تبیین الگوی بهینه پیاده‌سازی مدیریت دانش در فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، گیلان

3 کارشناس‌ارشد تربیت بدنی، آموزشکده فنی و حرفه ای سما سیاهکل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، سیاهکل، گیلان

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر، تبیین الگوی بهینه پیاده­سازی مدیریت ­دانش در فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران بود.
روش پژوهش: روش پژوهش، ترکیبی- اکتشافی و جامعه آماری آن شامل دو بخش بود که در بخش کیفی پس از انجام 15 مصاحبه به حد اشباع نظری رسید و در بخش کمی با توجه به تعداد سوالات پرسشنامه 400 نمونه بصورت خوشه­ای انتخاب شدند که در نهایت 350 پرسشنامه جمع­آوری گردید. ابزار جمع­آوری اطلاعات در بخش کیفی، مصاحبه شامل سوالات مربوط به متغیر مدیریت دانش بود که روایی درونی آن توسط دوتن از اساتید تایید و به جهت تایید پایایی از روش کاپای کوهن (8/0) استفاده شد. ابزار جمع­آوری در بخش کمی پرسشنامه محقق­ساخته بود که از طریق روایی همگرا تایید و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (899/0) محاسبه شد. در بخش کیفی از نرم­افزار MAXQDA و Mind Mapper استفاده و در بخش کمی از نرم­افزارهای SPSS و PLS استفاده شد.
یافته ها: مقوله های شناسایی شده عبارتند از؛ ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی، نیروی انسانی، رهبری و مدیریت، فنی- تخصصی و فناوری اطلاعات. همچنین در رابطه با اولویت­بندی شاخص­ها از دید کارشناسان، شاخص نیروی انسانی بالاترین میانگین و شاخص فنی و تخصصی کمترین میانگین را داشتند.
نتیجه گیری: مدیران فدراسیون فوتبال باید برای پیاده سازی مدیریت دانش به عواملی از جمله نیروی انسانی در ارتباط با خلق و تسهیم مدیریت دانش، توسعه فرهنگ سازمانی یادگیرنده، توسعه زیرساخت های فناوری و ارائه‌ی یک الگوی جامع مدیریتی در اجرای مدیریت دانش و توسعه مدیریت دانش در بخش فنی و تخصصی بپردازند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the optimal model for implementing knowledge management in the Football Federation of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • javad shahlaei bagheri 1
  • siavash khodaparast 2
  • vahid bakhshali por 3
1 Ph.D., Associate Professor, Sport Management Department, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Allameh Tabatabaie, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of sport management, Department of Physical Education and Sport Sciences, Faculty of Humanities, Azad university of Lahijan, Guilan
3 M.A. of sport management, Sama Siahkal Technical and Vocational School, Islamic Azad University, Lahijan Branch, Siahkal, Guilan
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study was to explain the optimal model for implementing knowledge management in the Football Federation.
Methodology: The research method was hybrid-exploratory and its statistical population consisted of two parts. In the qualitative part, after 15 interviews, it reached theoretical saturation. In the quantitative part, according to the number of questionnaire questions, 400 samples were selected in clusters. A questionnaire was collected. The data collection tool in the qualitative section was an interview whose internal validity was confirmed by two professors and the Kappa Cohen method (0.8) was used to confirm the reliability.The collection tool was a researcher-made questionnaire in the quantitative part which was confirmed by convergent validity and its reliability was calculated using Cronbach's alpha coefficient (0.899). In the qualitative part, MAXQDA and Mind Mapper software were used for data analysis, and in the quantitative part, SPSS and PLS software were used.
Results: the identified categories are; Organizational structure, organizational culture, manpower, leadership and management, technical-specialized and information technology. Also, in terms of prioritizing the indicators from the experts' point of view, the manpower index had the highest average and the technical and specialized index had the lowest average.
Conclusion: managers of the Football Federation should implement knowledge management to factors such as manpower in relation to the creation and sharing of knowledge management, development of learner organizational culture, development of technology infrastructure and provide a comprehensive management model in the implementation of knowledge management and knowledge management development. Technical and specialized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • optimal model
  • Knowledge management
  • football federation
  • Islamic Republi