دوره و شماره: دوره 6، شماره 20، بهار 1392، صفحه 1-137 
3. نقش کتابخانه‌های عمومی شهرستان نیشابور در افزایش سواد اطلاعاتی شهروندان

صفحه 39-54

منصور تاجداران؛ معصومه کربلا آقائی کامران؛ سبیکه عاملی