد

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین مدیریت دانش با تعهد سازمانی در میان کارکنان دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی شهر تهران انجام پذیرفته است. 
روش پژوهش : این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی، از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی شهر تهران به تعداد 139 نفر بوده است که  براساس جدول کرجسی و مورگان 100 نفر به شیوه تصادفی و از نوع طبقه‌ای نسبی انتخاب شده اند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه‌ای استاندارد مدیریت دانش پروبست و همکاران(2000) و پرسشنامه بومی شده آلن و میر(1997) بوده است که پایایی آنها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب پرسشنامه مدیریت دانش0.942  و تعهد سازمانی0.716 محاسبه گردید. داده‌های تحقیق توسط نرم افزار 19 SPSS و با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون تحلیل شدند.
یافته‌ها : نشان دهنده این است که بین مدیریت دانش با تعهدسازمانی در سطح اطمینان 05/0 رابطه معناداری وجود دارد.  در فرضیه های فرعی پژوهش،  بین مدیریت دانش با تعهدمستمر و تعهد عاطفی، بجز زیرشاخص ایجاد دانش، رابطه معناداری وجود دارد  اما بین مدیریت دانش با تعهد هنجاری رابطه معناداری وجود ندارد .
نتیجه گیری: می توان نتیجه گرفت با ارتقا مدیریت دانش، تعهد سازمانی در کارکنان سازمان های دانشی بهبود می یابد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between knowledge management with organizational commitment among Khaje- Nasir- al- dine- Tusi University personnel

نویسندگان [English]

  • maryam langari 1
  • mahboube soleimanpouromran 2
  • mosayeb samanian 3
1 M.A Department of Educational Management, Bojnourd Branch, Islamic Azad University, Bojnourd, Iran
2 corresponding author:* Mahboubeh Soleimanpouromran Assistant Professor, Department of Educational sciences, Bojnourd Branch, Islamic Azad University, Bojnourd, Iran
3 Assistant Professor, Department of Educational sciences, Bojnourd Branch, Islamic Azad University, Bojnourd, Iran
چکیده [English]

Objective: The aim of this study was to investigate the relationship between knowledge management and organizational commitment among employees of Khajeh Nasir al-Din Tusi University of Technology in Tehran.
Methods: This research is applied in terms of purpose and correlational in terms of descriptive method. The statistical population of the study was 139 employees of Khajeh Nasir al-Din Tusi University of Technology in Tehran. According to Krejcie and Morgan table, 100 people were randomly selected from relative classes. The research instruments included the standard questionnaire of knowledge management of Probest et al. (2000) and the localized questionnaire of Allen and Mir (1997). Their reliability was calculated using Cronbach's alpha coefficient of knowledge management questionnaire 0.942 and organizational commitment 0.716, respectively. Research data were analyzed by SPSS 19 software using Pearson correlation coefficient.
Results: It shows that there is a significant relationship between knowledge management and organizational commitment at the confidence level of 0.05. In the research sub-hypotheses, there is a significant relationship between knowledge management with continuous commitment and emotional commitment, except for the sub-index of knowledge creation, but there is no significant relationship between knowledge management and normative commitment.
Conclusion: It can be concluded that by improving knowledge management, organizational commitment in the employees of knowledge organizations is improved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge management
  • Organizational Commitment
  • university’s expert