دوره و شماره: دوره 6، شماره 21، تابستان 1392، صفحه 1-123 
2. بررسی وضعیت وب سایت‌های کتابخانه‌های دانشکده‌ای و پژوهشکده‌ای در دانشگاه شهید بهشتی

صفحه 23-34

امیررضا اصنافی؛ هما ارشدی؛ زهرا پیری؛ سارا صفازاده؛ مریم میرزایی