تأثیر مدیریت دانش بر قابلیت‌های کارآفرینی دانش در بین اعضای هیأت علمی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی در ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی ،علم اطلاعات و دانش شناسی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال،ایران،تهران

2 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی ، واحد تهران شمال،دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران ،ایران

3 استاد گروه علم اطلاعات ودانش شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش تاثیر مدیت دانش بر قابلیت های کارآفرینی دانش در بین اعضای هیات علمی علم اطلاعات و دانش شناسی در ایران با تاکید بر زمینه های کارآفرینی در رشته علم اطلاعات و دانش شناسی است.
روش پژوهش: روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و همبستگی بود و جامعه آماری آن تعداد 118 نفر از اعضای هیات علمی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی در ایران بودند که براساس سرشماری از پرسشنامه های ارسالی تعداد 90 نفر پاسخگوی سوالات بودند. برای گرداوری اطلاعات از پرسشنامه مدیریت دانش و پرسشنامه محقق ساخته کارآفرینی دانش استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی آموزن t مستقل و تحلیل واریانس بهره گرفته شد.
یافته‌ها: یافته ها نشان داد مدیریت دانش بر قابلیت‌های کارآفرینی دانش در بین اعضا هیات‌علمی علم اطلاعات و دانش شناسی تاثیر دارد و استفاده از قابلیت‌های کارآفرینی دانش در بین اعضای هیات‌علمی علم اطلاعات و دانش شناسی برحسب ویژگی‌های دموگرافیک (جنسیت) تفاوت وجود ندارد و بین استفاده از قابلیت‌های کارآفرینی دانش براساس سابقه کار، مرنبه علمی ،مدرک تحصیلی تفاوت  وجود  دارد.  به میزان  سابقه کار،مدرک تحصیلی و مرتبه علمی بالاتر باشد قابلیتهای کارآفرینی بیشتر بود .
نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان داد مولفه‌های ایجاد دانش، ثبت دانش ،پالایش دانش، انتشار دانش، کاربرد دانش بر قابلیت‌های کارآفرینی دانش تاثیر دارد. همچنین زمینه‌های کارآفرینی دانش در بین اعضای هیات علمی علم اطلاعات و دانش شناسی در حوزه‌های آموزشی، پژوهشی، خدمات فنی و فناوری اطلاعات وجود دارد.

چکیده تصویری

تأثیر مدیریت دانش بر قابلیت‌های کارآفرینی دانش در بین اعضای هیأت علمی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی در ایران

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of knowledge management on knowledge entrepreneurship among faculty members of information science in Iran

نویسندگان [English]

  • mohammad esmaeili farsani 1
  • zahra abazari 2
  • najla hariri 3
1 . student of p.h.d Information Science and Science, unit of Tehran, North. Islamic Azad University of Tehran, Iran
2 Associate Professor of Information Science Department, , Islamic Azad University- Tehran North Branch., Iran
3 Professor of information sciences, Islamic Azad University, Research & science Branch Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study is the effect of knowledge management on knowledge entrepreneurship capabilities among faculty members of information science in Iran with emphasis on the fields of entrepreneurship in the field of information science
Method: the research method is descriptive correlation, and the statistical population are 118 faculty members of information science in Iran among them 90 persons replied to the questionnaire.  The Data were analyzed using descriptive and inferential statistics (p < 0.05).   Also independent t - test, and variance analysis knowledge creation, knowledge registration, knowledge refinement, knowledge dissemination, knowledge application have an impact on knowledge entrepreneurial capabilities. There are also fields of knowledge entrepreneurship among the faculty of information science in the fields of education, research, technical were used.
Results: Findings showed that knowledge management has an effect on knowledge entrepreneurship capabilities among the faculty members of information science. Using knowledge entrepreneurship skills, There is no difference between members of the faculty of information science in terms of demographic characteristics (gender) There is a difference between using knowledge entrepreneurship capabilities based on work experience, academic background, and degree.The higher the work experience, degree and academic rank, the more entrepreneurial capabilities there were.
Conclusion: The results showed that the components of services and information technology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge management
  • knowledge entrepreneurship
  • Faculty Members
  • Knowledge and Information Science