شناسایی ویژگی های روان شناختی کتابداران کتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی شهر تهران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف این پژوهش شناسایی ویژگی های روان شناختی و جمعیت شناختی کارکنان و کتابداران کتابخانه‏های مرکزی دانشگاه‏های دولتی شهر تهران است.
روش پژوهش: روش پژوهش حاضر، توصیفی _ همبستگی است و جامعه آماری پژوهش، نیروی انسانی کتابخانههای مرکزی دانشگاههای دولتی شهر تهران است. ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه 06 سؤالی نئو، 798/0 است که نشان می دهد پرسشنامه مربوطه از پایایی مطلوب برخوردار است. همچنین روایی پرسشنامه شخصیتی نئو توسط کوستا و مک کری (1987) روی 208 نفر از دانشجویان آمریکایی به فاصله سه ماه اجراء گردید که ضرایب اعتبار آن بین 83/0 تا 75/0 به دست آمده است که اعتبار درازمدت این پرسشنامه را نشان می دهد.
یافته ‏ها: نمره روان آزرده گرایی کتابداران مورد مطالعه بین 12 تا 24 است که نشان می دهد آنها هیجانات پایداری دارند، نمره چهار ویژگی دیگر بین 24 تا 48 است که نشان می دهد کتابداران افرادی منعطف، گاهی درون گرا و گاهی برون گرا هستند، آنها به دیگران و مسئولیتهای خود اهمیت می دهند. همچنین بین متغیرهای جمعیت شناختی و ویژگی های روان شناختی رابطه معناداری وجود نداشت.
نتیجه گیری: کتابداران از نظر عاطفی باثبات، آرام و راحت بوده و به آسانی می توانند با موقعیت های بغرنج و فشار روانی روبه رو شوند، آنها افرادی اجتماعی هستند و با دیگران روابط صمیمانه برقرار می کنند ولی گاهی هم تا حدی محافظه کار هستند. آنها تقریبا عواطف یکنواختی دارند، کتابداران تا حدی به نیازهای مراجعه کنندگان اهمیت می دهند، اما، ممکن است گاهی نیز به فکر منافع خود بوده و متکبر باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of psychological characteristics of librarians of the Central Libraries of Tehran’s State Universities

نویسندگان [English]

  • Zahra Jamali 1
  • Fatemeh Jamali 2
1 M.A. of Knowledge and Information Science, Tehran University, Tehran, Iran
2 M.A. of Knowledge and Information Science, Alzahra University, Tehran, Iran (jamali.fatemeh69@gmail.com)
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study is to identify the psychological characteristics of employees and librarians of central libraries of Tehran’s state Universities.
Methodology: The present research method is descriptive _ correlation and the statistical population of the research is the manpower of central libraries of public libraries in Tehran. To study the research community, a Neo questionnaire was used. In this study, Cronbach’s alpha test was used to measure the reliability of the questionnaire. Cronbach’s alpha is 0.897. It indicates that the questionnaire has the desired validity. Also the validity and validity of the  Neo personality questionnaire was implemented by Costa and McConnell (1987)on 208 American students within three months, whose validity coefficients were obtained between 0/83 to 0/ 75, which showed long - term validity of the questionnaire.
Results: The cross - sectional score of the librarians is between 12 and 24 indicating that they have lasting emotions, scores of four additional features between 24 and 48, indicating that the librarians are flexible, sometimes an introvert, sometimes an extrovert, they care about others and their responsibilities. there was also no significant relationship between demographic variables and psychological characteristics.
Conclusion: The librarians are emotionally stable, relaxed and easy to face with complex situations, they are social people and they have close relationships with others, but sometimes they are rather conservative, but sometimes they may be mindful of their interests, but they may sometimes be mindful of their interests.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personality traits
  • psychological characteristics
  • Librarianship
  • librarian
  • Central library
  • Tehran
  • the academic library