ارزیابی وب‌سایت های دانشگاهی بر اساس معیارهای کاربردپذیری و تعامل: مطالعه موردی، دانشگاه شهید بهشتی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی تهران

2 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شهید بهشتی

3 عضو هیات علمی/دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف: این پژوهش به منظور ارزیابی وضعیت وب­سایت­های دانشگاه شهید بهشتی بر اساس معیارهای کاربردپذیری و تعامل انجام شده است.
روش پژوهش: نوع پژوهش از نظر هدف کاربردی است. به منظور ارزیابی معیارهای تعامل، و رابط­کاربریِ وب­سایت­های دانشگاه شهید بهشتی، ابتدا با روش کتابخانه­ای، سیاهه­وارسی مشتمل بر 15 معیار و 135 مؤلفه  از منابع علمی مرتبط با موضوع استخراج شد. برای سنجش اعتبار، سیاهه وارسی برای 15 متخصص طراح وب­سایت ارسال شد. برای وزن­دهی معیارها و مؤلفه­ها از روش تحلیل سلسله مراتبی و نرم­افزار اکسپرت چویس استفاده شد. جامعه آماری 151.000 صفحه وب پورتال دانشگاه شهید بهشتی بود که دامنه sbu.ac.ir دارند. با استفاده از جدول کرجسی - مورگان حجم نمونه در این پژوهش 52 وب­سایت برآورد شد. این نمونه شامل 1314 صفحه وب به عنوان زیر مجموعه پورتال دانشگاه شهید بهشتی بودند که دامنه sbu.ac.ir دارند.
یافته ها: امتیازهای کسب شده توسط وب­سایت­های دانشگاه شهید بهشتی از هر معیار به این شرح است: «زمان» 12%، «پیمایش» 88%، «طراحی» 54%، «رنگ» 44%، «سازماندهی» 18%، «قلم» 27%، «صفحه خانگی» 23%، «کابردپذیری» 75%، «درباره ما» 27%، «اطلاعات تماس» 28%، «بازخورد» 4%، «اعتبار» 25%، «پیوند» 25%، «راهنما» 1%. بر اساس نتایج پژوهش، وب­سایت مرکز تحقیقات اقتصاد اسلامی با 27.436 امتیاز و وب­سایت دانشکده علوم زیستی با 16.046 از 50، رتبه اول و آخر را کسب نمودند.
نتیجه گیری. وب­سایت­های دانشگاه شهید بهشتی با وجود طیف وسیع و متنوع کاربران، از نظر معیارهای ارزیابی این پژوهش وضعیت مطلوبی ندارند. بهتر است با در نظر گرفتن شاخص­های ارزیابی وب­سایت­ها، تغییرات اساسی در این وب­سایت­ها صورت پذیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of University websites based on factors of usability and interaction: A case study on Shahid Beheshti University

نویسندگان [English]

  • Maryam Sepahvand 1
  • Mohsen Haji Zeanolabedini 2
  • amirreza asnafi 3
1 Library manager of Tehran Medicine Sciences
2 Faculty member of Shahid Beheshti University- Information Science and Knowledge Department
3 Faculty member of Knowlege and Information Science Department, Shahid Beheshti
چکیده [English]

