دوره و شماره: دوره 7، شماره 24، بهار 1393، صفحه 1-142