کاربرد کلان داده در کتابخانه های عمومی: تعیین ضرورت ها و عوامل تاثیرگذار

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

2 دانشجوی دکترا، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی واحد تهران شمال، تهران، ایران

3 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

چکیده

     هدف :  هدف این مطالعه، مرور پژوهش های مرتبط با مدیریت کلان داده‌ها در کتابخانه­های عمومی ، وابسته به نهاد کتابخانه های عمومی کشور  و تعیین ضرورت ها و عوامل تاثیرگذار برآن است.
روش ‌پژوهش : این پژوهش از نوع کیفی و با استفاده از روش دلفی  انجام شده است.  در قسمت توصیفی، تحقیقات انجام گرفته در داخل و خارج از کشور مورد بررسی قرار گرفته اند و در بخش کیفی، گویه هایی طراحی شده است  که در سه دور نظرات جامعه آماری پنل دلفی، متشکل از 20 نفر از متخصصان حوزه فناوری اطلاعات و علم اطلاعات و دانش شناسی جمع آوری و تحلیل شده است. 30 گویۀ پرسشنامه ازلحاظ دو ضریب نسبی روایی محتوی (CVR) و شاخص روایی محتوی (CVI) مورد تایید قرار گرفتند و پایایی پرسشنامه نیز بر اساس ضریب آلفای کرونباخ 86% محاسبه شد.
 یافته‌ها :  یافته ها نشان داد تامین هزینه مربوط به تجهیزات وسرورهای قدرتمند،  تامین ابزارهای تجزیه وتحلیل داده و روزآمد سازی دانش و مهارت های کتابداران از ضرورت های  بهره گیری از کلان داده است.
نتیجه گیری: آنچه از مطالعات انجام شده در مورد کاربرد کلان داده در کتابخانه ها به دست می­آید آن است که کتابخانه­ها در مسیر همگام­سازی خود با پیشرفت­های علمی و تکنولوژی با کمبود بودجه جهت تأمین منابع مورد نیاز روبرو هستند و کاستی­هایی در این زمینه به چشم می­خورد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of big data in the public libraries: Determining the necessities and affecting factors

نویسندگان [English]

  • Zohreh Mirhosseini 1
  • zahra rezaei 2
  • Fereshteh Sepehr 3
1 Associate Professor of library and Information Science, Islamic Azad university, Tehran North Branch
2 PhD Candidate of knowledge& Information Science, Islamic Azad University, Tehran North Branch.
3 information science and knowledge studies, college of management and humanities, Islamic Azad university, North- Tehran branch, Iran
چکیده [English]

Objective: This study aims to review the studies related to big data management in public libraries, affiliates of national public libraries association, and determine the necessities and affecting factors.
Methodology: This research is qualitative and has been done using the Delphi method. In the descriptive section, domestic and foreign studies have been reviewed and in the futurology section, a survey have been designed in which it has gathered the comments of statistical society of Delphi panel, 20 people including IT and information science experts. 30 survey statements were verified regarding the CVR and CVI index. Its reliability was % 86 based on alpha-cronbach coefficient.
Results: The findings showed that funding for powerful equipment and servers, providing data analysis tools, and updating librarians' knowledge and skills are among the necessities of using big data.
Conclusion: Most of the studies of big data application in libraries are about university libraries and regarding scientific data. A few of them are about the application of big data in public libraries. Reviewing other studies show that libraries lack funding in their pursuit of scientific and technological growth. It can be seen that providing analytical tools, infrastructures for information integration and connection of public libraries, funding for facilities and strong servers and updating the knowledge and skills of book keepers, are necessities of using big data.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public Libraries-Iran
  • Big data
  • Futurology
  • national public libraries association