بررسی عوامل موثر بر ارتقای کیفی تولید علم و پژوهش در دانشگاههای آزاد سنندج و کرمانشاه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد و مدیریت واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استاد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی

3 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

4 واحد علوم و تحقیقات تهران. دانشکده مدیریت و اقتصاد

چکیده

هدف: تعیین عوامل موثر بر ارتقای کیفی تولید علم و پژوهش در دانشگاههای آزاد کرمانشاه و سنندج بود.
روش پژوهش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق 298 نفرشامل کلیه اعضای هیات علمی، پژوهشگران و مدیران پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد سنندج و کرمانشاه بودند. که 222نفر نمونه به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته در مقیاس ده درجه ای لیکرت استفاده شده است. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ 0.878 برآورد شده است. برای تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از آزمون های آمار توصیفی و برای تحلیل فرضیه های پژوهش از آمار استنباطی همانند آزمون تی  و فریدمن استفاده شده است.
یافته­ ها: از دیدگاه پژوهشگران و اعضای هیئت علمی  به ترتیب مولفه های منابع مالی با میانگین87/8 ، آموزش با میانگین64/8 ، فرهنگ سازمانی دانشگاه با میانگین 39/8 ،منابع انسانی متخصص با میانگین10/8 و مدیریت با میانگین20/8 بر ارتقای کیفی پژوهش در دانشگاه تاثیر دارند.
نتیجه­گیری: در این میان عواملی همچون ارزیابیکیفیتدانشآموختگاناز طریقاخذنظرسازمان هایذینفع، کارفرمایانو سایر سازمان‌ها و شرکت‌ها،  انتخاب پژوهشگران علاقمند و با استعداد جهت تشویق دانشجویان،  ایجاد زیر ساخت فناوری اطلاعات در جهت سهولتدر دستیابیبهاطلاعاتعلمیوفنیدرسطحجهان،  برنامهمشخصیبهمنظورخودگردانکردنبخش‌هاییازدانشگاهباهدفاستقلالمالی و  افزایشدرآمدهاوتمرکززداییمدیریتمالی در صدر گویه های مربوط به عوامل مذکور قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Factors Influencing the Quality Enhancement of Scientific Research in Azad Universities of Sanandaj and Kermansha

نویسندگان [English]

  • afsaneh zamani 1
  • Ali Taghipour Zahir 2
  • Mustafa Ejtehadi 3
  • jalal mohammade 4
1 Faculty member, Economic and Management department, Islamic Azad University Science and Research Branch, Tehran, Iran
2 Professor, faculty of psychology and Educational Sciences, Allameh Tabataba’ei University
3 Faculty member, Shahid Beheshti University,
چکیده [English]

