دوره و شماره: دوره 4، شماره 15، زمستان 1390، صفحه 1-116 
5. « تحلیل محتوای کارکردی کتاب‌های ریاضی مقطع ابتدایی دانش آموزان کم توان ذهنی

صفحه 53-66

علی فراهانی؛ علی اکبر ارجمندنیا؛ غلامعلی افروز؛ سعید حسن زاده