رتبه‌بندی شاخص‌های هم کنش‌پذیری سیستم‌های اطلاعاتی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی سال 1399

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، مدیریت اطلاعات واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران- ایران.

2 دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد علوم و تحقیقات تهران- ایران.

3 دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر رتبه­بندی شاخص­های هم­کنش­پذیری سیستم­های اطلاعاتی دانشگاهی در دانشگاه آزاد اسلامی است.
روش پژوهش: پژوهش از نظر هدف کاربردی و از منظر روش توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری خبرگان حوزه فناوری اطلاعات و سیستم­های اطلاعاتی واحدهای بزرگ، بسیار بزرگ و جامع دانشگاه آزاد اسلامی به تعداد 25 نفر بودند که در تحلیل دلفی به روش نمونه­گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند. داده­ها با پرسشنامه مقایسه زوجی برای شاخص­های فنی (8 زیرشاخص)، معنایی (9 زیرشاخص) و فرایندی (8 زیرشاخص) در طیف 9 درجه­ای جمع­آوری شد که روایی آن به شکل صوری و پایایی آن با آلفای کرونباخ (834/0=α) تایید شد.
یافته ها: یافته ها نشان داد که معیارهای برتر شاخص فنی، به ترتیب قابلیت تعامل و تبادل داده با سیستم­های اطلاعاتی (F1) (000/1) ، ذخیره اطلاعات در فرمت استاندارد (F3) (9664/0) و امکان اتصال و استفاده از سیستم­های پشتیبان تصمیم (F2) (9592/0)؛ معیارهای برتر شاخص معنایی قابلیت کدینگ علائم آموزشی و دانشگاهی (M1) (000/1)، قابلیت تعامل با انواع سیستم­ها مستقل از زبان برنامه­نویسی (M2) (9655/0) و استفاده از اصطلاحات و کدهای استاندارد (M3) (9557/0) و معیارهای برتر شاخص فرایندی به ترتیب شامل سازوکار اطلاع­رسانی در مورد ارائه و به­ روزرسانی (FR1) (000/1)، سازماندهی پویا و انعطاف پذیر (FR3) (9588/0) و سازوکار تغییر و انعطاف برای به روزرسانی سرویس (FR4) (9585/0) هستند.
نتیجه گیری: هم­کنش­پذیری فنی و زیرمعیارهای آن مهم­ترین و تاثیرگذارترین شاخص است. وقتی که شاخص فنی مبنا قرار می‌گیرد، شاخص­های معنایی و فرایندی تاثیر بیشتری در رسیدن به الگوی هم­کنش­پذیری ایفا می کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ranking of Information Systems Interaction Indicators: A Research in Islamic Azad University

نویسندگان [English]

  • fatemeh Noshin fard 1
  • mohammad reza Farhad pour 2
  • mehrdad omidiyan 3
1 Associate professor, Department of Knowledge and Information Science, Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 PhD student of knowledge and information science Tehran university of Medical sciences, Tehran, Iran.
3 PhD student of knowledge and information science Tehran university of Medical sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: The aim of this study is to rank the interoperability indicators of academic information systems in Islamic Azad University.
 Methodology: The research is applied in terms of purpose and descriptive-survey method. The statistical population consisted of 25 key informants and experts in the field of information technology and university information systems who were selected in Delphi analysis by purposive sampling and snowball sampling. Data were collected by paired comparison questionnaire for technical indicators (8 sub-indices), semantic (9 sub-indices) and process (8 sub-indices) in a 9-point spectrum with face validity and Cronbach's alpha reliability. (Α = 0.834) was confirmed.
Results: The results showed that the top three criteria of the technical index, namely the ability to interact and exchange data with information systems (F1) (1.000), information storage in standard format (F3) (0.9664) and the Connection and use of decision support systems (F2) (0.9592). The top three criteria of semantic index also include the ability to code educational and academic signs (M1) (1,000), the ability to interact with a variety of systems independent of the programming language (M2) (0.9655) and the use of standard terms and codes (M3) (0.9557) and the top three process index criteria including information mechanism about presentation and updating (FR1) (1.000), dynamic and flexible organization (FR3) (0.9588) and change mechanism And flexibility to update the service (FR4) (0.9585).
Conclusion: The results showed that technical interaction is the main and effective indicator and "process interaction and semantic interaction" are in the next ranks, respectively.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Technology
  • Management information systems
  • Interdependence
  • integrati