مقایسه به کارگیری آمیخته بازاریابی مشتری مداری 4 سی در کتابخانه‌های عمومی شهر کرمانشاه براساس دیدگاه کاربران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم اجتماعی ، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم اجتماعی و تربیتیدانشگاه رازی، هیئت‌علمی گروه علم اطلاعات و ...

3 عضو هیات علمی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش مقایسه به کارگیری آمیخته بازاریابی مشتری مداری 4 سی درکتابخانه­های عمومی شهر کرمانشاه براساس دیدگاه کاربران است.
روش پژوهش:  پژوهش از نوع کاربردی و به روش پیمایشی- توصیفی بوده است. روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای و حجم نمونه براساس فرمول کوکران 377 نفر از 21376 اعضای کتابخانه­های عمومی شهر کرمانشاه بوده است. ابزار گردآوری داده­ها از پرسشنامه جعفری، مرادی و زارع استفاده شده است. ضریب پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ، 913/0 محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از نرم­افزار spss و همچنین از آزمون­های تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون فریدمن استفاده شده است.
یافته­ها: یافته­ها نشان می­دهد مؤلفه­های ارزش­های مورد انتظار مشتری درکتابخانه عمومی امام علی(ع) با میانگین 83/3، هزینه مشتری در کتابخانه عمومی آل­آقا با میانگین 59/3، راحتی مشتری در کتابخانه عمومی شهید آوینی با میانگین 57/3، ارتباط با مشتری در کتابخانه عمومی شهید آوینی با میانگین 32/3 در وضعیت بهتری نسبت به دیگر کتابخانه­ها قرار دارند. نتایج نشان ­داد وضعیت کتابخانه­های عمومی شهید آوینی با میانگین رتبه­ای 33/13 و کتابخانه امیرکبیر با میانگین رتبه­ای 33/12 از نظر بکارگیری آمیخته بازاریابی 4 سی نسبت به دیگر کتابخانه­های عمومی شهر کرمانشاه در وضعیت بهتری قرار دارند.
نتیجه­ گیری: نتایج پژوهش نشان داد، کتابخانه­های عمومی شهر کرمانشاه از نظر به­کارگیری آمیخته بازاریابی مشتری مداری 4 سی بخصوص در زمینه مؤلفه ارتباط با مشتری ضعیف عمل کرده­اند. باید کتابداران و مدیران در این زمینه تلاش بیشتری کنند، زیرا بازاریابی در جذب و حفظ مشتری بسیار کمک می­کند. کتابخانه­ها برای اینکه بتوانند پابرجا بماند و به فعالیت خود ادامه بدهند نیازمند استفاده از اصول بازاریابی هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The comparison of the use of 4c customer-oriented mixed marketing in public libraries of Kermanshah based on user’s views

نویسندگان [English]

  • soheila moradi 1
  • Mahmoud moradi 2
  • Amin Zare 3
1 Information Science, Faculty of Social Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran
2 Assistant Prof., Department of Information Science, Faculty of Social Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran
3 Assistant Prof., Department of Information Science, Faculty of Social Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study was to compare the use of 4C customer-oriented mixed marketing in public libraries of Kermanshah based on users' views.
Methodology: The present research is applied and the research method is descriptive-survey. Sampling method is stratified random and sample size based on Cochran's formula were 377 out of 21376 members of public libraries in Kermanshah. Data collection tool was Jafri, Moradi and Zare customer orientation marketing questionnaire. The reliability coefficient of the questionnaire was calculated to be 0.913 using Cronbach's alpha. For data analysis, SPSS software (version 24) as well as one-way analysis of variance and Friedman test were used.
Results: The research findings show the components of the values ​​expected by the customer in Imam Ali (AS) Public Library with an average of 3.83, Customer cost in Alagha Public Library with average (3.59), Customer comfort in Shahid Avini Public Library with average (3.57), Customer relationship in Shahid Avini Public Library with an average (3.32) are in a better situation than other libraries. The results show the status of Shahid Avini Public Libraries with an average rating (13.33) and Amir Kabir Library with an average rating (12.33) are in a better condition in terms of using a 4C marketing mix compared to others. public libraries in Kermanshah.
Conclusion: The results showed that public libraries in Kermanshah have performed poorly in terms of using the 4C customer-oriented mixed marketing, especially in the field of customer relationship component. Librarians and managers need to do more, because marketing helps a lot in attracting and retaining customers, and libraries need to use marketing principles in order to stay afloat.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Customer Oriented Marketing
  • Public Libraries-Iran
  • 4C Mixed Marketing
  • Kermanshah