Objective:The aim of this study is to investigate the factors Affecting the quality enhancement of knowledge production and research in Azad universities of Kermanshah and Sanandaj.
Methods: The research method in terms of purpose is applied and in term of data collection is survey. The study population consists of all faculty members and researchers and research managers of the Islamic Azad universities of Sanandaj and Kermanshah, the number of them is 298. Via Using Morgan table, 222 samples were selected for the research population utilizing a simple random sampling method. The formal and content validity was estimated through the questionnaire was estimated through its formal and content validity and its reliability by distributing a trial questionnaire in a sample of 30 people through Cronbach's alpha 878%.
Results: The results of Friedman test showed that the components of education, financial resources, professional human resources, organizational culture of the university and the management have an impact on the quality of research in the university
Conclusion: Among the factors: the assessment of the quality of students by seeking advice from the interested organizations, employers and other organizations and companies, the selection of interested researchers to encourage students, the creation of the IT- infrastructure to get access to scientific and technical information at the world level, and the development of a clear plan to self- manage some sectors of the university, the increase of revenues and decentralization of financial management were on top of the  items.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Science production
  • Kermanshah Azad university
  • Sanandaj Azad University
ابراهیمی، ر.؛ عدلی، ف.؛ مهران، گ. (1394). نقش فرهنگ دانشگاهی بر دانش آفرینی از دیدگاه صاحبنظران نظام آموزش عالی. نشریه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، (75)،  69-87
اعتماد،  ش.؛  امامی،  ی.؛  حیدری،  ا و دیگران (1383). ساختار معرفتی علم در ایران سال 2001. نامه علوم اجتماعی، (21)، 121-242
اسلامی, ز.؛ حکیم زاده, ر.؛ صبوری, ع. (1397). مطالعه تطبیقی تبیین چارچوب های سنجش کیفیت پژوهش در نظام آموزش عالی ایران با کشورهای انگلیس،  استرالیا،  هلند،  ایتالیا و هنگ کنگ . نشریه پژوهش در نظام های آموزشی ،42، 76-59
پرداخت چی،  م؛ فرجی ارمکی،  ا؛ حسن زاده،  س. (1390). بررسی مشکلات و تنگناهای رؤسای دانشگاه‌ها در توسعه واحدهای دانشگاهی و افزایش کیفیت و بهره وری پژوهشی در دانشگاه‌های صنعتی و غیرصنعتی. آموزش مهندسیایران، 13(50)، 103-91
توکلی، م.ج. (1388). اقتصاد پژوهش، آسیب‌شناسی معادلات اقتصادی حاکم بر بازار پژوهش.عیار پژوهش در علوم انسانی، 1(2)،  149 ـ 191
رضایی, م؛ نوروزی چاکلی, ع. (1394). شناسایی و اعتبارسنجی شاخص‌های ارزیابی بهره‌وری پژوهشی دانشگاه ایران.  تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی، (2)49، 237-213
رسول آبادی، م.؛ قدیمی، ط.؛ حیدری، ع. و دیگران (1393). بررسی یک دهه برونداد علمی دانشگاه استان کردستان براساس اطلاعات بانک استنادی اسکوپوس. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، ۱۹ (۴)، ۲۷-۳۵
رمضانی ،س. گ ؛ مهنی، ا؛ عزیزی، ن. (1397). بررسی موانع و چالش های موثر بر ناکارآمدی پژوهش در دانشگاه فرهنگیان: رویکردی مبتنی بر نظریه داده بنیاد.  نشریه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی، ۱۱(21)،  ۲۷-۵۰.
زارعی, م.ح.؛  نصر, ا. (1396). بررسی مشارکت علمی و بین‌المللی پژوهشگران ایرانی حوزه برنامه‌ریزی درسی در تولید علم جهانی.  پژوهش در برنامه ریزی درسی، (53)14، 46-42
 زارع ا، آ؛ منصوری، ح؛ طاهری دمنه، م. (1389). واکاوی موانع انجام پژوهش در دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی کشور با استفاده از تکنیک TOPSIS فازی. مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، 13(4)، 113-138.
مرادی، م. (1397). بررسی وضعیت تولید علم ایران در نمایه استنادی علوم پس از انقلاب اسلامی (1980-2016) و عملکرد آن در عرصه علم جهانی. پژوهش نامه علم سنجی، 4(7)، 36-17.
مرادی, م.؛ دوستار، م.؛ قادری فر، ا. و دیگران (1392). شناسایی و اولویت‌بندی موانع فراروی پژوهش: مطالعه موردی پژوهشگاه‌های زیرمجموعه وزارت علوم،  تحقیقات و فناوری. سیاست علم و فناوری، 6(1)، 48-35
ثمری، ع.؛ یمنی دوزی سرخابی، م.؛ صالحی عمران, ا. و دیگران (1393). بررسی و شناسایی عوامل مؤثر در فرآیند «توسعه دانشگاهی» دردانشگاه دولتی ایران. مطالعات برنامه ریزی آموزشی، 2(4)، 100-67 .
کریمیان، ز؛  صباغیان،  ز؛  صالح صدقپور،  ب. (1390). بررسی موانع و چالشهای پژوهش و تولید علم در دانشگاه‌های علوم پزشکی. دوفصلنامهانجمنآموزشعالیایران، 3(4).       
قورچیان،  ن.ق. (1383).دایره المعارف آموزش عالی. آسیبشناسیوآسیبزداییپژوهشیکشور، بهکوششنادرقلیقورچیانوهمکاران. تهران: بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی. ج1
سلیمی، ق،حسینی، ن. (1396). تبیین چارچوب تعالی پژوهش: گامی به سوی ارائه الگوی نظام ارزیابی کیفیت پژوهش در آموزش عالی کشور.  رهیافت، (65)27
علیان، م؛ یاری، ش. (1391). مروری بر متون علم سنجی در ایران. فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 1(57)، 185-215
غلامی، ز.؛ آراسته، ح.ر.؛ نوه ابراهیم، ع. و دیگران (1397). طراحی الگوی کارکرد پژوهشی دانشگاه‌ها با رویکرد صنعت‌یاری. مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، 8(27)، 253-231
کرامت‌فر،  ع.؛  نوروزی چاکلی،  ع.؛  اسپیراین،  ف.(1394). کمیت یا کیفیت؟ارزیابی تطبیقی تولید علم ایران،  ترکیه و مالزی طی سال‌های 1996-2013. مجله علم‌سنجی کاسپین، 2(1)، 33-38
نوروزی, ع.؛ ابوالقاسمی، م.؛ قهرمانی، م. (1394). بررسی موانع تولید علم از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی.  فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 6(22)، 108-77
صبوری، ع،‌ا. (1391). تولید علم ایران در سال 2012. نشریه نشاء علم، 2(2)، 6-15
مهروش، ف (1394). مروری انتقادی بر آسیب‌شناسی های پژوهش در ایران. وبسایت طومار اندیشه
Abramo, G.;  DAngelo, C. A. ; Grilli, L. (2015) Funnel plots for visualizing uncertainty in the research performance of institutions. Journal of Informetrics,9(4),954–961.
Fu, H. Z.,; Chuang, K. Y., ; Wang, M. H. and et. al. (2012). Characteristics of research in China assessed with Essential Science Indicators. Scientometrics, 88(2), 841–862
Eisend, M . ; Schmidt, S. (2014). The influence of knowledge-based resources and business scholars’ internationalization strategies on research performance. Research Policy, 43(1), 48–59.
Webber, K. L. (2011). Factors Related to Faculty Research Productivity and Implications for Academic Planners. Planning for higher education, 39(4), 32-43
Schleim, S. (2013). Nature: Research shows that Karl Marx and Sigmund Freud are the best scientists ever. Available at: http://www.scilogs.com/psychophilosophy/nature-research ./
shows-that-karl-marx-and-sigmund-freud-are-the-best-scientists-ever
Garfield, E. (2006). The History and Meaning of the Journal Impact Factor. Journal of the American Medical Association,295, 90-93
Calcagnini, G.,; Favaretto, I., ; Giombini, G. and et. al. (2015). The role of universities in the location of innovative start-ups, Springer Science & Business Media. New York: DOI 10.1007/s10961-015-9396-9
Leal Filho, W.; Morgan, E. A.; Godoy, E. S. and et. al. (2018). Implementing climate change research at universities: Barriers, potential and actions. Journal of Cleaner Production, 170, 269-277.
Salem R. ; Rezaei N.; Sadatian R. and et. al. (2010). Evaluation of Urmia medical university faculty member views about research obstacles. J Nurs Midwifery Shahid Beheshti Univ Med Sci , 7, 142-151