دوره و شماره: دوره 5، شماره 19، زمستان 1391، صفحه 1-119 
7. اخلاق پژوهش در آموزش عالی: ویژگی های فردی و مسئولیت های حرفه ای پژوهشگران

صفحه 79-97

علیرضا مطلبی فرد؛ حمیدرضا آراسته؛ هدیه محبت؛ مهدی دستا