دوره و شماره: دوره 8، شماره 30، پاییز 1394، صفحه 1-126 
6. تحلیل شکاف کیفیت خدمات در کتابخانه‌های دانشگاه رازی

صفحه 73-86

افروز عظیمی وزیری؛ علی اکبر فامیل روحانی؛ محمود مرادی