واکاوی رابطه بین صلاحیت حرفه ای کتابداران با مهندسی فرهنگ در کتابخانه های عمومی استان مازندران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

چکیده

هدف: تعیین رابطه صلاحیت حرفه ای کتابداران با مهندسی فرهنگ در کتابخانه های عمومی استان مازندران است.
روش پژوهش : این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظرشیوه گردآوری اطلاعات پیمایشی- تحلیلی و از نظر نوع تحلیل، همبستگی است. در این پژوهش از ابزار پرسشنامه های پیش ساخته ابوطالبی و بیگو(1395) و مشهدی و تفرشی(1391) استفاده شده که پایایی آن ها براساس آلفای کرونباخ به ترتیب برابر با 876/0 و 869/0است. جامعه آماری شامل کتابداران کتابخانه های عمومی به تعداد 265 نفر است. حجم نمونه براساس فرمول کوکران برابر با 158 است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون کلموگروف- اسمیرنف به منظور بررسی نرمال بودن متغیر ها، آزمون همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه بین متغیرها و آزمون t تک نمونه­ای برای بررسی تفاوت بین سطح موجود و مورد انتظار متغیرها  با استفاده از بسته نرم افزاری SPSS22 استفاده شده است.
یافته­ها: وضعیت صلاحیت حرفه ای کتابداران کتابخانه های عمومی استان مازندران با میانگین 51/4 و وضعیت مهندسی فرهنگ در میان کتابدارن با میانگین 63/3  بالاتر ازسطح متوسط، ارزیابی شده است. نتایج نشان داد که صلاحیت حرفه ای کتابداران بر مؤلفه های مهندسی فرهنگ در کتابداران کتابخانه های عمومی مازندران  تأثیر مثبت و معنی داری دارد(سطح معنی داری: 05/0، و ضریب همبستگی پیرسون: 656/0)
نتیجه­گیری: صلاحیت حرفه ای کتابداران بر مهندسی فرهنگ تأثیر مثبت و معنی داری دارد. به عبارتی ، با افزایش سطح صلاحیت­ حرفه­ای در کتابداران مورد بررسی، سطح مهندسی فرهنگ و متغیرهای آن نیز افزایش می­یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis the relation between professional competence of librarians and cultural engineering in public libraries of Mazandaran Province

نویسندگان [English]

  • Samane Goli
  • safiyeh tahmasebi limooni
Department of Information Knowledge and Science, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran
چکیده [English]

