اطلافرینی به منظور ایجاد کسب و کار اطلاعاتی از دیدگاه کتابداران کتابخانه ملی ج.ا.ا

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی/ مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی

2 کارشناس ارشد روانشناسی

چکیده

هدف:  هدف پژوهش حاضر اطلافرینی به منظور ایجاد کسب و کار اطلاعاتی از دیدگاه کتابداران کتابخانه ملی ج.ا.ا می‎باشد.
روش پژوهش: پژوهش کاربردی حاضر به روش توصیفی- پیمایشی می‎باشد. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‏ی محقق‎ساخته استفاده گردید. از بین 320 کتابدار کتابخانه ملی بر اساس جدول مورگان با 95% ضریب اطمینان و 5% خطا 132 نفر انتخاب که 128 پرسشنامه را تکمیل نمودند. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی و نرم‎افزار اس‎پی‎اس‎اس[1] بهره‌گرفته‎شد.
یافته‏ها: از دیدگاه کتابداران کتابخانه ملی میزان تهیه و تولید محصولات اطلاعاتی جهت اطلافرینی (39%)؛ میزان بازاریابی محصولات اطلاعاتی در کتابخانه ملی (47%)؛ میزان آشنایی ‏کتابداران با فناوری‎ها و سیستم‎های اطلاعاتی (53%)است. نتایج منفی نیز نشان داد که میزان ترغیب کاربران به اطلافرینی (32/0-) است، بنابراین بی‎‏توجهی کتابداران به ترغیب کاربران به اطلافرینی در (50%)؛ میزان تولید و توزیع ثروت با اطلافرینی (64/1-) می‎باشد که بیانگر (48%) عدم توانایی کتابداران در توزیع و تولید ثروت است و نیز میزان توجه کتابداران به مؤلفه‎های اطلافرینی جهت ایجاد کسب و کار اطلاعاتی (45/0-) می‎باشد که نشان‎دهندۀ (50%) عدم تأثیر کتابداران بر اطلافرینی کاربران به منظور ایجاد کسب و کار اطلاعاتی است.
نتیجه‎گیری: کتابداران به تهیه و تولید محصولات اطلاعاتی، بازاریابی محصولات اطلاعاتی، دانش و مهارت در فناوری‎های اطلاعاتی، آشنایی کتابداران  با فناوری‎ها و سیستم‎های اطلاعاتی نسبت به ترغیب کاربران به اطلافرینی، توزیع و تولید ثروت توجه بیشتری نشان داده و در کل تأثیر زیادی بر اطلافرینی به منظور ایجاد کسب و کار اطلاعاتی در خود و کاربران‎شان نداشته‎اند. SPSS.[1]

چکیده تصویری

اطلافرینی به منظور ایجاد کسب و کار اطلاعاتی از دیدگاه کتابداران کتابخانه ملی ج.ا.ا

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Infopreneur ship in order to create an information business from the perspective of librarians of the National Library of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • zohreh dokchi 1
  • mohammad kivanzadeh 2
1 PhD in Knowledge & Information Science / Lecturer (assistant professor) at the University of Applied Sciences
2 Master of Science in Psychology
چکیده [English]

Objective: Infopreneur ship in order to create an information business from the perspective of librarians of the National Library of the Islamic Republic of Iran has been studied.
 
Methodology: The present applied research is in terms of Descriptive-survey method. A researcher-made questionnaire was used to collect data. Then, 132 persons were selected from 320 librarians of the National Library based on Morgan table with 95% confidence interval and 5% error, which 127 questionnaires were completed. Descriptive and inferential statistics and SPSS software were used to analyze the data.
 
Results: From the point of view of librarians of the National Library of the Islamic Republic of Iran, the amount of preparation and production of information products for, infopreneur ship is a little (39%) and the amount of marketing of information products in the National Library is average (47%). But the level of familiarity of librarians with information technologies and systems to create an information business is high and about (53%). Negative results also show that: about (50%) has been neglected to encourage users infopreneur ship; Librarians have not been able to distribute and generate wealth by creating an information business (more than 48%); And in order to create an information business, librarians have not been able to influence more than (50%) user information.
Conclusion: The research results show that the components  (07/0), the amount of encouraging users to infopreneur ship32/0-) (, and the amount of production and distribution of wealth with infopreneurs hip(64/1-), Inattention shown and total the amount of attention of librarians studied to the components of infopreneur ship to create an information business is equal to With (-0/45), which shows that librarians have not been able to institutionalize information about their users and work environment in order to create an information business in themselves and their users.

کلیدواژه‌ها [English]

  • infopreneur ship
  • Information Entrepreneurship
  • Business Information
  • National library