دوره و شماره: دوره 6، شماره 22، پاییز 1392 
6. آسیب شناسی و تدوین چارچوب داوری آثار علمی: یک رویکرد کیفی

صفحه 73-84

علیرضا مطلبی فرد؛ عبد الرحیم نوه ابراهیم؛ هدیه محبت؛ علی اکبر سادین