آینده پژوهی جهش برون دادهای پژوهشی ایران و آمریکا براساس یک مطالعه علم سنجی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشجوی دکتری تخصصی کتابداری پزشکی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

چکیده

 هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی آینده پژوهی سهم تولیدات علمی ایران و امریکا از کل تولیدات علمی جهان است.
روش پژوهش: مطالعه حاضر، با روش علم‌سنجی انجام شده است. منبع جستجو داده ها،پایگاه‌های Wos,scopus است. بازه زمانی،سال­های 1995 تا 2020 است. برای پیش‌بینی زمان از تابع خطی Linear و Logarithmic و ضرایب رگرسیونی استفاده شد.
یافته­ها: سهم ایران از تولیدات علمی جهان، در 1995 در wos و scopus به ترتیب ،4/00 و 5/00 و  در 2020 در هر دو پایگاه 2/2 است، متوسط نرخ رشد 215% است؛ سهم آمریکا در Wos و scopus در 1995 به ترتیب، 2/35 و 8/30 درصد و در 2020 در wos و scopus برابر با 4/24 و 4/20 است، متوسط نرخ رشد، به ترتیب باکاهش 31%.- و 34% -است.
 نتیجه­گیری: سهم تولید علمی ایران و آمریکا با گذشت زمان در حال همگرایی شدن است­، یعنی سهم کشور آمریکا در حال کاهش و کشور ایران رو به افزیش است. این همگرایی شدن، در نتیجه افت شدید تولیدات علمی آمریکا به نسبت رشد تولیدات ایران سریع اتفاق می افتد.  با تداوم همین روند، در scopus در سال 2058 و wos 2061  میلادی سهم دو کشور برابر می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Future studies Mutation of Iranian and American scientific products based a scientometric study: A Brief report

نویسندگان [English]

  • mousa bamir
  • Mohammadreza Cheshmyazdan
PhD in Medical Library and Information Sciences, Social Determinant of Health Research Center, Institute for Future Studies in Health, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study is to investigate the future of the share of Iranian and American scientific products in the total scientific production of the world.
Methodology: The present study was performed by scientometric method. The source of the data search is Wos, Scopus databases. The period is from 1995 to 2020. Linear and logarithmic linear functions and regression coefficients were used to predict time.
Results: Iran's share of world scientific production, in 1995 in WOS and Scopus, respectively, is 00.4% and 00.5%, and in 2020 in both bases is 2.2, the average growth rate is 215%; The US share in Wos and Scopus in 1995 is 35.2% and 30.8%, respectively, and in 2020 in WOS and Scopus is 24.4% and 20.4%, respectively.
Conclusion: The share of Iranian and American scientific production is converging over time, the share of the United States is declining and Iran is increasing. And this convergence is due to the sharp decline in US scientific production Than the rapid growth of Iranian production. As this trend continues, the share of the two countries in Scopus in 2058 and WOS in 2061 will be equal.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scientific productions
  • Scientometrics
  • Iran
  • USA
  • Future Studies