چگونگی استقرار نظام مدیریت دانش در سازمان در جهت حذف بوروکراسی‌های اداری، موازی‌کاری و فرایندهای طولانی در انجام فعالیت‌ها (مطالعه موردی: کتابخانه‏های دانشگاهی کشور)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف تحقیق حاضر چگونگی استقرار نظام مدیریت دانش در سازمان در جهت حذف بوروکراسی‌های اداری، موازی‌کاری و فرایندهای طولانی در انجام فعالیت‌ها در کتابخانه‏های دانشگاهی کشور است.
روش پژوهش: روش تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ گردآوری اطلاعات، اکتشافی از نوع آمیخته است. جامعه آماری مورد نظر در بخش کیفی را خبرگان حوزه علم اطلاعات و دانش‏شناسی در سمت‏های مدیریتی تشکیل دادند که با روش هدفمند تا 15 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند و با آن‏ها مصاحبه صورت پذیرفت. همچنین در بخش کمی، جامعه آماری شامل کلیه مدیران کتابخانه‏های دانشگاهی در سطح کشور هستند که تعداد آن‏ها برابر است با 1007 نفر و به دلیل پراکندگی جغرافیایی و حجم زیاد جامعه آماری، در این تحقیق با استفاده از روش نمونه‏گیری خوشه‏ای که با تقسیم دانشگاه‏ها به چهار بخش (شمال، جنوب، شرق و غرب) و فرمول کوکران، حجم نمونه 278 نفر تعیین شد.  ابزار پژوهش، پرسشنامه است که روایی آن با نظرات خبرگان و پایایی با آلفای کرونباخ 87/0 تأیید شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده‏ها از رویکردهای گرندد تئوری و معادلات ساختاری با نرم‏افزار Pls استفاده گردید.
یافته‏ها: نتایج نشان داد که ابعاد اصلی مدل را، عوامل سازمانی، عوامل مدیریتی، عوامل فردی و عوامل ساختاری تشکیل می‏دهند و شامل 74 زیرمؤلفه هستند.
نتیجه ‏گیری: مدیریت دانش و ابعاد آن به دلیل بهبود فرایندهای کاری و فعالیت‏های سازمانی باعث افزایش سرعت انجام کارها و کاهش بوروکراسی‌های اداری، موازی‌کاری می‏گردد. جهت پیاده‏سازی مطلوب و مناسب مدیریت دانش در کتابخانه‏های دانشگاهی در سطح کشور لازم است تا زیرساخت‏های لازم در چهار حوزه سازمانی، مدیریتی، فردی و ساختاری مورد توجه قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

How to establish a knowledge management system in the organization to eliminate administrative bureaucracies, parallelism and lengthy processes in carrying out activities (Case study: University libraries of the country)

نویسنده [English]

  • Seyedeh Niloufar Shamoradi
Ph.D. in Educational Management, Islamic Azad University, Tehran North Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study is to establish a knowledge management system in the organization to eliminate administrative bureaucracies, parallelism and lengthy processes in carrying out activities in the university libraries of the country.
Method: The research method is mixed in terms of applied purpose and in terms of data collection. The statistical population in the qualitative section consisted of experts in the field of information science and knowledge in managerial positions, which up to 15 people were selected as a sample size by a purposeful method and interviewed. Also in the quantitative part, the statistical population includes all managers of university libraries in the country, whose number is equal to 1007 people and due to geographical dispersion and large size of the statistical population, in this study using cluster sampling method. By dividing the universities into four sections (north, south, east and west) and Cochran's formula, the sample size was 278 people. In this study, the research tool is a questionnaire whose validity was confirmed by experts' opinions and reliability by Cronbach's alpha which was 0.87. In order to analyze the data, grounded theory approaches and structural equations with PLS software were used.
Results: The results showed that the main dimensions of the model are organizational factors, managerial factors, individual factors and structural factors and include 74 sub-components.
 Conclusion: Knowledge management and its dimensions due to the improvement of work processes and organizational activities increase the speed of work and reduce administrative bureaucracies, and parallel work.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge management
  • library
  • Bureaucracy
  • parallelism
  • Academic Libraries