بررسی صلاحیت‌های کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی (مورد مطالعه: دانشگاه‌های دولتی شهر تهران)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه تربیت مدرس

3 استادیار،گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه تربیت مدرس

4 گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

 هدف: عوامل انسانی و فکری در هر سازمانی جزء لاینفک و بسیار ارزشمندی محسوب می­شوند. در کتابخانه نیز که سازمانی خدماتی است، کتابدار را می­توان سرمایه­ای دارای جایگاه ویژه تلقی کرد. پژوهش حاضر با هدف دستیابی به میزان صلاحیت­های کتابداران کتابخانه­های دانشگاهی انجام شده است.
روش پژوهش: پژوهش حاضر از نظر هدف در زمره تحقیقات کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات در زمره تحقیقات کتابخانه­ای و توصیفی-پیمایشی قرار می­گیرد. داده­ها به وسیله پرسشنامه گردآوری شد. روایی پرسشنامه مورد تایید متخصصان علم اطلاعات و دانش­شناسی قرار گرفت. به منظور بررسی پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شد. پایایی پرسشنامه نیز .84% گزارش شد و بر این اساس تایید شد. کتابداران کتابخانه­های دانشگاهی دانشگاه­های دولتی شهر تهران جامعه آماری این پژوهش را تشکیل دادند. جهت نمونه­گیری از روش نمونه­گیری تلفیقی متوالی استفاده و 60 پرسشنامه میان کتابداران توزیع شد. به منظور پاسخگویی به سوالات، از آماره­های توصیفی(میانگین و فراوانی) استفاده شد. نرم­افزار spss به منظور تحلیل توصیفی داده­ها مورد استفاده قرار گرفت.
یافته ها: یافته­ها نشان داد که صلاحیت­های مدیریتی با میانگین(4/3) در حد متوسط، صلاحیت­های جستجوی اطلاعات با میانگین(16/4) در وضعیت خوب، صلاحیت­های فناوری اطلاعات با میانگین(02/3) در وضعیت متوسط، صلاحیت­های پژوهشی با میانگین(17/1) در وضعیت بسیار بد، صلاحیت­های ارتباطی با میانگین(87/3) در وضعیت متوسط، و صلاحیت­های فردی و اخلاقی با میانگین(48/3) در وضعیت متوسطی قرار دارند.
نتیجه­گیری: به طور کلی، می­توان مدعی شد که صلاحیت­های کتابداران با میانگین 18/3 در وضعیت متوسط قرار دارد. نیاز است مسئولان و متولیان امر با برگزاری دوره­های مختلف، صلاحیت­های کتابداران را ارتقاء داده و بهبود بخشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the competencies of librarians In Academic libraries (Case study: Tehran State Universities)

نویسندگان [English]

 • fatemeh zandian 1
 • fatemeh Naseri 2
 • atefeh sharif 3
 • HamidReza Mahmoodi 4
1 Associate Professor - Department of knowledge and Information Science - Tarbiat Modares University - Tehran - Iran
2 Tarbiat Modares University
3 Assistant Professor - Department of knowledge and Information Science - Tarbiat Modares University - Tehran - Iran
4 department of Knowledge and Information Science/ Faculty of Management and Economics/ Tarbiat Modares University/Tehran/Iran
چکیده [English]

Objective: In the library, which is a service organization, librarians have a special place. The present study was conducted to investigate the qualifications of university library librarians.
Method: The present study is a descriptive-survey research. Data were collected by a questionnaire. Librarians of academic libraries of state universities in Tehran formed the statistical population of this study. For sampling, sequential integrated sampling method was used and 60 questionnaires were distributed among the librarians. Descriptive statistics (mean and frequency) were used to answer the questions. SPSS software was used for descriptive analysis of data.
Results: Results showed that managerial competencies with an average (3.4) are moderate, information retrieval competencies with an average of (4.16) in good level. Information technology competencies with an average (3.02) in average condition, research competencies with average (1.17) in very bad level, communication competencies with average (3.87) in average level, and individual and moral competencies with average (3.48) in mediocre are placed.
Conclusion: In general, it can be argued that librarians' qualifications are in the average position with an average of 3.18. There is a need for officials and trustees to upgrade and improve the qualifications of librarians by holding various courses.

کلیدواژه‌ها [English]

 • State University Librarian
 • Managerial Competence
 • Information Search Competence
 • Information Technology Competence
 • Research Competence
 • Communication Competence
 • Individual and Ethical Competence
 • Academic library