ﺑﺮرﺳﻲ نقشﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎى ﻋﻤﻮﻣﻲ منطقه آزاد ماکو در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮهنگ ارتباط آن منطقه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه پیام نور قم، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه قم

چکیده

هدف: ترویج و گسترش فرهنگ یکی از وظایف کتابخانه های عمومی هست و از این رو ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ  به ﺑﺮرﺳﻲ تاثیر و نقشﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎى ﻋﻤﻮﻣﻲ منطقه آزاد ماکو در ﺗﻮﺳـﻌﺔ ﻓﺮﻫﻨـگ ارتباط  آن منطقه پرداخته است.
روش پژوهش: از نوع کاربردی می باشد که به روش پیمایشی- توصیفی انجام شده است. برای گردآوری داده ها و با هدف پاسخگویی به سؤالات پژوهشی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول اﻧﺪازه ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺮﺟﺴﻲ و ﻣﻮرﮔﺎن ﺗﻌﺪاد 357 ﻧﻔﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ. ﺑﺮاى ﺳﻨﺠﺶ رواﻳﻲ از رواﻳﻲ ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ و ﻧﻈﺮ 5 ﻧﻔﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ اﺳﺘﻔﺎده شده است و ﺑﺮاى ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ، روش آزﻣﻮن-ﺑﺎزآزﻣﻮن ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss26  استفاده شده است.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش ﻧﺸﺎن داد از ﻧﻈﺮ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن، ﻧﻘﺶ ﻛﻠﻲ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎى ﻋﻤﻮﻣﻲ منطقه آزاد ماکو در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮهنگ ارتباط بیشتر از حد ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﺑﻮد. اﻣﺎ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺗﺎ ﺣﺪودى ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد. در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻳﻚ ﻣﺆﻟﻔﻪ (ﮔﺴﺘﺮش آﻣﻮزشﻫﺎى ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﻫﻨﺮى) اﻳﻦ ﻧﻘﺶ از دﻳﺪﮔﺎه ﻛﺎرﺑﺮان ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎى ﻋﻤﻮﻣﻲ منطقه آزاد ماکو ﺑﻴﺶتر از ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻮد.
نتیجه گیری:کاربران کتابخانه های عمومی، افزایش میزان سرانه مطالعه و ارتقای سطح دانش را از مهمترین نقش های کتابخانه عنوان کرده اند، در صورتی که نقش کتابخانه ها در گسترش آموزش‌های فرهنگی و هنری پایین دانسته اند. همه کاربران کتابخانه‌های عمومی منطقه آزاد ماکو در گروه های سنی ، تحصیلی و شغلی مختلف در مورد مولفه های توسعه فرهنگی اتفاق نظر دارند و نظرات مشابهی را ارائه داده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of public libraries of the free zone Maku in the development of the culture of the region

نویسندگان [English]

  • saeed ghaffari 1
  • Solmaz Alizadeh 2
1 دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
2 Student of Master Degree of Library & Information Science of Payam-e- Noor University, Qom, Iran
چکیده [English]

objective: The promotion and development of culture is one of the tasks of public libraries. in this study, the effect of the general influence of the Maku free zone on the cultural development of the region has been studied.
Methodology: the present study is an applied study which has been done in a descriptive - survey method.to collect data in this research and with the aim of responding to research questions, The respondents were all members of the public library of the Maku free zone which were active member of the library and at least 15 years old when it was carried out.  The sample size was determined according to Krejci and Morgan sampling table count is 357. The number of 271 questionnaires were returned, only 240 (22/67 %) them were completely filled.
Results: However, variables such as age, level of education and job groups may differ in their view regarding the role of public libraries in cultural development, but there was no significant difference regarding these variables.
Conclusion: The users of the public library report the increasing rate of study and improving the level of knowledge from the most important roles in the library, while the role of libraries is in the development of cultural and artistic education is low. All users of the public library in the Maku free zone agree on components of cultural development and offered similar views.

کلیدواژه‌ها [English]

  • public libraries
  • cultural development
  • Cultural Identity
  • Cultural Exchanges
  • Maku free zone region