بررسی رابطه بین ویژگی‌های جمعیت شناختی با مهارت‌های ارتباطی کتابداران کتابخانه‌های عمومی(مطالعه موردی استان خوزستان)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، دانشکدۀ علوم انسانی

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی

چکیده

هدف: هدف پژوهش بررسی رابطه  ویژگی‌های جمعیت شناختی کتابداران کتابخانه­های عمومی با مهارت­های ارتباطی آن­ها در استان خوزستان است.
روش­ پژوهش: روش فراترکیب با استفاده از مطالعه منابع ،دسته بندی و تحلیل آنها و سپس روش پیمایشی-تحلیلی استفاده شده است. جامعه آماری شامل 272 نفر از کتابداران بوده که با روش نمونه­گیری انتساب متناسب، تعداد 100 نفر انتخاب شدند.برای تجزیه و تحلیل داده­ها از تحلیل واریانس، آزمون فی و V کرامر استفاده شد.
یافته­ها: نتایج نشان داد  بین جنسیت ، وضعیت تأهل ، مهارت‌های ارتباط کلامی، غیرکلامی، و میان فردی  و همچنین شهر محل خدمت رابطه­ای مشاهده نمی­شود. همچنین با وجود مقادیر ناچیز ضریب همبستگی اسپیرمن؛ بین سن و سابقه کار پاسخگویان و مهارت­های ارتباط کلامی، غیرکلامی و میان فردی  نیز رابطه­ای مشاهده نمی­شود.  ولی با توجه به مقادیر ضریب همبستگی اسپیرمن؛ بین سطح تحصیلات پاسخگویان و مهارت­های ارتباط کلامی، غیرکلامی و میان فردی رابطۀ ضعیفی مشاهده می­شود.
نتیجه­ گیری: بین ویژگی‌های جمعیت شناختی با مهارت ارتباط کلامی، غیرکلامی، میان فردی رابطه­ای مشاهده نمی­شود. ولی بین سطح تحصیلات با این مهارت‌ها رابطه ضعیفی وجود دارد که خود نمایانگر نقش آموزش می باشد. به عبارتی کتابداران فارغ از اینکه در کدام شهر هستند و چه ویژگی‌های فردی دارند، از مهارت‌های ارتباطی به طور یکسان برای ارائه خدمات بهره جویی می‌کنند و به طور کلی بین مهارت‌های ارتباطی کتابداران با هم رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. از طرفی میانگین سن و سابقه کار حاکی از جوان بودن کتابداران و نیاز به دوره های آموزشی مهارت‌های شغلی مستمر دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Demographic Characteristics and Communication Skills of Public Library Librarians (Case Study of Khuzestan Province)

نویسندگان [English]

  • Zohreh Mirhosseini 1
  • morad dastaran 2
  • Fereshteh Sepehr 3
1 Associate Professor
2 PhD student of Information Science & Science, Islamic Azad University North Tehran Branch, Faculty of Humanities
3 Assistant Professor of Knowledge& Information Science, Islamic Azad University- Tehan North Branch
چکیده [English]

Objective: Public libraries if they want to play their role in a desirable way; It is necessary to look for quality criteria not in compliance with internal standards but first and foremost in the level of satisfaction of their users and customers. Accordingly, the purpose of this study is to investigate the relationship between demographic characteristics and communication skills of librarians in public libraries in Khuzestan province.
Methodology: The method of achieving the research goal was the simultaneous use of meta-combination technique, content analysis and Delphi method. The statistical population of the study included 327 librarians of public libraries in Khuzestan province in 1399. By proportional attribution sampling method, 100 people were selected as a sample. Analysis of variance was used to analyze the differences between different age, educational and occupational groups. Kramer Phi and V tests were also used to examine the relationship between demographic characteristics and communication skills components and ICT skills.
Results: The results showed that according to the chi-square values ​​in the components of communication skills, it can be argued that there is no observed relationship between gender and marital status and verbal, non-verbal, interpersonal communication skills. Be. Due to the very large amounts of Chi-square and the results of the Kramer V test, as well as the significance level, which is much higher than 0.05; It can be inferred that there is no relationship between the city of service and verbal, non-verbal and interpersonal communication skills. Given the significant levels that are much higher than 0.05 and the small values ​​of the Spearman correlation coefficient; It can be inferred that there is no relationship between the age and work experience of the respondents and verbal, non-verbal and interpersonal communication skills. According to Spearman correlation coefficient values; It can be inferred that there is a relatively weak relationship between respondents' education level and verbal, non-verbal and interpersonal communication skills.
Conclusion: It can be stated that there is no relationship between demographic characteristics including gender, marital status, age, city of work, work experience with verbal, non-verbal, interpersonal communication skills.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Verbal communication skills
  • non-verbal
  • Interpersonal Relationship
  • Demographic characteristics