رابطه سرقت علمی- ادبی با سلامت معنوی در میان دانشجویان کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه‌های آزاد اسلامی شهر تهران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار ،گروه کتابداری و اطلاع رسانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

2 استادیارگروه پژوهشی علم سنجی و تحلیل اطلاعات،‌ پژوهشکده علوم اطلاعات،‌پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)،‌ تهران،‌ایران

3 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش بررسی رابطه سرقت علمی-ادبی با سلامت معنوی در میان دانشجویان کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه‌های آزاد اسلامی شهر تهران بود.
روش پژوهش: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش 486 نفر بودند.  نمونه گیری به روش  نمونه‌گیری تصادفی ساده انجام شد. حجم نمونه برآوردشده براساس فرمول کوکران برابر 215 نفر محاسبه شد. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه سرقت علمی-ادبی گوا (2011) و پرسشنامه سلامت معنوی پولوتزین و الیسون (1982) بود. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌های توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون) با کمک نرم‌افزار SPSS نسخه 20 استفاده شد.
یافتهها: یافته های پژوهش نشان داد که بین سلامت معنوی و سرقت علمی- ادبی دانشجویان کارشناسی ارشد رابطه معناداری وجود داشت. بین رشته تحصیلی دوره کارشناسی با سلامت معنوی و سرقت علمی- ادبی رابطه معنا‌داری وجود نداشت. همچنین بین بعد وجودی سلامت معنوی و میزان سرقت علمی-ادبی و بعد مذهبی سلامت معنوی و میزان سرقت علمی-ادبی رابطه معناداری وجود داشت.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که هرچه سلامت معنوی در میان دانشجویان بیشتر شود، سرقت علمی-ادبی در میان آن‌ها کاهش می‌یابد. بنابراین به مسئولان در دانشگاه‌ها توصیه می‌گردد با توجه بیشتر به ابعاد سلامت معنوی در بین دانشجویان برای سالم نگه‌داشتن محیط علمی و ادبی در جامعه تأکید کنند.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Plagiarism and Spiritual Health among M.S Students of Knowledge &Information Science at Islamic Azad Universities in Tehran

نویسندگان [English]

  • Leila Nemati-Anaraki 1
  • roya Pournaghi 2
  • somayeh rezaei 3
  • sakineh shekarchi 4
1 Department of Medical Librarianship and Information Sciences, School of Health Management and Information Sciences, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran,
2 Assistant Professor, Department of Scientometrics and Information Analysis, Information Science Research Institute, ‌Iranian Research Institute for Information Science and Technology (IRANDOC) , Tehran, Iran.
3 Master of Information Science and Knowledge, Islamic Azad University, Tehran, Iran,
4 Master of science in Medical Librarianship and Information Sciences, School of Health Management and Information Sciences, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: This study aimed to investigate the relationship between plagiarism and spiritual health among students of knowledge information science Islamic Azad universities in Tehran city.
 Methodology: The present study was a descriptive survey study. The statistical population of the study was 486 people. Sampling was performed by simple random sampling. The estimated sample size was 215 based on Cochran's formula. Data collection tools were Goa (2011) plagiarism questionnaire and Paloutzian and Ellison (1982) spiritual health questionnaire. Descriptive and inferential tests) Pearson correlation coefficient) were used to analyze the data with the help of SPSS software version 20.
Results: The results of Pearson test showed that there was a significant relationship between spiritual health and plagiarism there was a significant relationship between students' gender variables with plagiarism and spiritual health. There was no significant relationship between the undergraduate variable with spiritual health and plagiarism. The results of Pearson correlation test showed that there was a significant relationship between the existential dimension of spiritual health and rate of plagiarism and the religious dimension of spiritual health and the rate of plagiarism.
Conclusion: The results showed that the more spiritual health among students, the less scientific-literary theft among them. Therefore, university officials are advised to focus more on the dimensions of spiritual health among students to maintain a healthy scientific and literary environment in society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Plagiarism
  • spiritual health
  • MA students
  • Knowledge and Information Sciences