آزمون مدل ارتقای امنیت اجتماعی توسط نهادکتابخانه‌های عمومی کشور

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

3 استاد گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر این بود که عوامل ارتقای امنیت اجتماعی مورد تایید خبرگان را با استفاده از نظر کتابداران و کارشناسان  نهاد  کتابخانه‌های عمومی کشور در قالب مدل ارائه دهد، و برازش آن را با شاخص‌های آماری مناسب بررسی نماید.
روش پژوهش: پژوهش،  از نظر هدف کاربردی بوده و از روش پیمایشی –تحلیلی استفاده کرده است. جامعه پژوهش شامل مدیران کتابخانه‌های عمومی نهاد و کارشناسان ادارات کل استان‌ها بود که حجم نمونه برای آن، 428 نفر تعیین شد. ابزار مورد استفاده پرسشنامه تحقیق مصیب زاده، میرحسینی، اباذری، حریری (1398) بود که مورد تایید 50 تن از خبرگان در زمینه کتابداری و امنیت اجتماعی قرار گرفته است. پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ 89/0 محاسبه شد. در نهایت با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری، اهمیت عوامل موثر مورد بررسی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار آموس[1] استفاده شد.                                
یافته ها: در مدل نهایی بر اساس نظرات کارشناسان و مسئولان کتابخانه‌ها، مؤلفه‌های تأثیرگذار بر ارتقای امنیت اجتماعی شامل  چهار مؤلفه اصلی «امنیت و سرمایه اجتماعی»، «فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی»، «غنی‌سازی اوقات فراغت» و «ترویج خواندن»  بود که با آزمون فرضیه‌های تحقیق تأیید شده و می‌توانند تأثیر معناداری بر امنیت اجتماعی داشته باشند.
 
نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که کتابخانه‌های عمومی به عنوان مؤسسه‌ای اجتماعی می‌توانند در راستای ارتقای امنیت اجتماعی جامعه گام‌های مؤثری بردارند. مؤلفه‌ها و زیرمولفه‌های شناسایی شده حاصل از این پژوهش درقالب مدل می‌تواند توسط مسئولان و دست‌اندرکاران کتابخانه‌های عمومی به عنوان ابزاری در جهت برنامه‌ریزی برای ارتقای امنیت اجتماعی استفاده شود. [1] Amos

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the social security promotion model by Foundation of Iranian Public libraries

نویسندگان [English]

  • Shahnaz Mosayebzadeh 1
  • Zohreh Mirhosseini 2
  • Zahra Abazari 2
  • nadjla hariri 3
1 Phd Student of Information Science and Knowledge Studies, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Iran
2 Associate Professor, Department of Information Science and Knowledge Studies, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Iran
3 Professor, Department of Information Science and Knowledge Studies, Islamic Azad University, Science and Research unit of Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study was to present a model for promoting social security factors, according to the experts’ views and test the fitness of the model by librarians ‘views of Iranian public libraries Foundation through proper statistical indicators.
Method: The type of research was applied by purpose and the method used was analytical survey. The study population consisted of the managers of the Foundation of Iranian public libraries and the experts of its general administrations in provinces for them, the sample size was determined 428 people. The research tool was a questionnaire used by Mosayebzadeh, Mirhosseini, Abazari, Hariri (2019) which was confirmed by 50 experts in the field of Librarianship and social security using Delphi technique, which also confirms the validity of the questionnaire. Questionnaire reliability was calculated through Cronbach’s alpha coefficient of 89%. Finally, the importance of effective factors was studied using structural equation modeling (SEM). Amos software was used to analyze the data.
Results: In final model, according to the head of libraries and experts ‘views, the affecting factors consisted of 4 main factors: Social security and capital, Cultural and social activities, leisure time enrichment, promote reading which were confirmed by testing the above hypothesis and can have significant impact on Social security.
Conclusion: The results of this study showed that public libraries can take effective steps as social institutions to promote social security. The identified components and subcomponents of this study can be used by public library managers and practitioners as a planning tool to promote social security.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Security
  • public libraries
  • Modeling
  • Librarians
  • Foundation of Iranian Public Libraries