بررسی میزان سواداطلاعاتی کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهرستان کاشان بر اساس مدل انجمن کتابداران آمریکا

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شاهد

چکیده

هدف: هدف اصلی این پژوهش بررسی میزان سواداطلاعاتی کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهرستان کاشان با توجه به استانداردهای مدل سواد اطلاعاتی انجمن کتابداران آمریکا بوده است.
روش پژوهش: این پژوهش از نوع توصیفی بوده و روش آن به صورت پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش 40 نفر کتابداران کتابخانه‌‌های عمومی شهرستان کاشان بود که تمامی افراد به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفتند. جمع‌آوری داده‌ها از طریق توزیع پرسشنامه بر اساس سه مولفه جایابی، ارزیابی و استفاده موثر از اطلاعات صورت گرفته است. روایی پرسشنامه از طریق کسب نظراز اساتید و صاحب‌ نظران و مقدار آلفای کرونباخ جهت پایایی پرسشنامه، برابر 88/0محاسبه گردیده­ و تحلیل داده‌ها در سطح آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار Spss19 صورت گرفته است
یافته‌ها: نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که متوسط مهارت جایابی اطلاعات کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهر کاشان برابر 343/2 و متوسط مهارت ارزیابی اطلاعات کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهر کاشان برابر 308/2 بوده و در سطح مطلوبی می‌باشد. همچنین، مهارت استفاده موثراز اطلاعات آن‌ها نیز برابر 025/2 است که نشان از نامطلوب بودن این مهارت در کتابداران کتابخانه‌های عمومی کاشان دارد. در نهایت، متوسط سواداطلاعاتی کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهر کاشان برابر 287/2 بوده که نشان می‌دهد وضعیت سواداطلاعاتی نمونه مور دمطالعه در سطح مطلوبی می‌باشد.
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج پژوهش حاضر، سطح سواد اطلاعاتی کتابداران کتابخانه‌های عمومی کاشان در وضعیت مطلوبی قراردارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the level of information literacy of librarians in Kashan public libraries based on the model of the American Librarians Association

نویسنده [English]

  • hojjat khedmati nejad
Msc, Department of Knowledge & Information Science, Shahed University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: The main purpose of this study is to investigate the level of information literacy of librarians in Kashan public libraries based on the standards of the information literacy model of the American Librarians Association.
Methodology: This research is descriptive and used survey method. The Statistical Society of this study is 40 librarians of public libraries in Kashan, all of whom have been studied as a sample. Data collection was done through the distribution of a questionnaire based on the three components of location, evaluation and effective use of information. The validity of the questionnaire was calculated by obtaining the opinions of professors and experts and the Cronbach's alpha value for the reliability of the questionnaire was equal to 0/88 and the data were analyzed at the level of descriptive and inferential statistics using Spss19 software.
Resultss: The results of this study show that the average information emplacement skills of librarians of public libraries in Kashan is equal to 2/343 and the average skill of evaluating the information of librarians of public libraries in Kashan is equal to 2/308 and is at a desirable level. Also, the skill of effective use of their information is equal to 2/025, which shows that this skill is undesirable in librarians of Kashan public libraries. Finally, the average information literacy of librarians in public libraries in Kashan was equal to 2/287, which shows that the information literacy status of the sample is at a desirable level.
Conclusion: According to the results of the present study, the information literacy status of librarians of public libraries in Kashan is at a desirable level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • information literacy
  • Librarians
  • public libraries
  • Kashan