سازماندهی اطلاعات شخصی اعضای هیئت علمی و عوامل مؤثر بر آن

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 اصفهان. خیابان هزار جریب. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی. گروه کتابداری

2 اصفهان. خیابان هزار جریب. دانشگاه اصفهان.

چکیده

هدف: مدیریت اطلاعات شخصی برای اعضای هیأت علمی که با حجم زیادی از اطلاعات مواجه هستند، اهمیت بسیاری دارد. هدف پژوهش حاضر، شناسایی انواع روش­های سازماندهی اطلاعات شخصی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و عوامل مؤثر بر آن بود.
روش پژوهش: این مطالعه با استفاده از روش کیفی و از طریق مصاحبه­های نیمه ساختار یافته انجام شد. نمونه­گیری به صورت هدفمند صورت گرفت و مصاحبه­ها تا رسیدن به سطح اشباع داده­ها ادامه پیدا کرد.  تعداد 21 نفر مصاحبه شدند. تجزیه و تحلیل داده­ها به روش تحلیل محتوای موضوعی انجام شد.
یافته‌ها: 10 درونمایه اصلی و 18 درونمایه فرعی شناسایی شد. اعضای هیأت علمی مورد بررسی 5 روش موضوعی، اسمی، تاریخی، شکلی و زبانی را برای سازماندهی اطلاعات شخصی خود استفاده می­کردند. 5 دسته عوامل مؤثر بر نحوه سازماندهی اطلاعات شخصی آنان شامل عوامل مربوط به مدیریت اطلاعات شخصی،  عوامل فردی، عوامل شغلی، عوامل مربوط به رایانه و عوامل مربوط به اطلاعات و منابع اطلاعاتی نیز شناسایی شد.
نتیجه­ گیری: با توجه به متغیرهایی همچون ماهیت شغلی، نوع اطلاعات، تفاوت­های فردی و سایر شرایط و توانمندی­ها، اعضای هیأت علمی، شیوه و روش خاص خود را در سازماندهی اطلاعات به کار می­بردند. این روش­ها و شیوه­ها در عین داشتن شباهت کلی لزوماً به طور کامل برای همه یکسان نیست و تفاوت‌هایی با یکدیگر دارد. همچنین عوامل متعددی چون عوامل فردی، شغلی، مسائل مربوط به رایانه، منابع اطلاعاتی و خود مدیریت اطلاعات می­تواند بر چگونگی سازماندهی افراد تأثیرگذار باشد. برگزاری کارگاه­های آموزشی مدیریت اطلاعات برای این افراد می­تواند نحوه سازماندهی اطلاعات شخصی آنان را بهبود دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Organizing the Personal Information Managing of Faculty Members and its Affecting Factors

نویسندگان [English]

  • Sona Imani- Tayebbi 1
  • Nayere Sadat Soleimanzade Najafi 2
  • Firoozeh Farashbandi 1
1 اصفهان
2 اصفهان. خیابان هزار جریب. دانشگاه اصفهان.
چکیده [English]

Objective: It is imperative to consider how to manage personal information and how to apply this management to people with a large amount of information. The purpose of the present study was to identify various methods for organizing the personal information of the faculty members of Isfahan University of Medical Sciences and to explore the factors affecting it.
Methodology:  This study was carried out using qualitative method and through semi-structured interviews. Interviews continued to reach the data saturation level and sampling was done purposefully. 21 people were interviewed. Data analysis was done by the content analysis method.
Results: The research community organized their personal information collections into five thematic, noun, historical, linguistic and formal methods. From interviewers' point of view, the five factors that influenced the organization and management of personal information including factors related to personal information management, personal factors, career factors, computer related factors, and information related factors and sources of information were identified.
Conclusion: Given the variables such as the nature of the job, the type of information, individual differences, and other conditions and abilities, each faculty member uses its own method and method of organizing information. These methods and practices are not necessarily identical to the general similarities and are different for each other. Also, several factors, such as individual, occupational, computer issues, information resources and self-management information, can affect the organization of individuals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organization of Personal Information
  • Personal Information Management
  • Faculty Members
  • Isfahan University of Medical Sciences