به کارگیری استاندارد توصیف و دسترسی به منبع (آردی‌اِی) در کتابخانه‌های سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از دیدگاه کتابداران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع‌رسانی کشاورزی. سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی. تهران، ایران.

2 دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی. رئیس اداره استاندارد نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور

3 عضو هیئت علمی گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف: هدف کلی این پژوهش شناسایی وضعیت آشنایی و پذیرش استاندارد توصیف و دسترسی به منبع (آردی‌اِی) توسط کتابداران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی است.
روش‌ پژوهش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است که با روش پیمایشی میزان آشنایی 18 نفر از کتابداران شاغل در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با آردی‌اِی از طریق پرسشنامه در قبل و بعد از آموزش و میزان پذیرش قواعد از سوی آنان سنجیده است. رواییپرسشنامهاز روشاعتبارمحتوا و در سنجشپایایی آنضریبآلفایکرو نباخ831/.وبیشتراز6/بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. برای تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS استفاده شد.
یافته‌ها: میزان آشنایی کتابداران نسبت به مفاهیم فهرست‌نویسی در پیش از آموزش به ترتیب به طور متوسط (65/43 درصد) و سپس کم (02/23 درصد) بوده است. اما پس از برگزاری کارگاه آموزشی یک‌روزه میزان آگاهی آن‌ها نسبت به این مفاهیم به متوسط (62/47 درصد) و سپس زیاد (81/23 درصد) تغییر نمود. در کل دیدگاه کتابداران نسبت به پذیرش آردی‌اِی موافق بوده است.
نتیجه‌گیری: آمادگی و دیدگاه برای پذیرش قواعد توصیف و دسترسی به منبع (آردی‌اِی) از سوی کتابداران  شاغل در کتابخانه‌های سازمان بالاتر از سطح متوسط است. ضرورت ارائه آموزش‌های کافی به کتابداران برای بهره‌گیری از نرم‌افزار بر اساس تغییرات جدید امتیاز بالایی آورده و جزء اولویت‎‌های اصلی قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Implementing of The Cataloguers Resource Description and Access (RDA) Rules at the Agricultural Research, Education and Extension Organization libraries from the Viewpoint of librarians

نویسندگان [English]

  • Tayebeh Shahmirzadi 1
  • Fatemeh Pazooki 2
  • Mohsen Haji Zeanolabedini 3
1 Faculty Members of Agricultural Center for Information Technology and Services. Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO). Tehran, Iran.
2 PhD. of Knowledge & Information Science. Head of Standard Office, Iran Public Libraries Foundation.
3 Faculty Member of Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Objective: The overall purpose of this study is to identify the status of familiarity and acceptance of the standard of description and access to the source (ARD) by librarians of the Agricultural Research, Education and Extension Organization.
Method: In terms of purpose, the present study is an applied one that measured the familiarity of 18 librarians working in the Agricultural Research, Education and Extension Organization with RDAs through a questionnaire before and after training and their acceptance of the rules. The validity of the questionnaire was determined by content validity method and its reliability was measured by Cronbach's alpha coefficient. Descriptive and inferential statistics have been used to analyze the data. SPSS software was used to analyze the data and the results and findings of the research were presented in the form of tables and graphs (using Excel software).
Results: The rate of familiarity of librarians with the meanings of cataloging in pre-training was average (43.65%) and then (23.23%) respectively. But after holding a one-day workshop, their awareness of these concepts changed to moderate (47.62%) and then high (23.81%). In general, librarians have agreed to accept RDA.
Conclusion: The readiness and perspective for the acceptance of the rules of description and access to the source (RDA) by the catalogers working in the libraries of the organization is higher than the average level. The necessity of providing sufficient training to catalogers to take advantage of software based on new changes is a high priority and one of the main priorities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resource Description and Access (RDA)
  • librarian
  • Agricultural Research
  • Education and Extension Organization