رابطه استفاده از فناوری سیار با راهبردهای حل مسئله در دانشجویان دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

2 عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

چکیده

  هدف: تعیین رابطه‌ی استفاده از فناوری سیار با راهبردهای حل مسئله در دانشجویان دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال است.
روش پژوهش: پژوهش کاربردی حاضر به روش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، کلیه دانشجویان دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال که4976نفر هستند و حجم نمونه مطابق با جدول مورگان 354 نفر برآورد شد که به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه فناوری سیار اسلانبای (2008) با ضریب پایایی 81/0 و پرسشنامه راهبردهای حل مسئله کسیدی و لانگ (1996) با ضریب پایایی 77/0 است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌های کولموگروف‌اسمیرنف، شاپیرو-ویلک، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد.
یافته‎ها: سهم استفاده از فناوری سیار5/3% راهبرد خلاقیت، 8/3%راهبرد اعتماد،6/4% راهبرد گرایش، 4/4% راهبرد درماندگی، 4/3% راهبرد مهارگری، 4/2% راهبرد اجتناب و در نهایت 9/3% تغییرات راهبردهای حل مسئله در دانشجویان دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال از طریق استفاده از فناوری سیار قابل تبیین بوده‎است.
  نتیجه گیری: نتایج نشان داد که با اطمینان 95 درصد بین استفاده از فناوری سیار با راهبردهای حل مسئله در دانشجویان رابطه وجود دارد که برابر با 204/0 واحد است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between the use of mobile technology and problem-solving strategies in students of the Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Tehran North Branch

نویسندگان [English]

  • anahita mirzaei 1
  • Fatemeh Ahmadbeigi 2
1 Master of Educational Technology, Department Of Education, Faculty of Humanities, Islamic Azad University Tehran North Branch, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor of department of Education ,Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Tehran North Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: Determining the relationship between the use of mobile technology and problem solving strategies among students of the Faculty of Humanities, Islamic Azad University- Tehran North Branch.
Method: The present applied research is descriptive and correlational. The statistical population of the study is all students of the Faculty of Humanities of Islamic Azad University-Tehran North Branch, which were 4976 students. The sample size according to Morgan table was estimated to be 354 who were selected by stratified random sampling. Data collection tools are Slanbay (2008) Mobile Technology Questionnaire with a reliability coefficient of 0.81 and Cassidy and Lang (1996) Questionnaire of Strategies Smirnov, Shapiro-Wilk, Pearson correlation coefficient and regression tests were used to analyze the data.
Results: The share of using mobile technology is 3.5% creativity strategy, 3.8% trust strategy, 4.6% orientation strategy, 4.4% helplessness strategy, 3.4% inhibition strategy, 2.4% avoidance strategy, and finally 3.9% of changes in problem solving strategies in students of the Faculty of Humanities of Islamic Azad University- Tehran North Branch can be explained through the use of mobile technology.
Conclusion: The results showed that with 95% confidence, there is a relationship between the use of mobile technology and problem solving strategies in students, which is equal to 0.204 units.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mobile technology
  • problem solving
  • Technological Strategies
  • student
  • Islamic Azad University