بررسی تاثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی بر افزایش مشارکت کارکنان با نقش میانجی تعهد سازمانی درکتابخانه های علوم پزشکی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام نور، دانشکده علوم انسانی، قم، ایران.

2 دانشیارگروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام نور، دانشکده علوم انسانی، قم، ایران

3 کارشناس ارشد گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام نور، دانشکده علوم انسانی، مشهد، ایران

چکیده

هدف: هدف این پژوهش، تاثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی بر مشارکت کارکنان با نقش میانجی تعهد سازمانی در کتابخانه­های علوم پزشکی است.
روش پژوهش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از منظر روش توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، کارکنان کتابخانه­های علوم پزشکی بود که با توجه به فرض محدود بودن جامعه آماری از طریق فرمول کوکران، 113 نفر به عنوان نمونه انتخاب و از طریق نمونه­گیری تصادفی ساده پرسشنامه در میانشان توزیع شد. جهت جمع­آوری داده­ها از سه پرسشنامه استاندارد، با طیف پنچ گزینه­ای لیکرت استفاده شده است. از روش‌های آماری توصیفی و استنباطی(آزمون کولموگروف-اسمیرنف- سوبل و آزمون همبستگی ناپارامتری اسپیرمن و رگرسیون دو متغیره) جهت تجزیه و تحلیل داده­ها و با استفاده از نرم­افزار 21spss  استفاده شد.
یافته­ ها: نتایج بررسی ضریب همبستگی آزمون اسپرمن بین متغیرهای اقدامات مدیریت منابع انسانی با تعهد سازمانی و مشارکت کارکنان به ترتیب 283/0 و 162/0 و مقدار سطح معناداری (sig) آنها 001/0 وکمتر از سطح خطای 05/0=  αبوده که نشان از وجود رابطه معنی داری بین این سه متغیر است. نتایج بررسی نقش میانجی گری تعهد سازمانی در تاثیرگذاری اقدامات مدیریت منابع انسانی بر مشارکت کارکنان از طریق آزمون سوبل بزرگتر از مقدار 96/1 بود.
نتیجه­ گیری:  نتایج حاصله از پژوهش، نقش میانجی تعهد سازمانی در ارتباط بین اقدامات مدیریت منابع انسانی و مشارکت کارکنان تایید کرد. به عبارتی اقدامات مدیریت منابع انسانی هم به طور مستقیم و هم به طور غیر مستقیم (از طریق متغیر تعهد سازمانی) بر مشارکت کارکنان تاثیر می­گذارد. لذا مدیران کتابخانه­های علوم پزشکی با توجه و تمرکز ویژه بر اقدامات مدیریت منابع انسانی از قبیل جذب، آموزش، پاداش و ارزیابی عملکرد می­توانند سطح مشارکت و تعهد کارکنان به سازمان را بهبود بخشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Human Resource Management Measures on Employee Engagement with the Mediating Role of Organizational Commitment in Medical University Libraries

نویسندگان [English]

  • nayyereh doost mohammadi 1
  • saeed ghaffari 2
  • sholeh zakiani 3
1 Department of Humanities, Payame Noor University of Ghom, Ghom, Iran.
2 Department of Humanities, Payame Noor University of Ghom, Ghom, Iran.
3 Department of Humanities, Payame Noor University of Mashhad, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study was to investigate the effect of HRM on staff participation through the mediating role of organizational commitment in Iranian Medical University Libraries.
Method: This research is an applied- descriptive research. The statistical population of the study is the staff of medical science libraries. Due to the assumption that the statistical population is limited through Cochran's formula, 113 people were selected as a sample and a questionnaire was distributed through simple random sampling. Three standard questionnaires with a range of five Likert options were used to collect data. The Human Resources Management Questionnaire was Martin (2011), Organizational Commitment Questionnaire was Allen and Mir (1991), and Staff Involvement Questionnaire was Wilmar (2006). Descriptive and inferential statistical methods (Kolmogorov-Smirnov-Sobel test and Spearman nonparametric correlation test) were used to analyze the data using SPSS 21 Software.
Results: The research findings showed that the Spearman test correlation coefficient between the human resource management with organizational commitment and employee participation were 0.283 - 0.162, respectively, and their sig was 0.001 and less than α = 0.05, which  shows, there is a significant relationship between these three variables. The results of the study on the mediating role of organizational commitment in the impact of human resource management on employee participation through the Sobel Test was more than 1.96, which proved that organizational commitment has a mediating role in the impact of human resource management measures on employee participation.
Conclusion: The results of the study confirmed the mediating role of organizational commitment in the relationship between human resource management practices and employee participation. In other words, human resource management actions both directly and indirectly (through the organizational commitment variable) affect employee participation. Therefore, managers of medical science libraries can improve the level of participation and commitment of employees to the organization by paying special attention to human resource management measures such as recruitment, training, and reward and performance evaluation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • human resource management
  • Employee Engagement
  • Organizational Commitment
  • Medical University Libraries