Objective: Current study was conducted to evaluate the status of Shahid Beheshti University websites based on usability and interaction criteria.
Methods: Type of research is an applied research. In order to assess user interface of Shahid Beheshti University’s website, first with the library method, a checklist consisting of 135 university website evaluation criteria were extracted. For test the validity, the checklist was sent to 15 web designing experts.  For weighting the criteria and parameters of the Analytic Hierarchy Process and Expert Choice software was used. The statistical society of 151000 Web site design is the range of Shahid Beheshti University’s web page portal which is sbu.ac.ir. Using the sample table of Krejcie and Morgan, the sample size in this study is 52websites, including 1314 web pages that are also in the scope of sbu.ac.ir Shahid Beheshti University.
Results: Web sites of shahid Beheshti University earned by each criteria are as follows: Time 12%. Navigation 88%, design 54%, color 44%, organization 18%, font 27%, home page 23%, Usability 75%, about us 27%, contact us 28%, feedback 4%, validity 25%, link 25%, help 1%. Website of the Islamic Economics Research Center, and School of Biological Sciences at 16.046 with 27.436 points of 50, respectively ranked first and last place.
Conclusion:Web sites of Shahid Beheshti University even with a wide range of users, doesn’t have a pleasant situation in terms of providing content and user interface design. Considering the assessment indicators of websites, fundamental changes must be made in the user interface and providing the content of this website.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluation
  • University website
  • Shahid Beheshti University
  • Usability
  • interaction
باغبان، ح.؛  تودار، ر.؛ دلیری، س. و دیگران (1390). ارزیابی وب­سایت­های دانشگاه آزاد اسلامی و جایگاه وب­سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت در این نظام. فصلنامه فن­آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 1 (4)، 59-80.
دیده گاه، ف.؛ گل تاجی، م. (1390). مطالعه وضعیت وب سایت های دانشگاه های برتر کشورهای جهان اسلام: یک مطالعه وب سنجی. فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران،26 (4)، 941-959.
زاهدی، ش. (1390). پژوهشی درباره وب سایتهای پنج دانشگاه بزرگ دولتی ایران و ارائه الگوی مناسب. مدیریت فناوری اطلاعات، 3(6)، 21-44.
شریفی، ص. (1391). طراحی مدل جامع ارزیابی وب سایت های دانشگاهی با استفاده از روش FCM. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
عرفان منش، م.ا.؛ دیدگاه، ف. (1389). مطالعه عملکرد وب­سایت­های دانشگاه­های علوم پزشکی ایران در محیط وب با استفاده از روش تحلیل تناظر. نشریه کتابداری و اطلاع رسانی، 1 (49)، 151-174.
غریبه نیازی، م.؛  کربلا آقایی کامران، م.  (1393). مقایسه نتایج ارزیابی وب سایت های دانشگاه های دولتی ایران با دو روش «وب کیو ای ام» و نمایه ارزیاب وب. تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی، 48(2)، 263-285.
محمودپور، ا. (1390). بررسی وضعیت حفاظت دیجیتالی وب سایت های دانشگاه های دولتی ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
نوروزی، ع. (1385). بررسی میزان حضور ایران در وب. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 4(68)، 52-62.
Barnes, S.J. and Vidgen, R.T. (2001). Assessing the Quality of Auction websites. Proceeding of the 34th International Conference on System Sciences. Hawaii, January 3-6.
Bojko, A. (2013). Eye Tracking the User Experience. A practical Guide to Research. Brooklyn, NewYork. Rosenfeld Media, LLC.
Du Toit M, B. C.(2009). Evaluating the usability of an academic marketing department's website from a marketing student's perspective. International Retail and Marketing Review. 5(1), 25-37.
Hughes Blackmon, M.;  Kitajima Muneo,G.; Polson  P.  (2003). Repairing Usability Problems Identified by the Cognitive Walkthrough for the Web.
 ACM CHI, 5(1), 497-504.
Khan, A.;  Idress, H. (2015). Calculating web impact factor for university websites of Pakistan. The Electronic Library, 33(55), 883-895.
Khlaisang, J.  (2014). Research – based guidelines for evaluating educational service website: Case study of Thailand cyber university project. Procedia-Social and Behavioral Scienes, 174, 751-758.
MD Samsur R.;  SM Zabed A. (2013). Exploring the factors influencing the usability of academec websites: A case study in a university setting. Business Information Review, 30(1), 40-47.
Militaru, TL.(2011). The evaluation of the websites quality; application for the website of universities. The 3rd International Conference: Institutional Strategic Quality Management – ISQM2011 .July 14-16, 2011, Sibiu, Romania, 236-242
Olsina, L; Godoy, D; Lafuente, G.J. and Rossi, G. (1999). Assessing the Quality of Academic Websites: a Case Study. In New Review of Hypermedia and Multimedia (NRHM) Journal. Taylor Graham Publishers. UK/USA. 5(1), 81-103.
Ortega, l. J.; Augillo, L. ;Cothey, V. & Scharenhorest, A. (2008). Map of the Academec web in the European Higher Education Area: An Exploration of Visual web Indicators. Scientometrics, 74(2), 295-308.
Osunade O, Ogundele CO.(2012) Valuation of the university of Ibadan website using webometric ranking parametars. Transnationnal Journal of Science and Technology , 2(3), 66-78.
Payne, N. & Thellwall, M. (2008). Longitudinal trends in academic web links. Journal of information science, 34(1), 3-14.
Sugak DB.(2011). Rankings of a university's web sites on the Interner. Scientific and Technical Information Processing, 38(1),17-9.
Vaughan, L, & Thelwall, M. (2005). A Modeling Approach to Uncover Hyperlink Patterns: The Case of Canadian Universities. Information Processing & Management, (41), 347-359.