سنجش میزان آمادگی یادگیری الکترونیکی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

چکیده

هدف:هدف از این پژوهش ارزیابی میزان آمادگی یادگیری الکترونیکی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران است.
روش پژوهش: پژوهش از نوع کاربردی و به روش پیمایشی- تحلیلی انجام شده است.  جامعه آماری شامل دانشجویان دکتری حرفه ای رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران به تعداد 210 نفر بود که با روش نمونه‌گیری تعداد96 نفر نیز به پرسشنامه‌ها پاسخ دادند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه بوده و پایایی آن بر حسب ضریب آلفای کرونباخ (839/0) تایید شده است. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی، آزمون کولموگروف- اسمیرنوف و آزمون های «تی استیودنت» و «فریدمن»  استفاده شده است.
یافته‌ها: میانگین دسترسی به تکنولوژی برابر با(47/3)، مهارت­ها و ارتباطات پیوسته برابر با(95/2)، انگیزش برابر با(40/2)، توانایی یادیری از طریق رسانه­ها برابر با(67/2)، گفتگوهای گروهی اینترنت برابر با (72/2) و مسائل مهم جهت موفقیت در یادگیری الکترونیکی برابر با (89/2) است. سطح معناداری آزمون فریدمن کوچک‌تر از مقدار 05/0 است. در رتبه اول، میزان «مهارت­ها و ارتباطات پیوسته»(با میانگین رتبه 02/4)  و میزان «انگیزش»(با میانگین رتبه 76/1) در رتبه ششم قرار دارد.
نتیجه‌گیری:  دانشجویان دکتری حرفه ای رشته پزشکی از آمادگی پایین یادگیری الکترونیکی برخوردار هستند، لذا با توجه به شرایط موجود ویروس کووید 19 ضرورت به‌کارگیری این روش و فراهم نمودن امکان تحصیل به شیوه الکترونیکی در این دانشگاه امری بدیهی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the e-learning readiness of medical students of Mazandaran University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Hoshanh Aliasghari
  • safiyeh tahmasebi limooni
Department of Information Science, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran
چکیده [English]

Objective: The aim of this study was to evaluate the e-learning readiness of medical students of Mazandaran University of Medical Sciences.
methodology: The research is of applied type and survey-analytical method. The statistical population included 210 professional doctoral students of Mazandaran University of Medical Sciences who answered the questionnaires by census sampling method of 96 people. The data collection tool was a questionnaire and its reliability was confirmed according to Cronbach's alpha coefficient (0.839). Descriptive statistics, Kolmogorov-Smirnov test and "Student's" and "Friedman" tests were used to analyze the data.
Results: The average access to technology is equal to (3.47), skills and continuous communication is equal to (2.95), motivation is equal to (2.40), the ability to learn through media is equal to (67.67). 2), Internet group conversations are equal to (2.72) and important issues for success in e-learning is equal to (2.89). The significance level of Friedman test is less than 0.05. In the first place, the rate of "skills and continuous communication" (with an average rank of 4.02) and the rate of "motivation" (with an average rank of 1.76) is in the sixth place.
Conclusion: Professional doctoral students in medicine have a low level of readiness for e-learning, so given the current situation of Covid 19 virus, the need to use this method and provide the possibility of studying electronically in this university is obvious.

کلیدواژه‌ها [English]

  • E-Learning
  • Students
  • Mazandaran University of Medical Sciences
  • Mazandaran Province