شناخت رفتار اطلاعاتی خبرنگاران شبکه خبر در سوژه‌یابی گزارش‌های خبری

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی، تحریریه پخش اخبار شبکه خبر. تهران، ایران

2 استاد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

3 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌نشناسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف اصلی این پژوهش شناخت رفتار اطلاعاتی خبرنگاران شبکه خبر در سوژه­یابی گزارش­ها و استفاده از منابع اطلاعاتی است.
روش پژوهش:  پژوهش حاضر از نوع پیمایشی تحلیلی با استفاده از پرسشنامه بر روی جامعه آماری 60 نفر از خبرنگاران فعال در شبکه خبر در تابستان 98 انجام شده است.  روایی و اعتبار ابزارهای اندازه­گیری اطلاعات با نظر استادان علم اطلاعات و دانش شناسی تایید شد و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ معادل 89/ 0 محاسبه گردید. داده‌ها در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته­ها : نتایج پژوهش نشان داد مولفه‌های "سرعت کم اینترنت (میانگین 4.47)"، "درک درست و دیدگاه روشن درباره موضوع برای افزایش میزان اعتماد به نفس" و "جستجوی اطلاعات برای تهیه گزارش "  مهمترین موانع دسترسی به اطلاعات هستند.  مولفه "نقش خانواده، اقوام، دوستان، همسایگان در تعیین سوژه­های خبری خبرنگاران "با میانگین 04/3 کمترین میزان را به خود اختصاص داده است.
نتیجه­ گیری: نتایج به دست آمده از پژوهش نشان می­دهد که عواملی چون: اطلاعات ناکافی از منابع موجود، ناآگاهی از روش­های جستجو، حرفه­ای نبودن خبرنگاران، محدودیت­های ارائه اخبار جذاب، مردمی نبودن سوژه­ها، گرایش به تامین خواسته مدیران رسانه،  فقدان بهره­گیری از منابع کتابخانه­ای و آرشیوی، نبود پژوهش­های میدانی خبری، مشکلات آموزش رسمی و ضمن خدمت، تنوع نداشتن  و بی توجهی به پژوهش از مهمترین مولفه­های موثر بر رفتار اطلاعاتی صحیح خبرنگاران است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Understanding the information Seeking behavior among IRINN reporters when preparing News reports

نویسندگان [English]

  • Ghanbar ahmadi 1
  • Farideh Osareh 2
  • Mohsen Haji Zeanolabedini 3
1 PhD in Knowledge & Information Science at IRINN News Editorial
2 Professor of Library and Information Science at, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran
3 Assistant Professor. Information Science. Shahid Beheshti University. Velenjak. Tehran. I.R.Iran
چکیده [English]

Objective: The main purpose of this study is to identify the information behavior of  IRINN  reporters in finding the subject of reports and using information sources.
Methodology: The present study is an analytical survey using a questionnaire on the statistical population of 60 journalists active in the IRINN in the summer of 1398. The validity and reliability of information measuring instruments were confirmed by the professors of information science and epistemology and its reliability was calculated with Cronbach's alpha coefficient equal to 0.89. Data were analyzed in two sections: descriptive statistics and inferential statistics.
Results: The results showed that the components of "slow internet speed (average 4.47)", "correct understanding and clear view of the subject to increase confidence" and "search for information to report" are the most important barriers to accessing information. The component "role of family, relatives, friends, neighbors in determining the news subjects of journalists" with an average of 3.04 has the lowest rate.
Conclusion: The results obtained from the study show that factors such as: insufficient information from available sources, ignorance of search methods, unprofessional reporters, limitations of providing attractive news, unpopularity of subjects, tendency to meet the demands of managers Media, lack of use of library and archival resources, lack of field news research, problems of formal and in-service education, lack of diversity and inattention to research are the most important components affecting the correct information behavior of journalists.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information behavior
  • Information needs
  • information-seeking behavior
  • News Subjects
  • IRINN reporters