دوره و شماره: دوره 7، شماره 27، زمستان 1393، صفحه 1-126