شناسایی مؤلفه‌های اطلاع یابی زندگی روزمره کُردهای کرمانشاه در شبکه‌های مجازی با رویکرد دلفی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی،بابل، ایران

2 استادیار ، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی،بابل، ایران

3 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

چکیده

هدف: تعیین مؤلفه­های اطلاع­یابی زندگی روزمره کُردهای کرمانشاه در شبکه­های مجازی است.
روش­ پژوهش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر تحلیل داده­ها کیفی با رویکرد دلفی است. پژوهش با فن دلفی و پنلی شامل 26 نفر از خبرگان علم اطلاعات و دانش­شناسی، جامعه-شناسی، علوم تربیتی و روانشناسی به اجرا درآمد.روش نمونه‌گیری از روش غیراحتمالی، قضاوتی و هدفمند بود. پرسش­ نامه­های دو دور دلفی در طیف 5 گزینه­ ای تنظیم و از میانگین و انحراف معیار رتبه­ها برای سنجش توافق استفاده شد.
یافته ­ها: با انجام دو مرحله دلفی، 6 مؤلفه رفتاراطلاع­یابی (اوقات فراغت، سرمایه فرهنگی، اطلاعات علمی، سرمایه اقتصادی، سرمایه اجتماعی و الگوی مصرف) و 2 مؤلفه هویت (زبان ، آداب و رسوم) و 6 مؤلفه شبکه­های مجازی (شبکه­های مورد استفاده، میزان استفاده، هدف و انگیزه، گروه­های مورد استفاده، اعتماد، و چالش­ها) شناسایی شدند. نتایج مطالعه دو مرحله دلفی نشان دهنده تأیید مؤلفه­های کشف شده توسط خبرگان با ضریب کندال 844/0 بود.
نتیجه­ گیری: بنا بر نظر خبرگان ، مؤلفه­های اطلاع­یابی کردهای کرمانشاه در شبکه های مجازی در مؤلفه های اصلی و فرعی شامل: شبکه­های مجازی (میزان استفاده، هدف و انگیزه،عضویت در گروه­ها، اعتماد و چالش­ها)، اطلاع­یابی زندگی روزمره (اوقات فراغت، سرمایه فرهنگی، اطلاعات علمی، سرمایه اقتصادی، سرمایه اجتماعی و الگوی مصرف) و هویت (زبان و آداب و رسوم ) قرار می­ گیرد. همچنین برای سنجش مؤلفه­های مورد نظر، 79 گویه به تأیید خبرگان رسید که می­توان آن ­ها را به  عنوان معیاری برای پژوهش­های آتی جهت ساخت ابزاری برای انجام پژوهش­های مرتبط مورد استفاده قرار داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of psychological characteristics of librarians of the Central Libraries of Tehran’s State Universities

نویسندگان [English]

  • Behnaz Jalalie 1
  • Mitra Ghiasi 2
  • safiyeh tahmasebi limooni 3
1 Ph.D. Student, Department of Knowledge and Information Science,Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran
2 Assistant Professor, Department of Knowledge and Information Science, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran
3 Department of Knowledge and Information Science, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran
چکیده [English]

Abstract
Objective: The purpose of this study is to identify the psychological characteristics of employees and librarians of central libraries of Tehran’s state Universities.
Methodology: The present research method is descriptive _ correlation and the statistical population of the research is the manpower of central libraries of public libraries in Tehran. To study the research community, a Neo questionnaire was used. In this study, Cronbach’s alpha test was used to measure the reliability of the questionnaire. Cronbach’s alpha is 0.897. It indicates that the questionnaire has the desired validity. Also the validity and validity of the  Neo personality questionnaire was implemented by Costa and McConnell (1987)on 208 American students within three months, whose validity coefficients were obtained between 0/83 to 0/ 75, which showed long - term validity of the questionnaire.
Results: The cross - sectional score of the librarians is between 12 and 24 indicating that they have lasting emotions, scores of four additional features between 24 and 48, indicating that the librarians are flexible, sometimes an introvert, sometimes an extrovert, they care about others and their responsibilities. there was also no significant relationship between demographic variables and psychological characteristics.
Conclusion: The librarians are emotionally stable, relaxed and easy to face with complex situations, they are social people and they have close relationships with others, but sometimes they are rather conservative, but sometimes they may be mindful of their interests, but they may sometimes be mindful of their interests.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personality traits
  • psychological characteristics
  • Librarianship
  • librarian
  • Central library
  • Tehran
  • the academic library