Objective: Determination of the relation between the professional qualification of librarians and engineering of culture in public libraries of Mazandaran Province
Methods: the objective of the present study is an applied one. The researcher has used survey-analysis method for data gathering, and the data analysis method is correlation. The ready-made questionnaires of Abutalebi and Bigo (2016) and Mashhadi and Tafreshi (2012) have been used in this research, and their reliability is 0.876 and 0.869, respectively, based on Cronbach’s Alpha. The statistical population of the research consists of 265 librarians. The sample size is 158 based on Cochran Formula. Kolmogorov-Smirnov Test, for data analysis, has been used for studying the normality of variables, Pearson Correlation Test for studying the relation between variables, One Sample T Test for studying the differences between available and expectable level of variables, using SPSS22 software packages.  
Results: the professional qualification status of librarians of public libraries of Mazandaran Province has been assessed with an average of 4.51 higher than medium level and the engineering of culture amongst librarians with the average of 3.63 higher than the medium level. Moreover, the results showed that the professional qualification of librarians have positive and meaningful influences on components of the engineering of culture amongst librarians of public libraries in Mazandaran Province (level of significance/P-value: 0.05, coefficient of determination: R3).   
Conclusion: the professional qualification of librarians has positive and meaningful influences on engineering of culture. In words, by increasing the professional qualification in librarians being studied, the level of engineering of culture and its variables are increased. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • professional qualification
  • cultural engineering
  • public libraries
  • Librarians
آذریار، ا. (1397). بررسی ارزش ها و جذابیت های حرفه کتا بداری و اطلاع رسانی از دیدگاه کتابداران کتابخانه های عمومی استان مازندران. پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل، بابل.
ابوطالبی، پ.؛  بیگلو، م.ح. (1395). صلاحیت های مورد نیاز کتابداران کتابخانه های دانشگاه های علوم پزشکی در ایران. مدیریت سلامت، 20(68)،38-52.
اسکندری، ف.  (1397). مطالعه تأثیر هوش فرهنگی کتابداران بر مدیریت ارتباط با مشتری در کتابخانه های عمومی استان مازندران. پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی ، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل.
بیگدلی، ز.؛ شاهینی، ش.؛ میرزائی، س.؛ مؤمنی، ا. (1395). نگرشمردم اهواز نسبت به کتابخانه های عمومی و منزلتکتابداران کتابخانه های عمومی. فصلنامه ی علمی-پژوهشی تحقیقات اطلاع رسانی وکتابخانه های عمومی، 23(3)، 401-415.
چراغی، ز.؛ معرف زاده، ع.؛ کمایی، م. (1391). بررسی نیازهای آموزشی کتابداران شاغل در کتابخانه های عمومی استان خوزستان. فصلنامه ی علمی - پژهشی تحقیقات اطلاع رسانی وکتابخانه های عمومی، 18(4)، 391-406.
رمضانی، ی. (1394). شناخت مؤلفه های فرهنگ سازمانی و اثر آن بر ابعاد توانمندسازی منابع انسانی(مورد مطالعه: شهرداری مشهد). پایان نامه دکتری کتابداری و اطلاع رسانی، دانشگاه فردوسی، مشهد.
رنجبران، د. (1394). بررسی میزان تفاوت توانایی بالقوه و بالفعل تشکل های دانشجویی در تأثیرگذاری مهندسی فرهنگی در دانشگاه از نگاه دانشجویان. نشریه فرهنگ در دانشگاه اسلامی، 5(1)، 39-57.
رهنما، س.؛ فتاحی، ر.ا.؛، دیانی، م.ح.  (1393). بررسی میزان و عوامل مؤثر بر برخورداری کتابداران از مهارت های ارتباطی: مطالعه ی موردی کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد. پژوهشنامه ی پردازش و مدیریت اطلاعات،30(3)، 875-898.
زارعی، ا.  (1393). رابطه تسهیم دانش و قابلیت نوآوری در کتابخانه های دانشگاهی. پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.
سالخورده، م. (1395). بررسی وضعیت اشتراک دانش در کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه به منظور ارائه راهکارهایی جهت بهبود مدیریت دانش در این کتابخانه ها. پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه.
شکوری فسقندیس، م. (1396). بررسی فرهنگ سازمانی حاکم بر کتابخانه های عمومی استان آذربایجان شرقی براساس مدل کامرون وکوئین و ارزیابی رابطه آن با رضایت کاربران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا(س)، ارومیه.
صفا، ل.؛ آذرنژاد، ک. (1396). تأثیر مؤلفه های صلاحیت حرفه ای بر عملکرد شغلی آموزشگران هنرستان های کشاورزی استان های شمال غرب کشور. فصلنامه پژوهش مدیرت آموزش کشاورزی، 9(41)، 130-146.
فرزانه، م.؛ پورکریمی،ج.؛ عزتی، م. (1394). بررسی رابطه ی صلاحیت های حرفه ای با توانمندی روانشناختی دبیران دوره متوسطه شهرستان شیروان. پژوهش در یادگیری آموزشگاهی ومجازی، 2(8)، 69-88.
کریم زاده، م. (1393). شناسایی رابطه رضایت شغلی کتابداران ومیزان رضایت کاربران در کتابخانه های عمومی استان زنجان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس زنجان، زنجان.
کلانتری خاندانی، م.؛ درودی، ف. (1395). بررسی صلاحیت های کتابداران دانشگاه علوم پزشکی استان کرمان. مدیریت اطلاعات سلامت، 13(1)، 28-33.
محمدی، م. (1384). کتابداری نوین و چالش های آن. فصلنامه کتاب، 16(1)، 137-144.
مصطفوی، ا.؛ کوکبی، م. (1392). نظریه میمتیک یا تکامل فرهنگی و رابطه آن با علم اطلاعات و دانش شناسی. پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی، 3(2)، 11-30.
منتظرالقائم، ا. (1393). الگوی جهانی مهندسی فرهنگی در جامعه اطلاعاتی (با تاکید برلزوم مدیریت تحول فرهنگی در کشورهای در حال توسعه). کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21،تهران: موسسه مدیران ایده پرداز پایتخت ویرا، https://www.civilica.com/Paper-ICMNG01-ICMNG01_414.html
Andrea,C.; Oluremi B.; Ayoko N.  (2018). The moderating role of cultural intelligence in the relationship between cultural orientations and conflict management styles. Journal of Business Research , 89, 10-20, https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.03.042Get rights and content
Caligiuri, P., Mencin, A., Jayne, B., & Traylor, A. (2019). Developing cross-cultural competencies through international corporate volunteerism. Journal of World Business, 54(1), 14-23. https://doi.org/10.1016/j.jwb.2018.09.002
Caputo, A., Ayoko, O. B., & Amoo, N. (2018). The moderating role of cultural intelligence in the relationship between cultural orientations and conflict management styles. Journal of Business Research, 89, 10-20.
 
 
Constantinou, C. S., Papageorgiou, A., Samoutis, G., & McCrorie, P. (2018). Acquire, apply, and activate knowledge: A pyramid model for teaching and integrating cultural competence in medical curricula. Patient education and counseling, 101(6), 1147-1151.

Jami E;  Mann,Lindsey B.; Amerine,Kayla M. ; Waldron,Michael D. ; Wolcott,Jacqueline E. ; McLaughlin (2018). Pharmacist perceptions of competency: Identifying priority areas for a competency program development at an academic medical center. Research in Social and Administrative Pharmacy,14(6), 595-602 https://doi.org/10.1016/j.sapharm.2017.07.008

 
Janice E.F.  (2019).  Cultural Competence of Baccalaureate Nurse Faculty: Relationship to Cultural Experiences. Journal of Professional Nursing,35(2), 81-88
 
Muhammad Yousuf, A. Richardson, J. (2018) . Workplace information literacy skills: Library professionals’ competency at university libraries in Karachi, Pakistan.  Information and Learning Science, 119(7/8), 469-482.
Worarak, S. ;Catherine Ch.(2015). The relationship between hotel employees’ cross-cultural competency and team performance in multi-national hotel companies.  International Journal of Hospitality Management,49, 93-104