ترسیم نقشة دانش مقالات مستخرج از پایان نامه‌های کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه‌های آزاد اسلامی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای، علوم ارتباطات و دانش‌شناسی، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

2 دکتری تخصصی علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 دکتری تخصصی علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف ترسیم نقشة دانش مقالات مستخرج از پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه‌های آزاد اسلامی انجام شده است.
روش‌ پژوهش: پژوهش حاضر از نوع توصیفی گذشته‌نگر است و از طریق فنون کتابسنجی (تحلیل هم‌واژگانی) به بررسی مقالات استخراج شده از 1374 تا نیمسال اول 1398 پرداخته است. در این پژوهش، اطلاعات 506 پایان‌نامه با استفاده از «فهرست پایان‌نامه‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه‌های ایران»، «پایگاه اطلاعات پایان‌نامه‌های ایران» و «پایگاه پایان‌نامه‌های علم اطلاعات و دانش‌شناسی» جمع‌آوری و تعداد 122 مقاله مستخرج از این پایان نامه‌ها از پایگاه‌های اطلاعاتی فارسی بازیابی شد. از مجموع 391 کلیدواژه، 33 کلیدواژه با حداقل فراوانی 8، با استفاده از قانون برادفورد و آستانه شمول برای ساخت ماتریس هم‌رخدادی انتخاب شد و با استفاده از نرم‌افزار یوسی نت نقشه‌ها و مقدار شاخص‌های مرکزیت درجه، نزدیکی و بینابینی ترسیم و محاسبه شد.
یافته‌ها: یافته‌های نشان داد که با توجه به شاخص‌های مرکزیت درجه کلیدواژه­های برتر به ترتیب، «سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با مرکزیت درجه 12»،  «کتابخانه­های دانشگاهی با مرکزیت درجه 9»، «فناوری اطلاعات با مرکزیت درجه 9»، «کتابداران با مرکزیت درجه 7» و «کتابخانه دیجیتال با مرکزیت درجه 7» در رتبه‌های اول تا پنجم و  مقادیر مرکزیت نزدیکی مربوط به کلیدواژه‌های برتر به ترتیب، کتابخانه‌های دانشگاهی، کتابداران، علم سنجی و کتابخانه‌های عمومی در جایگاه اول تا چهارم بیشترین تأثیر در شبکه قرار دارند.
نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد تمرکز بیشتر مقالات مستخرج از پایان‌نامه بر موضوعات کتابخانه‌های دانشگاهی، کتابداران، علم‌سنجی و کتابخانه‌های عمومی می‌باشد که می‌تواند حاکی از اهمیت این مباحث در پژوهش‌های مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه‌های آزاد اسلامی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mapping the knowledge map of articles extracted from master's theses in information science and epistemology of Islamic Azad universities

نویسندگان [English]

  • Esmaeil Khademizadeh 1
  • Fatemeh Nooshinfard 2
  • Amirreza Asnafi 3
1 Ph.D student, Department of Communication and Knowledge Sciences, Tehran Research Sciences Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 َAssociate Prof, Department of Communication and Knowledge Sciences, Tehran Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant Prof in KIS, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: The aim of this study was to draw a knowledge map of articles extracted from master's theses of   knowledge and information science in Islamic Universities.
Methodology: The study is a retrospective descriptive study and has reviewed the articles extracted from 1995 to the first half of 2019 through bibliometric techniques. Data of 506 dissertations were collected using "List of Library and Information Dissertations of Iranian Universities" and "Iranian Dissertations Database" and "Information and Knowledge Dissertations Database" and 122 articles extracted from these dissertations from Persian databases were retrieved. Out of a total of 391 keywords, 33 keywords with a minimum frequency of 8 were selected using the Bufford and Threshold Inclusion law to construct an omnipotent matrix.
Results: The results showed that according to the degree of centrality indicators of the top keywords, respectively, "National Archives and Library of Iran with a degree of 12th degree". "Grade 9 Centered Academic Libraries", "Grade 9 Centered Information Technology", "Grade 7 Centered Librarians" and "Grade 7 Centered Digital Libraries" in the first to fifth ranks and close centrality values ​​related to the top keywords University libraries, librarians, scientometrics, and public libraries rank first to fourth, respectively..
Conclusion: The results show that most of the articles in the dissertation focus on the topics of academic libraries, librarians, and public libraries, which can indicate the importance of these topics in undergraduate research. He is a senior at universities, but policy in this field can lead to the study of more diverse fields.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Science and Knowledge
  • Islamic Azad Universities of Iran
  • knowledge map
  • All-Word Analysis (All-God Analysis of Vocabulary)
  • mapping