دوره و شماره: دوره 7، شماره 26، پاییز 1393، صفحه 1-122 
8. تحلیل وضعیت تولیدات علمی حوزه شیمی کشور در پایگاه وب علوم

صفحه 93-110

محمد امین عرفانمنش؛ پردیس پرتو؛ مرضیه گل تاجی