تأثیر فرهنگ، عدالت و هوش سازمانی بر خلاقیت کارکنان کتابخانه‏های واحدهای دانشگاهی دانشگاه‏‏ آزاد اسلامی شهر تهران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت آموزش عالی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران.

2 دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین تأثیر فرهنگ، عدالت و هوش سازمانی بر خلاقیت کارکنان کتابخانه‏های دانشگاهی دانشگاه‏‏های آزاد اسلامی شهر تهران است.
روش پژوهش: از نظر هدف کاربردی و از حیث نحوه گردآوری اطلاعات پیمایشی و از منظر نوع، توصیفی است. جامعه آماری شامل تمامی کارکنان کتابخانه‏های دانشگاهی دانشگاه‏‏های آزاد اسلامی شهر تهران است، با توجه به این‏که حجم جامعه آماری محدود می‏باشد بنابراین تعداد جامعه با نمونه برابر است و از روش تمام‏شماری استفاده شد و 114 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه‏ای و میدانی است،  ابزار پژوهش سه پرسشنامه پیش‏ساخته از هر یک از سه متغیر فرهنگ سازمانی، عدالت سازمانی و هوش سازمانی می‏باشد. مقدار آلفای کرونباخ فرهنگ، عدالت و هوش سازمانی به ترتیب 79/0، 84/0، 81/0، 78/0 محاسبه گردید که نشان‏دهنده پایایی مورد قبول پرسشنامه‏ها است. برای تجزیه و تحلیل داده‏ها از نرم‏افزار تحلیل آماری 25 SPSS و برای مدل‏سازی معادلات ساختاری از لیزرل استفاده گردید.
یافته‏ها: بر اساس یافته‏های پژوهش، پژوهشگران در تحقیق خود نشان دادند که میزان تأثیر متغیرهای فرهنگ، عدالت و هوش سازمانی بر خلاقیت به ترتیب برابر 69/0، 67/0 و 74/0 است.
نتیجه‏گیری: نتایج به دست‏ آمده، نشان‏دهنده تأثیر مستقیم و مثبت هر سه متغیر فرهنگ، عدالت و هوش سازمانی بر خلاقیت می‏باشد؛ لذا تمامی فرضیات این پژوهش، مبنی بر تأثیرگذاری فرهنگ، عدالت و هوش سازمانی بر خلاقیت، تأیید می‏گردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of culture, justice and organizational intelligence on the creativity of the staff of university libraries of Islamic Azad universities in Tehran

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Moazami 1
  • Seyedeh Niloufar Shamoradi 2
1 Assistant Professor, Department of Higher Education Management, Faculty of Management, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran.
2 Ph.D. in Educational Management, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: The aim of this study was to determine the effect of culture, justice and organizational intelligence on the creativity of the staff of university libraries of Islamic Azad universities in Tehran.  Methodology: In terms of practical purpose and in terms of how to collect survey information and in terms of type, it is descriptive. The statistical population includes all staff of university libraries of Islamic Azad universities in Tehran, due to the fact that the size of the statistical population is limited, so the number of population is equal to the sample and the counting method was used and 114 people were selected as the sample size. Data collection is library and field method. The research tool is three prefabricated questionnaires from each of the three variables of organizational culture, organizational justice and organizational intelligence. Cronbach's alpha values ​​of culture, justice and organizational intelligence were calculated to be 0.79, 0.84, 0.81, 0.78, respectively, which indicates the acceptable reliability of the questionnaires. SPSS 25 statistical analysis software was used for data analysis and LISREL was used for structural equation modeling.
Results: Based on the research findings, the researchers showed that the effect of culture, justice and organizational intelligence on creativity is 0.69, 0.67 and 0.74, respectively.
 Conclusion: The results show the direct and positive effect of all three variables of culture, justice and organizational intelligence on creativity; therefore, all the hypotheses of this research, based on the effect of culture, justice and organizational intelligence on creativity, are confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Culture
  • Organizational Justice
  • organizational intelligence
  • Creativity
  • university library staff